Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2047-VIII
Прийняття: 18.05.2017
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.314)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1. Назву Закону викласти в такій редакції:

"Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення".

2. У статті 1:

1) у частині першій:

в абзацах другому та дванадцятому слово "та" замінити словами "та/або";

абзац третій викласти в такій редакції:

"питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води";

в абзаці вісімнадцятому слово "питного" виключити, а після слова "водопостачання" доповнити словами "та водовідведення";

в абзаці двадцять першому слова "комунальних та інших" виключити, а слова "комплексу об’єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов’язаних єдиним технологічним процесом" замінити словами "системи централізованого водовідведення";

абзац двадцять другий після слова "забезпечення" доповнити словом "питних";

2) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"підприємство централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів/систем централізованого водовідведення";

"система централізованого водовідведення - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом";

"водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод";

"популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу";

"пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме:

з кранів систем питного водопостачання - для водопровідної питної води;

у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;

у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;

у місцях використання на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб";

3) частину другу викласти в такій редакції:

"Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному у Водному кодексі України, законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про охорону навколишнього природного середовища".

3. У статті 2 слова "всі суб’єкти" замінити словами "всіх суб’єктів", а слова "інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, а також споживачів питної води" - словами "інших засобів нецентралізованого водопостачання, надають послуги з водовідведення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води та/або послуг з водовідведення, станом джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з водовідведення".

4. Статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Суб’єкти у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення є:

органи державної влади, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;

органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;

підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення;

споживачі питної води та/або послуг з водовідведення".

5. У статті 6:

1) у назві, абзацах першому і другому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

2) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"наближення вимог національних стандартів на питну воду, питне водопостачання та водовідведення, технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі";

3) в абзацах тринадцятому і чотирнадцятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

4) абзац п’ятнадцятий після слів "систем питного водопостачання" доповнити словами "та водовідведення";

5) в абзаці шістнадцятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

6) абзац вісімнадцятий після слів "питного водопостачання та" доповнити словом "централізованого".

6. У статті 7:

1) у назві слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

2) у частині першій:

в абзаці першому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

абзац сьомий доповнити словами "та централізованого водовідведення";

в абзаці восьмому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення", а після слів "систем питного водопостачання" доповнити словами "та систем водовідведення";

в абзаці дев’ятому після слів "споживачам питної води" доповнити словами "та/або послуг з централізованого водовідведення", після слів "підприємствами питного водопостачання" - словами "та/або підприємствами централізованого водовідведення", а слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

абзац десятий після слів "питного водопостачання та" доповнити словом "централізованого".

7. У статті 8:

1) у назві слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

2) у частині першій слова "що мають загальнодержавне або міжрегіональне значення" виключити.

8. У статті 11:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення";

2) у частині першій:

в абзаці другому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

абзац третій доповнити словами "та водовідведення";

після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення;

затвердження порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин".

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

в абзаці сьомому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

3) у частині другій:

в абзацах другому і п’ятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

абзац третій доповнити словами "та водовідведення";

4) у частині третій слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".

9. У статті 12:

1) у назві, абзацах першому, другому і четвертому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

2) абзац п’ятий після слів "системами питного водопостачання" доповнити словами "та централізованого водовідведення", а після слів "об’єктів централізованого питного водопостачання" - словами "санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення";

3) абзац шостий доповнити словами "відповідальність за належне забезпечення населення системами водовідведення";

4) абзац сьомий після слів "підприємств питного водопостачання" доповнити словами "та/або централізованого водовідведення", а слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

5) абзац восьмий доповнити словами "та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення";

6) в абзаці десятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".

10. У статті 13:

1) у назві, абзацах першому, другому та третьому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

2) абзац четвертий доповнити словами "та/або системам водовідведення";

3) після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів;

впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше;

визначення популяційного еквівалента населеного пункту, уразливих та менш уразливих зон відповідно до порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дев’ятнадцятим;

4) абзаци дев’ятий та десятий доповнити словами "та водовідведення";

5) в абзаці тринадцятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";

6) абзац п’ятнадцятий доповнити словами "та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення";

7) в абзаці сімнадцятому слово "централізованого" виключити;

8) в абзаці дев’ятнадцятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".

11. Розділ III доповнити статтею 131 такого змісту:

"Стаття 131. Місцеві правила приймання стічних вод

У населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше, впровадження централізованого водовідведення є обов’язковим.

Якщо будівництво та впровадження системи централізованого водовідведення матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище або пов’язане з надмірними витратами, повинні використовуватися індивідуальні або інші відповідні системи, які забезпечують такий самий рівень захисту навколишнього природного середовища, відповідно до нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.

Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.

Місцеві правила включають:

основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення;

популяційний еквівалент населеного пункту;

основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб’єктами господарювання;

вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;

визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;

розмір плати, що справляється із суб’єктів господарювання за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання стічних вод;

визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд, устаткування, зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод;

інші вимоги, передбачені законом.

Місцеві правила не можуть передбачати обов’язок фізичних чи юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також надавати повноваження органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям, утвореним такими органами, щодо видачі дозвільних документів".

12. У статті 14:

1) назву доповнити словами "та/або водовідведення";

2) частини першу та третю після слів "питного водопостачання" доповнити словами "та водовідведення";

3) частину четверту викласти в такій редакції:

"Зміна форми власності або перехід права власності на системи питного водопостачання та/або системи водовідведення (крім об’єктів централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення) здійснюється в порядку, передбаченому законом, за умови, що це не призведе до порушення режиму функціонування таких систем або їх частин, погіршення якості питної води та умов надання послуг споживачам, у тому числі до підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення".

13. У статті 19:

1) назву доповнити словами "та централізованого водовідведення";

2) у частині першій:

абзац перший після слів "питного водопостачання" доповнити словами "та/або централізованого водовідведення";

абзац другий доповнити словами "та/або централізованим водовідведенням";

в абзаці третьому слова "та водовідведення" замінити словами "та/або централізованого водовідведення";

в абзаці четвертому слова "водопостачання та" замінити словами "водопостачання та/або централізованого водовідведення";

3) частини другу і третю після слів "питного водопостачання" доповнити словами "та/або водовідведення".

14. У статті 20:

1) назву доповнити словами "та/або централізованого водовідведення";

2) абзац перший частини першої після слова "водопостачання" доповнити словами "та/або централізованого водовідведення";

3) частину другу після слів "з питного водопостачання" доповнити словами "та/або водовідведення", а після слів "питне водопостачання" - словами "та/або водовідведення";

4) частину третю після слова "водопостачання" доповнити словами "та/або водовідведення".

15. У статті 22:

1) назву доповнити словами "послуг з питного водопостачання та водовідведення";

2) у частині першій:

абзац перший після слів "питної води" доповнити словами "послуг з питного водопостачання та водовідведення";

абзац третій після слів "якість питної води" доповнити словами "зворотних вод";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

в абзаці п’ятому слова "громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання" замінити словами "громадського обговорення в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного водопостачання та водовідведення";

абзац шостий доповнити словами "та водовідведення";

в абзаці сьомому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".

16. У статті 23:

1) назву доповнити словами "та централізованого водовідведення";

2) у частині першій:

абзац перший після слова "водопостачання" доповнити словами "та централізованого водовідведення";

абзац третій після слів "з водопровідних" доповнити словами "та каналізаційних";

абзац п’ятий доповнити словами "та водовідведення, а також на повторне використання очищеної стічної води та осаду, за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин";

абзац шостий доповнити словами "а також споживачів";

3) у частині другій:

абзац перший після слів "питного водопостачання" доповнити словами "та централізованого водовідведення";

абзац четвертий після слів "виробництва питної води" доповнити словами "водовідведення та очищення стічних вод", а після слова "обладнання" - словами "повторного використання очищених стічних вод та осаду, очищення стічних вод та вжиття заходів щодо обробки та утилізації осаду стічних вод";

в абзаці шостому слова "у сфері питної води та питного водопостачання" замінити словами "у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення";

в абзацах сьомому і восьмому слова "централізованих систем водопостачання" замінити словами "систем централізованого водопостачання та водовідведення".

17. В абзаці четвертому статті 38 слова "централізованого питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".

18. Статтю 47 викласти в такій редакції:

"Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

Підприємствам питного водопостачання та централізованого водовідведення, яким заподіяно шкоду юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, пошкодження цих систем, а також внаслідок створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні нормальної експлуатації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення або шляхом забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки відшкодовуються відповідно до закону.

Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення, які порушили законодавство у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, зобов’язані відшкодувати збитки споживачам та компенсувати додаткові витрати органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі санітарного законодавства, на проведення санітарних заходів і витрати закладам охорони здоров’я на надання медичної допомоги потерпілим.

Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, що є порушенням його законних прав, відшкодовується підприємством питного водопостачання та/або централізованого водовідведення у порядку, встановленому законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 травня 2017 року
№ 2047-VIII