Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 204/94-ВР
Прийняття: 14.10.1994
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.406 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 205/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.407 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252) такі зміни:

1. Статті 19 і 20 викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Місцеві Ради народних депутатів спільно з підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями, громадськими організаціями інвалідів, за участю відділень Фонду України соціального захисту інвалідів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на підставі пропозицій органів Міністерства соціального захисту населення України щорічно визначають нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, визначаються для всіх підприємств (об'єднань), установ і організацій (незалежно від форм власності та господарювання) у розмірі не менше чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих; якщо працює від 15 до 25 чоловік - встановлюється норматив у кількості одного робочого місця.

Стаття 20. Підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності та господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено нормативом, зобов'язані щорічно відраховувати до відділень Фонду України соціального захисту інвалідів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі цільові кошти на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації. Розмір відрахувань визначається середньою річною заробітною платою на відповідному підприємстві (об'єднанні), в установі і організації за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Відрахування коштів до відділень Фонду України соціального захисту інвалідів за невиконання статті 19 цього Закону підприємства (об'єднання), установи і організації здійснюють у встановленому порядку".

2. У назві та тексті Закону слова "Українська РСР", "Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство соціального забезпечення" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство соціального захисту населення" у відповідних відмінках.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 1994 року
N 204/94-ВР