Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 200-IX
Прийняття: 17.10.2019
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2019, № 50, ст.357)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) статтю 4 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затвердження методики визначення економічних втрат у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод".

У зв’язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим;

2) у статті 9:

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

"виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства";

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"впровадження на аварійно-небезпечних ділянках та місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху".

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять п’ятим;

3) частину першу статті 43 після слів "з урахуванням соціально-економічних і екологічних умов конкретного регіону" доповнити словами "економічних втрат у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод".

2. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"аудит безпеки автомобільних доріг - незалежне, системне, технічне та детальне оцінювання впливу проектних рішень на безпеку автомобільних доріг;

аудитор безпеки автомобільних доріг - фізична особа, яка пройшла підтвердження кваліфікації, отримала сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг в органі сертифікації персоналу, акредитованому у відповідній сфері, та включена до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг;

безпека автомобільних доріг - сукупність засобів, конструкцій, пристроїв, споруд, характеристик та показників (у тому числі інженерних, конструкторських, технічних, проектних, архітектурних, технологічних та інших рішень), при врахуванні та застосуванні яких забезпечується запобігання та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків;

замовник аудиту безпеки автомобільних доріг - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інша особа, на балансі або у власності якої перебуває автомобільна дорога або її ділянка, або яка виступає замовником будівництва нової автомобільної дороги;

перевірка безпеки автомобільних доріг - обстеження і вивчення характеристик та дефектів (недоліків) автомобільної дороги з метою виявлення існуючих та потенційних ризиків виникнення дорожньо-транспортних пригод і надання рекомендацій щодо їх запобігання і усунення, що не є заходом державного нагляду (контролю)";

2) статтю 6 доповнити частинами сьомою - дев’ятою такого змісту:

"Для забезпечення проведення аудиту безпеки автомобільних доріг залучаються аудитори безпеки автомобільних доріг.

До проведення перевірки безпеки автомобільних доріг залучається особа, яка пройшла підтвердження кваліфікації з отриманням сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг.

Відносини між особою, яка проводить перевірку (виконавець), та особою, на балансі або у власності якої перебуває автомобільна дорога або її ділянка (замовник), здійснюються на договірній основі";

3) розділ I доповнити статтею 6-1 такого змісту:

"Стаття 6-1. Державне управління у сфері безпеки автомобільних доріг

Державне управління у сфері безпеки автомобільних доріг здійснюється в межах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства України:

1) Кабінетом Міністрів України;

2) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства;

3) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення;

4) місцевими органами виконавчої влади;

5) органами місцевого самоврядування";

4) у статті 11:

частину першу доповнити пунктами 6 і 7 такого змісту:

"6) визначення порядку та забезпечення ведення реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг;

7) визначення вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, є компетентним органом з питань управління безпекою автомобільних доріг".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

частину третю доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) забезпечення проведення обов’язкових аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг, що належать до сфери його управління";

5) частину першу статті 12 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) забезпечення проведення обов’язкових аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг, що належать до сфери його управління";

6) у статті 13:

у назві та абзаці першому слово "державного" виключити;

доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) забезпечення проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг згідно з вимогами цього Закону, інших актів законодавства України, національних стандартів України, а також вжиття необхідних заходів за результатами проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг";

7) статтю 20 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) приймати рішення щодо проведення аудиту безпеки автомобільних доріг та перевірки безпеки автомобільних доріг";

8) статтю 21 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) забезпечення проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг згідно з вимогами цього Закону, інших актів законодавства України, національних стандартів України, а також вжиття необхідних заходів за результатами проведення аудиту безпеки автомобільних доріг або перевірки безпеки автомобільних доріг";

9) частину третю статті 40 після слів "забезпечення безпеки руху та екологічного стану доріг" доповнити словами "заходи, спрямовані на зменшення економічних витрат у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод";

10) частину другу статті 41 доповнити словами "та економічних втрат у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод";

11) розділ VIII доповнити статтею 42-1 такого змісту:

"Стаття 42-1. Фінансування проведення аудиту безпеки автомобільних доріг

Фінансування проведення аудиту безпеки автомобільних доріг забезпечує замовник аудиту на умовах, визначених договором на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

Витрати на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг на стадії техніко-економічного обґрунтування і на стадії підготовки проекту або робочого проекту включаються до кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, на стадії після введення в експлуатацію - до витрат на утримання автомобільних доріг.

Фінансування проведення аудиту безпеки автомобільних доріг здійснюється за рахунок джерел, визначених відповідно до статей 40, 41 цього Закону, та з інших джерел, не заборонених законодавством";

12) доповнити розділом XI-1 такого змісту:

"Розділ XI-1
БЕЗПЕКА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Стаття 50. Управління безпекою автомобільних доріг

Управління безпекою автомобільних доріг здійснюється шляхом організації та проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, перевірок безпеки автомобільних доріг, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ліквідації їх причин.

Проведення аудиту безпеки автомобільних доріг є обов’язковим на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Аудит безпеки автомобільних доріг проводиться:

на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) - до проведення експертизи проекту при будівництві нової автомобільної дороги;

на стадії підготовки проекту або робочого проекту - до проведення експертизи проектів будівництва автомобільної дороги відповідно до класу наслідків об’єкта аудиту безпеки автомобільних доріг;

на стадії після введення в експлуатацію - протягом одного року з дня введення в експлуатацію.

Порядок проведення аудиту безпеки автомобільних доріг визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

На стадії експлуатації автомобільних доріг проводяться перевірки безпеки автомобільних доріг, що є обов’язковими на автомобільних дорогах загального користування.

Перевірка безпеки автомобільної дороги проводиться не рідше ніж один раз на три роки.

Проведення перевірки безпеки автомобільної дороги забезпечується особою, на балансі або у власності якої перебуває відповідна автомобільна дорога або її ділянка.

Перевірка безпеки автомобільних доріг здійснюється особами, які пройшли підтвердження кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг, або юридичними особами, що залучили таких осіб.

Аудит проводиться аудиторами або юридичними особами, що залучають таких аудиторів, відомості про яких включаються до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Відносини між особою, яка проводить аудит (виконавець), та особою, на балансі або у власності якої перебуває автомобільна дорога або її ділянка (замовник), здійснюються на договірній основі.

Аудитору безпеки автомобільних доріг забороняється проводити аудит та перевірку безпеки автомобільної дороги (або її ділянки), щодо якої він виступав проектантом чи підрядником.

Порядок проведення перевірки безпеки автомобільних доріг визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Результати аудиту безпеки автомобільної дороги оформлюються у формі звіту, в якому зазначаються виявлені недоліки та потенційні ризики для безпеки автомобільної дороги або її ділянки та надаються рекомендації щодо їх запобігання або зменшення тяжкості їх наслідків.

Вимоги до форми та змісту звіту аудиту безпеки автомобільної дороги встановлюються порядком проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

Звіт аудиту безпеки автомобільної дороги надається замовнику та особі, на балансі або у власності якої перебуває відповідна автомобільна дорога або її ділянка, якщо замовником виступає інша заінтересована особа.

Звіт аудиту безпеки автомобільної дороги є обов’язковим для розгляду особою, на балансі або у власності якої перебуває відповідна автомобільна дорога або її ділянка, та організацією, що здійснює проектування, будівництво та експлуатацію об’єкта аудиту.

Звіт аудиту безпеки автомобільної дороги долучається до проектної документації щодо об’єкта аудиту, що подається для проведення експертизи проекту, та паспорта автомобільної дороги.

За результатами проведення перевірки безпеки автомобільної дороги складається звіт.

Звіт перевірки безпеки автомобільної дороги надається особі, на балансі або у власності якої перебуває автомобільна дорога або її ділянка, для вжиття заходів з усунення виявлених недоліків.

Звіт перевірки безпеки автомобільної дороги долучається до паспорта автомобільної дороги.

Вимоги до форми та змісту звіту перевірки безпеки автомобільної дороги встановлюються порядком проведення перевірки безпеки автомобільних доріг.

Стаття 51. Підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг

Підтвердження кваліфікації осіб, що здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг, здійснюють підприємства, установи та організації, акредитовані у відповідній сфері згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Сертифікат на право проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг мають право отримати особи, які:

здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем вищої освіти) бакалавр, спеціаліст або магістр за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія галузі знань архітектура та будівництво;

мають стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху не менш як три роки;

пройшли підвищення кваліфікації з питань проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг за відповідними програмами;

підтвердили відповідність професійних знань, вмінь і навичок за результатами іспиту в ході підтвердження кваліфікації.

Сертифікат на право проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг видається строком на п’ять років.

Порядок підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відомості про аудитора безпеки автомобільних доріг або юридичну особу, яка проводить аудит із залученням аудиторів, включаються до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Стаття 52. Реєстр аудиторів безпеки автомобільних доріг

Реєстр аудиторів безпеки автомобільних доріг є автоматизованою системою накопичення, зберігання, обліку та надання інформації про аудиторів безпеки автомобільних доріг, які мають сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, та юридичних осіб, які проводять аудит із залученням аудиторів.

Порядок ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Стаття 53. Відповідальність аудитора безпеки автомобільних доріг та особи, яка проводить перевірку безпеки автомобільних доріг

Аудитор безпеки автомобільних доріг та юридична особа, яка проводить аудит із залученням аудиторів, несуть відповідальність відповідно до законодавства та договору на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

Особи, які проводять перевірку безпеки автомобільних доріг, несуть відповідальність, передбачену законодавством".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім абзацу п’ятого підпункту 12 пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності щодо міжнародних автомобільних доріг з 1 січня 2021 року та щодо національних автомобільних доріг - через два роки з дня його опублікування.

2. До набрання чинності абзацом п’ятим підпункту 12 пункту 2 розділу I цього Закону аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг можуть проводити особи, які мають сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, чинний у державах - членах Європейського Союзу.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 жовтня 2019 року
№ 200-IX