Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 20
Прийняття: 16.01.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2013 р. № 20
Київ

Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 263 від 11.04.2018}

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 29 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях;

Типову форму договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 20

ПОРЯДОК
укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях

{У назві та тексті Порядку слова “студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів” у всіх відмінках замінено словами “студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм укладення студентами закладів вищої освіти та учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - підприємство) договорів про стажування у вільний від навчання час.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

керівник стажування - відповідальний за проведення стажування працівник підприємства, який має досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) не менш як три роки;

режим стажування - розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку;

стажисти - студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здобули спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, освітньо-професійним ступенем “молодший бакалавр”, освітнім ступенем “бакалавр”, продовжують здобувати освіту за наступним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і проходять стажування на підприємствах за спеціальністю або професією, за якою здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 263 від 11.04.2018}

3. Заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти разом із підприємствами надають студентам закладів вищої освіти та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти інформацію про можливість стажування.

Підприємство може передбачати проведення стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в договорі про підготовку фахівців та кваліфікованих робітничих кадрів, що укладається закладом освіти та підприємством  - замовником підготовки кадрів.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 263 від 11.04.2018}

4. Дія цього Порядку не поширюється на:

студентів закладів вищої освіти, що проходять стажування у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, органах місцевого самоврядування;

студентів медичних закладів вищої освіти та інтернів;

курсантів (слухачів, студентів) закладів спеціалізованої освіти військового профілю, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсантів і слухачів закладів вищої освіти МВС і ДСНС.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 263 від 11.04.2018}

5. Укладення договорів про стажування, організація та проведення стажування (в тому числі неповнолітніх осіб) за професіями, пов’язаними з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, здійснюється відповідно до законодавства з охорони праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які регламентують умови праці і навчання за такими спеціальностями (кваліфікаціями) або професіями (кваліфікаційними рівнями).

6. Строк стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти не може перевищувати шести місяців.

7. Для отримання інформації про можливість стажування студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти звертаються до відповідних підрозділів таких закладів, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організацій роботодавців, а також безпосередньо до керівників підприємств.

8. Студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти подають керівникові підприємства:

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

заяву за формою згідно з додатком;

копію паспорта;

копію документа про освіту (за наявності);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Особи, які проходитимуть стажування згідно з переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950), додатково подають медичну книжку відповідно до законодавства.

У разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238 “Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53) та від 27 вересня 2000 р. № 1465 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656).

9. Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.

Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Індивідуальна програма стажування може бути скоригована під час її виконання, зокрема з метою врахування змін, які відбуваються у відповідній сфері професійної діяльності, в організації роботи на підприємстві, особливостей засвоєння стажистом індивідуальної програми стажування.

10. Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також його керівник.

За керівником стажування закріплюється не більше двох стажистів.

11. Договір про стажування укладається у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, другий - у стажиста.

12. Зміни до договору про стажування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід’ємною частиною договору про стажування.

13. Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

14. Керівник підприємства відповідає за створення належних умов роботи та забезпечення оплати праці стажиста, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії.

15. Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

16. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі порушення його умов.

17. Дія договору може бути продовжена на період відсутності стажиста з поважної причини за наявності підтвердних документів.Додаток
до Порядку

ЗАЯВА

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 20

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях

{Типова форма договору із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}