Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1993-XII
Прийняття: 18.12.1991
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст.169 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 }

У зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

{ Розділ І втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

II. До Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., додаток до N 28, стаття 573):

1. Частину першу статті 46 після абзаца четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

2. У статті 71:

частину третю після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"влаштування інвалідів у будинки-інтернати або інші установи соціальної допомоги - протягом дванадцяти місяців".

У зв'язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 6 і 7.

3. У частині четвертій цифри "1-6" - замінити цифрами "1-7".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 грудня 1991 року
N 1993-XII