Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1897-IX
Прийняття: 18.11.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині першій статті 20:

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) здійснювати на підставах та в порядку, встановлених законодавством, візуальний огляд осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів (поверхнева перевірка), а так само особистий огляд затриманих осіб та огляд і, в разі потреби, вилучення речей, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю і здоров’ю людини";

доповнити пунктами 48-50 такого змісту:

"48) у межах повноважень, визначених цим Законом, законами України "Про державний кордон України", "Про виключну (морську) економічну зону України", "Про прикордонний контроль", "Про прилеглу зону України", використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден) в порядку та на підставах, передбачених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами;

49) використовувати та застосовувати з метою забезпечення захисту та охорони державного кордону України засоби візуального і технічного спостереження та фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інші технічні засоби охорони державного кордону, а також інженерні боєприпаси, споруди і загородження;

50) розблоковувати та/або припиняти протиправні дії у разі заблокування пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, військових містечок, підрозділів та органів управління Державної прикордонної служби України".

2. Статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Умови і межі використання та застосування заходів примусу особовим складом Державної прикордонної служби України

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання повноважень, визначених цим Законом, законами України "Про державний кордон України", "Про виключну (морську) економічну зону України", "Про прикордонний контроль", "Про прилеглу зону України", статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

1) фізичний вплив;

2) спеціальні засоби;

3) вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку;

4) зброю кораблів, катерів та суден забезпечення;

5) озброєння повітряних суден.

Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

Не є заходом примусу використання засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).

Обраний захід примусу має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.

Захід примусу є законним, якщо він передбачений законом. Застосування будь-яких інших заходів примусу, не передбачених законом, забороняється.

Захід примусу є необхідним, якщо для виконання повноважень військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України застосування іншого заходу примусу є неможливим або застосування такого заходу примусу буде неефективним, а також у разі, якщо ризик заподіяння шкоди адресату заходу та/або іншим особам є мінімальним.

Захід примусу є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.

Захід примусу є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України.

Заборонено застосування заходів примусу до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України та/або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов’язані попередити особу про застосування заходів примусу та надати їй достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб або інші тяжкі наслідки.

У разі неможливості уникнути застосування заходу примусу такий захід примусу не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань, і має зводитися до мінімізації ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи, яка вчинила правопорушення, а також життю і здоров’ю інших осіб.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно зупинити застосування заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату, а також, за необхідності, мають надати домедичну допомогу та забезпечити надання медичної допомоги медичними працівниками особам, які зазнали фізичної шкоди внаслідок застосування заходів примусу.

Перевищення військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України своїх повноважень під час використання та застосування заходів примусу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєнні Державної прикордонної служби України, порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні".

3. Доповнити статтями 21-1-21-7 такого змісту:

"Стаття 21-1. Застосування фізичного впливу

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, у тому числі спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), з метою припинення протиправних діянь (дій або бездіяльності) правопорушника.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати фізичний вплив для:

1) забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;

2) припинення правопорушення;

3) затримання особи, яка вчинила правопорушення.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно повідомити (усно або письмово) свого начальника (керівника) про застосування фізичного впливу, а у разі якщо внаслідок застосування фізичного впливу особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть, начальник (керівник) повинен невідкладно письмово поінформувати про це відповідний орган досудового розслідування.

Стаття 21-2. Використання та застосування спеціальних засобів

Спеціальним засобом є пристрій, прилад, предмет, спеціально виготовлений, конструктивно призначений і технічно придатний для захисту людини від ураження різними предметами (у тому числі зброєю), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи на предмети, що її оточують, а також засоби активної оборони, військова та спеціальна техніка, службові тварини.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право використовувати та застосовувати такі спеціальні засоби:

1) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):

а) під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;

б) під час конвоювання (доставляння) затриманої або заарештованої особи, у тому числі для забезпечення примусового видворення та реадмісії іноземців та осіб без громадянства;

в) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю чи працівнику Державної прикордонної служби України або намагається втекти;

г) якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам;

ґ) при проведенні процесуальних дій з особою у випадках, коли така особа може створити реальну загрозу своєму життю та здоров’ю або життю та здоров’ю інших осіб;

2) гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії для:

а) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, іншу особу та/або об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб;

б) затримання особи, яка вчинила правопорушення та/або чинить злісну непокору законній вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України;

в) припинення порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або режиму в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

3) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії для:

а) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, іншу особу та/або об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб;

б) відбиття нападу тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

в) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить при цьому фізичний опір військовослужбовцю чи працівнику Державної прикордонної служби України;

г) затримання особи, яка вчинила злочин і намагається здійснити втечу;

ґ) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;

д) затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

4) засоби примусової зупинки транспортного засобу:

а) для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або намагається уникнути проходження контролю в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду, порушує встановлений в них режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;

б) якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

5) службових собак під час:

а) патрулювання;

б) поверхневої перевірки або огляду осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів;

в) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у незаконному перетинанні державного кордону України, порушенні режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, режиму в контрольних пунктах в’їзду-виїзду або у вчиненні кримінального чи адміністративного правопорушення;

г) конвоювання (доставляння) затриманої або заарештованої особи;

ґ) охорони об’єктів Державної прикордонної служби України (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів);

д) відбиття нападу на особу та/або військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, а також на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб;

е) звільнення особи, незаконно позбавленої волі, та об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службового транспортного засобу;

6) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу для:

а) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, іншу особу та/або об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб;

б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або у разі наявності обґрунтованої інформації, що свідчить про можливість вчинення такого опору, або щоб змусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває;

в) звільнення особи, незаконно позбавленої волі, яка перебуває у приміщенні;

г) виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден;

ґ) перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення безпілотних повітряних суден та/або складових частин безпілотної авіаційної системи (безпілотного авіаційного комплексу);

д) освітлення місцевості, подання сигналу тривоги або виклику допомоги;

7) гранати, боєприпаси, пристрої, у тому числі малогабаритні підривні пристрої, для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень для:

а) затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України;

б) звільнення особи, незаконно позбавленої волі;

в) руйнування перешкод і примусового відчинення та проникнення до об’єктів (у тому числі до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, транспортного засобу тощо);

8) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, для:

а) захисту від нападу, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів та прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, жиле та нежиле приміщення;

в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину і намагається здійснити втечу;

г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;

ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю та інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

д) подання сигналу тривоги або виклику допомоги;

е) знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

є) відбиття групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людини;

ж) припинення групового порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або режиму в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

9) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, для:

а) забезпечення маскування дій військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або у разі наявності обґрунтованої інформації, що свідчить про можливість вчинення такого опору, або для примушування такої особи до залишення території (транспортного засобу, будівлі, споруди, земельної ділянки), на якій вона перебуває;

б) звільнення особи, незаконно позбавленої волі;

10) бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби для:

а) відбиття групового нападу чи групового незаконного перетинання державного кордону України, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або режиму в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

б) примусової зупинки транспортного засобу, якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

в) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину;

г) звільнення шляху для руху військовослужбовців чи працівників Державної прикордонної служби України під час реалізації ними своїх повноважень у разі блокування напрямку їхнього руху іншими транспортними засобами, перешкодами тощо;

11) водні, повітряні, безпілотні повітряні судна для:

а) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні, зоні з особливим режимом використання повітряного простору (у тому числі під час реалізації попереджувальних, режимних, організаційних та інших заходів);

б) протидії транснаціональній організованій злочинності та іншій злочинній діяльності, що становить загрозу національній безпеці України;

12) засоби радіоелектронної протидії (радіоелектронного придушення) для:

а) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на забезпечення недоторканості державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні (у тому числі під час реалізації попереджувальних, режимних, організаційних та інших заходів);

б) протидії злочинній діяльності, що становить загрозу національній безпеці України;

в) захисту об’єктів Державної прикордонної служби України (у тому числі пунктів пропуску (пункту контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів) та маскування дій військовослужбовців чи працівників Державної прикордонної служби України;

г) виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден;

ґ) перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення безпілотних повітряних суден та/або складових частин безпілотної авіаційної системи (безпілотного авіаційного комплексу).

Військовослужбовцю та працівнику Державної прикордонної служби України заборонено:

1) наносити удари людині гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;

2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидати і відстрілювати гранати у натовп, повторно застосовувати їх у межах зони ураження в період дії таких речовин;

3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в напрямку голови людини;

4) застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу поза пунктом пропуску (пунктом контролю) через державний кордон України, контрольним пунктом в’їзду-виїзду для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;

5) застосовувати кайданки більше двох годин безперервно або без послаблення їх тиску.

Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна правам та інтересам, які охороняються законом, є меншою за шкоду, яку вдалося відвернути.

Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно повідомити (усно або письмово) свого начальника (керівника) про застосування спеціальних засобів, а у разі якщо внаслідок застосування спеціальних засобів особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть, начальник (керівник) повинен невідкладно письмово поінформувати про це відповідний орган досудового розслідування.

Стаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки

Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.

Зберігання, носіння, використання та застосування вогнепальної зброї та озброєння військовослужбовцями і працівниками Державної прикордонної служби України здійснюються після проходження ними спеціальної підготовки.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;

2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;

3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;

4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;

5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;

6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

8) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог;

9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу;

10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.

Вогнепальна зброя застосовується лише після здійснення попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір її застосування.

Попередження про намір застосування вогнепальної зброї може здійснюватися голосом та/або попереджувальним пострілом.

Вогнепальна зброя може застосовуватися без попередження:

1) для відбиття збройного нападу та/або вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;

2) для припинення збройних конфліктів і провокацій, відбиття нападу (надання допомоги при відбитті нападу) на прикордонні наряди, службовий транспортний засіб, літаки, вертольоти, кораблі, катери чи судна забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів);

3) у разі раптового нападу із застосуванням зброї, бойової техніки, транспортного засобу або іншого засобу, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

4) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, намагається здійснити втечу із застосуванням транспортного засобу;

5) у разі вчинення особою збройного опору;

6) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю;

7) у разі здійснення особою спроби скоротити визначену військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби України із вогнепальною зброєю в руках відстань до нього або службового транспортного засобу, літака, вертольота, катера, корабля чи судна забезпечення Державної прикордонної служби України, або до об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), а так само доторкнутися до цієї зброї;

8) для знешкодження озброєних осіб чи осіб, стосовно яких наявна обґрунтована інформація про наявність у них зброї (інших засобів, використання яких загрожує життю і здоров’ю людини), коли попередження про застосування до них вогнепальної зброї створить реальну загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

9) у разі затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України про негайне здавання (покладення) зброї, вибухової речовини, вибухового пристрою або інших предметів, застосування яких може загрожувати життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

10) для примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу літака, вертольота, корабля, катера чи судна забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю виключно з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу та/або опору.

Не допускається застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки в напрямку території суміжної держави, крім випадків відбиття збройного нападу, відсічі і стримування збройної агресії, або вторгнення на територію України озброєної (військової) особи та/або групи осіб, збройних сил інших держав, припинення збройних провокацій, ведення вогню з території суміжної держави, а також відбиття нападу або припинення збройного опору особи та/або групи осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України.

Забороняється застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути заподіяно шкоду іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу, подолання збройного опору або у разі крайньої необхідності.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право взяти до рук вогнепальну зброю і привести її в готовність, якщо вважають, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.

Під час затримання особи, стосовно якої у військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України виникла підозра у вчиненні нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, а також під час перевірки документів у такої особи військовослужбовець чи працівник Державної прикордонної служби України має право привести у готовність вогнепальну зброю та попередити особу про можливість її застосування.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги, виклику допомоги, здійснення попереджувального пострілу або для знешкодження тварини, яка загрожує (або існує висока імовірність здійснення твариною нападу) життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати озброєння та бойову техніку для:

1) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;

2) припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України, на межі з тимчасово окупованою територією України та у контрольованому прикордонному районі;

3) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів), прикордонні наряди, конвой, службовий транспортний засіб, вертоліт, корабель, катер чи судно забезпечення Державної прикордонної служби України, жилі та нежилі приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення з використанням транспортних засобів, броньованої техніки;

4) проведення спеціальних операцій, пов’язаних із знешкодженням озброєних осіб, ліквідацією незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;

5) зупинки транспортного засобу, броньованої та бойової техніки під час запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану, якщо водій відмовляється виконати законну вимогу зупинитися;

6) виконання завдань територіальної оборони;

7) в інших випадках, передбачених законом.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України, які перебувають на кораблі (катері, судні забезпечення) чи борту повітряного судна Державної прикордонної служби України, застосовують вогнепальну зброю з дозволу командира відповідного корабля (катера, судна забезпечення), командира відповідного екіпажу повітряного судна.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно усно або письмово повідомити свого начальника (керівника) про застосування (використання) вогнепальної зброї, а у разі якщо внаслідок застосування (використання) вогнепальної зброї особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть - начальник (керівник) повинен невідкладно письмово поінформувати про це відповідний орган досудового розслідування.

Стаття 21-4. Застосування зброї кораблів, катерів та суден забезпечення Державної прикордонної служби України

Зброя кораблів, катерів та суден забезпечення Державної прикордонної служби України застосовується:

1) без попередження з метою:

а) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;

б) припинення збройних конфліктів та збройних провокацій;

в) відбиття нападу (надання допомоги для відбиття нападу) на кораблі, катери і судна забезпечення Державної прикордонної служби України, інші судна (у тому числі повітряні) під Державним Прапором України, а також на пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України;

г) припинення збройного опору;

ґ) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна поблизу або над кораблем, катером або судном забезпечення Державної прикордонної служби України;

д) проведення спеціальних операцій, пов’язаних із знешкодженням озброєних осіб, ліквідацією незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;

2) після здійснення попереджувальних пострілів з метою:

а) затримання судна, що порушило законодавство про державний кордон України, її прилеглу зону або виключну (морську) економічну зону (у тому числі під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у внутрішніх водах України, її територіальному морі, прилеглій зоні або виключній (морській) економічній зоні) у разі невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані;

б) припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об’єктів України.

Зброя кораблів, катерів та суден забезпечення Державної прикордонної служби України може використовуватися для подання сигналу тривоги, виклику допомоги, здійснення попереджувальних пострілів.

Рішення про виконання попереджувальних пострілів приймає командир корабля, катера, судна забезпечення Державної прикордонної служби України залежно від обстановки, що склалася.

Попереджувальні постріли мають виконуватися у секторі, який забезпечує безпеку всіх об’єктів (суден), що перебувають у відповідному районі, з гарантованим невлучанням у ціль.

Дозвіл на застосування зброї після виконання попереджувальних пострілів командир корабля (катера, судна забезпечення) Державної прикордонної служби України одержує від командира (начальника), у підпорядкуванні якого він перебуває.

Отримання дозволу на застосування зброї у випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, не потрібно.

Стаття 21-5. Застосування озброєння повітряних суден Державної прикордонної служби України

Озброєння повітряних суден Державної прикордонної служби України застосовується:

1) без попередження з метою:

а) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;

б) припинення збройних конфліктів і збройних провокацій;

в) відбиття нападу (надання допомоги для відбиття нападу) на підрозділи, кораблі, катери, судна забезпечення та повітряні судна Державної прикордонної служби України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, а також на пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України або контрольні пункти в’їзду-виїзду;

г) припинення збройного опору;

ґ) примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна в зоні з особливим режимом використання повітряного простору;

д) проведення спеціальних операцій, пов’язаних із знешкодженням озброєних осіб, ліквідацією незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних та злочинних організацій;

2) після здійснення попереджувальних пострілів з метою:

а) затримання осіб, транспортних засобів, повітряних суден, морських (річкових) суден, які порушили законодавство України про державний кордон України, її прилеглу зону або виключну (морську) економічну зону (у тому числі під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у внутрішніх водах України, її територіальному морі, прилеглій зоні або виключній (морській) економічній зоні) у разі невиконання вимоги зупинитися, якщо таке судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані;

б) припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об’єктів України.

Озброєння повітряних суден Державної прикордонної служби України може використовуватися для подання сигналу тривоги, виклику допомоги, здійснення попереджувальних пострілів.

Рішення про виконання попереджувальних пострілів приймає командир екіпажу (зовнішній пілот) повітряного судна Державної прикордонної служби України залежно від обстановки, що склалася.

Попереджувальні постріли мають виконуватися у секторі, який забезпечує безпеку всіх об’єктів (суден), що перебувають у відповідному районі, з гарантованим невлучанням у ціль.

Дозвіл на застосування озброєння після виконання попереджувальних пострілів командир екіпажу (зовнішній пілот) повітряного судна Державної прикордонної служби України одержує від командира (начальника), у підпорядкуванні якого він перебуває.

Отримання дозволу на застосування озброєння у випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, не потрібно.

Стаття 21-6. Застосування військовослужбовцями Державної прикордонної служби України зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України та в особливий період

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України у разі залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також при виконанні завдань щодо участі в обороні держави в особливий період мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку у встановлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України порядку та випадках.

Стаття 21-7. Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки

Поверхнева перевірка здійснюється щодо осіб, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України або контрольному пункті в’їзду-виїзду, а саме:

1) у разі порушення особою чи спроби особи порушити прикордонний режим, режим у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, режим у контрольних пунктах в’їзду-виїзду або зашкодити інтересам національної безпеки України;

2) у разі перебування особи в межах прикордонної смуги без відповідного дозволу;

3) у разі наявності підстав вважати, що в транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;

4) у разі наявності підстав вважати, що в особи чи в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю і здоров’ю людини;

5) якщо транспортний засіб або річ особи є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходяться в місці, в якому могло бути вчинено правопорушення;

6) в інших випадках, передбачених законодавством або рішенням суду.

Поверхнева перевірка полягає у здійсненні візуального огляду особи, у тому числі проведенні по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, а також візуального огляду речей особи для перевірки наявності речей, обіг яких заборонено чи обмежено або які становлять загрозу життю і здоров’ю такої особи або інших осіб.

Поверхнева перевірка не здійснюється стосовно осіб, які відповідно до законодавства користуються правом недоторканності або мають дипломатичний імунітет.

Поверхнева перевірка здійснюється військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України однієї статі з особою, стосовно якої проводиться така поверхнева перевірка. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-яка уповноважена посадова особа Державної прикордонної служби України, за умови використання спеціального приладу або засобу.

Поверхнева перевірка речей та/або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речей та/або транспортного засобу або візуального огляду вмісту особистих речей, салону, багажника, підкапотного простору транспортного засобу та вантажів (товарів та інших предметів), що переміщуються у такому транспортному засобі, без втручання в їх конструктивні особливості та без порушення цілісності пакування.

Під час поверхневої перевірки військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право вимагати відкрити сумку, рюкзак, портфель, мішок чи інші засоби переміщення речей, капот, кришку багажника та/або двері салону транспортного засобу, показати вміст кишень одягу особи, стосовно якої проводиться перевірка, а особа зобов’язана показати, відповідно, вміст особистих речей, кишень, надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу, забезпечити відкриття капоту, кришки багажника та/або дверей транспортного засобу, причепу, вантажу (контейнера).

У разі виявлення в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України повинні забезпечити їх схоронність та негайно повідомити (усно або письмово) про це свого начальника (керівника).

Поверхнева перевірка товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, здійснюється з урахуванням законодавства України з питань митної справи.

Проведення огляду транспортних засобів і вантажів під час прикордонного контролю здійснюється відповідно до Закону України "Про прикордонний контроль".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 листопада 2021 року
№ 1897-IX