Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Указ
Номер: 187/97
Прийняття: 28.02.1997
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 219/2001 ( 219/2001 ) від 29.03.2001 N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

Виходячи з нагальної потреби зупинення кризових процесів у економіці, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, раціонального використання бюджетних коштів, з метою посилення фінансово-бюджетної дисципліни, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити до 10 березня 1997 року утворення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі тимчасових комісій з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів на чолі з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами відповідних місцевих державних адміністрацій та координацію діяльності зазначених тимчасових комісій.

2. Установити, що витрачання коштів органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, іншими організаціями, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів (далі - бюджетні організації), здійснюється на підставі їх кошторисів доходів і видатків, які затверджуються у встановленому порядку не пізніше ніж в місячний строк після затвердження відповідних бюджетів.

Установити, що кошториси доходів і видатків бюджетних організацій, а також їх штатні розписи затверджуються:

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Кабінетом Міністрів України після попередньої експертизи Міністерства фінансів України;

міністерств і відомств Автономної Республіки Крим, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями після попередньої експертизи відповідно Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських фінансових управлінь;

управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій - відповідно районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями після попередньої експертизи районних, районних у містах Києві та Севастополі фінансових органів;

інших бюджетних установ і організацій - керівниками вищестоящих галузевих організацій;

бюджетних установ і організацій, які не мають вищестоящої галузевої організації, - районними державними адміністраціями, а у містах Києві та Севастополі - Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Кабінету Міністрів України визначити у тижневий строк порядок складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних організацій, а також їх штатних розписів.

Фінансування бюджетних організацій, які не мають затверджених у встановленому порядку кошторисів доходів і видатків, не здійснюється.

Покласти на Міністра фінансів України, керівників відповідних фінансових органів персональну відповідальність за затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних організацій в установленому порядку.

3. Установити, що до затвердження відповідного бюджету фінансування бюджетних організацій здійснюється згідно з доведеними на основі проектних показників лімітами фінансування у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади забезпечити до 10 березня поточного року затвердження тимчасових кошторисів доходів і видатків на перший квартал поточного року відповідно до статті 1 Закону України "Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету України у 1997 році до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" ( 580/96-ВР ) та доведених лімітів фінансування.

5. Установити, що бюджетні організації використовують кошти для здійснення виплат і платежів у такій черговості:

заробітна плата та прирівняні до неї платежі;

оплата харчування та медикаментів;

оплата комунальних послуг;

інші платежі.

Органам виконавчої влади розробити комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, забезпечивши використання у першочерговому порядку на ці виплати не менш як 75 відсотків наявних бюджетних коштів.

Покласти персональну відповідальність за розроблення та неухильне виконання заходів, зазначених у частині другій цієї статті, на керівників органів виконавчої влади.

Бюджетним організаціям спрямовувати позабюджетні кошти та залишки і надходження до інших фондів, у тому числі валютних, на виплату заробітної плати та прирівняних до неї платежів.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування спрямовувати позабюджетні кошти місцевих рад, організацій комунальної власності та залишки і надходження до інших фондів, у тому числі валютних, на виплату заробітної плати та прирівняних до неї платежів, а також використовувати кошти для здійснення виплат і платежів відповідно до частин першої та другої цієї статті.

6. Заборонити бюджетним організаціям:

витрачати кошти на цілі, не передбачені затвердженими кошторисами доходів і видатків, та понадлімітне використання бюджетних асигнувань. Персональну відповідальність за додержання цієї вимоги покласти на керівників та головних бухгалтерів відповідних бюджетних організацій;

розміщувати за рахунок відповідного бюджету замовлення на продукцію, роботи і послуги, фінансування яких не передбачено відповідними бюджетами чи затвердженими у встановленому порядку кошторисами доходів і видатків.

Керівникам бюджетних організацій забезпечити суворе додержання лімітів асигнувань, визначених у встановленому порядку.

Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади вжити у встановленому порядку заходів до звільнення з посад керівників та головних бухгалтерів бюджетних організацій у разі порушення ними вимоги, передбаченої абзацом другим частини першої цієї статті, з притягненням їх до відповідальності, передбаченої законодавством.

( Статтю 7 виключено на підставі Указу Президента N 219/2001 ( 219/2001 ) від 29.03.2001 )

8. Органам та посадовим особам, які відповідно до статті 2 цього Указу затверджують кошториси доходів і видатків, забезпечити у місячний строк затвердження звітів про виконання кошторисів за 1996 рік, включаючи звіти про надходження і витрачання коштів позабюджетних та інших фондів.

9. Установити, що кошти на фінансування капітальних вкладень, передбачені у бюджетах усіх рівнів для підприємств, установ та організацій недержавної форми власності, можуть надаватися таким підприємствам, установам та організаціям лише на умовах кредиту з виплатою відсотків на рівні облікової ставки Національного банку України із застосуванням коефіцієнта 1,2 або за умови передачі відповідно у державну, комунальну власність еквівалентної одержаним коштам частки (пая, акцій) у статутному фонді отримувача коштів.

10. Органам виконавчої влади включати до контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління:

умови щодо виконання підприємствами, установами, організаціями зобов'язань із сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджетів, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості; ( Абзац другий статті 10 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 219/2001 ( 219/2001 ) від 29.03.2001, N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

умови щодо обов'язкового погодження з органами, уповноваженими управляти відповідним майном, кошторисів доходів і видатків установ, організацій; ( Абзац третій статті 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 219/2001 ( 219/2001 ) від 29.03.2001 )

умови щодо обов'язкового складання в установленому порядку та подання на затвердження органу, уповноваженому управляти відповідним майном, річних фінансових планів підприємств; ( Статтю 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 219/2001 ( 219/2001 ) від 29.03.2001 )

положення про те, що невиконання умов, зазначених у абзацах другому - четвертому цієї статті, є підставою для розірвання контрактів. ( Статтю 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 219/2001 ( 219/2001 ) від 29.03.2001 )

11. Запропонувати Національному банку України запровадити порядок, згідно з яким до повного погашення платниками заборгованості за внесками до Пенсійного фонду України комерційні банки приймають від платників цих внесків платіжні доручення на перерахування коштів до Пенсійного фонду України за погодженням з органами Фонду правильності зазначених у дорученнях сум.

У разі незабезпечення комерційними банками перерахування внесків до Пенсійного фонду України під час видачі коштів на виплату заробітної плати ці банки сплачують за рахунок власних коштів до Пенсійного фонду України суму, яка дорівнює несплаченому внеску, а в разі нездійснення розподілу сум обов'язкових платежів між бюджетами у встановленому порядку ці банки за рішенням Кабінету Міністрів України позбавляються права на обслуговування бюджетів.

12. Запропонувати Національному банку України за участю Кабінету Міністрів України доопрацювати Основні напрями грошово-кредитної політики на 1997 рік і подати їх на затвердження у встановленому порядку.

13. Рекомендувати Вищому арбітражному суду України вжити заходів щодо прискорення розгляду арбітражними судами справ про банкрутство, порушених за заявами державних податкових адміністрацій.

14. Державній митній службі України розробити порядок обліку фізичних осіб, які перетинають митний кордон України і подають вантажні митні декларації щодо ввезеного майна, та забезпечити щомісячне надання відповідної інформації Державній податковій адміністрації України.

15. Кабінету Міністрів України:

розробити та здійснити комплекс заходів щодо погашення позичальниками заборгованості перед Державним бюджетом України за іноземними кредитами, які надавалися під гарантії Кабінету Міністрів України, внести зміни до порядку попереднього розгляду матеріалів та процедури надання гарантій Кабінетом Міністрів України, передбачивши підвищення відповідальності Міністерства фінансів України;

розглянути питання щодо скорочення переліку міжурядових комісій та чисельності представників української сторони;

запровадити регулювання фондів оплати праці на підприємствах-монополістах;

визначити порядок затвердження титульних списків на будівництво об'єктів, що здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, передбачивши особливості затвердження цих списків залежно від важливості, видів та вартісних показників об'єктів будівництва;

розглянути питання щодо запровадження застави у разі тимчасового ввезення на територію України транспортних засобів;

упорядкувати режим безмитної торгівлі з метою запобігання можливим зловживанням у цій сфері;

розглянути питання щодо можливості скорочення кількості пунктів пропуску через державний кордон України у місцях здійснення міжнародних сполучень та в разі потреби вжити відповідних заходів;

підготувати за участю Національного банку України проект законодавчого акта щодо порядку відступлення вимоги та переведення боргу під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою запобігання ухиленню від сплати податків;

підготувати пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавства щодо підвищення ролі арбітражних судів у захисті інтересів бюджетів, майнових прав бюджетних організацій;

розглянути питання щодо розширення презумптивного оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців та суб'єктів малого підприємництва із запровадженням фіксованих ставок оподаткування залежно від обсягів обороту за результатами діяльності, а також щодо можливості запровадження податку з обороту на окремі види підприємницької діяльності та у разі потреби підготувати проект відповідного нормативно-правового акта;

запровадити за участю Національного банку України до 1 червня 1997 року щоденне збирання інформації про надходження окремих податків, зборів та інших обов'язкових платежів до зведеного бюджету України з виділенням інформації щодо надходжень до Державного бюджету України, визначити за участю Національного банку України порядок збирання такої інформації;

запровадити, починаючи з травня 1997 року, щомісячну звітність бюджетних організацій, а також державних підприємств, підприємств, установ і організацій недержавної форми власності, яким надаються бюджетні кошти, про витрачання цих коштів;

забезпечити щомісячний аналіз надходжень загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що справляються на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, з поданням необхідних даних Державній податковій адміністрації України;

забезпечити у тримісячний строк після затвердження відповідних бюджетів перевірку державною контрольно-ревізійною службою дотримання фінансово-бюджетної дисципліни бюджетними організаціями, додержання затверджених у встановленому порядку кошторисів доходів і видатків, а також підприємствами, установами та організаціями недержавної форми власності - отримувачами бюджетних коштів та розглянути результати такої перевірки; запровадити щорічне проведення таких перевірок;

вжити заходів щодо реформування системи державного управління шляхом скорочення кількості існуючих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, переорієнтації діяльності центральних органів виконавчої влади за функціональним принципом з їх відповідним укрупненням;

вжити заходів щодо скорочення чисельності працівників апаратів органів виконавчої влади не менш як на 25 відсотків, для чого у місячний строк:

- переглянути структуру апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх граничну чисельність та фонди оплати праці працівників цих апаратів;

- подати пропозиції щодо структури місцевих державних адміністрацій, граничної чисельності та фондів оплати праці їх працівників, а також типових штатів та умов оплати праці апарату міських і районних у містах (крім міст Києва та Севастополя), сільських і селищних рад, їх виконавчих органів.

16. Переглянути до 1 липня 1997 року виходячи з можливостей відповідних бюджетів:

місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування разом з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством освіти України, Міністерством культури і мистецтв України - мережу і чисельність працівників закладів, установ охорони здоров'я, освіти та культури;

Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України, Державній митній службі України, Національній гвардії України - мережу відповідних бюджетних організацій та чисельність їх працівників.

17. Кабінету Міністрів України затвердити до 15 березня 1997 року перелік об'єктів державної власності, які приватизуються за індивідуальними планами за грошові кошти із збереженням пільг трудовим колективам, передбачених статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ), та забезпечити до 1 червня 1997 року погодження планів приватизації таких об'єктів.

Фонду державного майна України до 1 грудня 1997 року забезпечити завершення продажу акцій об'єктів державної власності, які приватизуються за індивідуальними планами за грошові кошти, та перерахування коштів, що надійдуть від їх приватизації, до відповідних бюджетів (за винятком витрат на підготовку і приватизацію зазначених об'єктів).

18. Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради України законопроекти щодо:

посилення майнової, кримінальної та адміністративної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів та внесення інших обов'язкових платежів до бюджетів, за нецільове використання бюджетних коштів;

справляння ввізного мита та податку на добавлену вартість на продукцію, виготовлену з давальницької сировини українського замовника, під час ввезення цієї продукції на митну територію України;

встановлення мінімальної орендної плати за здачу в оренду житла, будівель (споруд) фізичними особами як бази для нарахування прибуткового податку з громадян;

внесення змін до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) в частині спрощення процедури скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в разі порушення ними податкового законодавства;

звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб від здійснення операцій з державними цінними паперами, придбаними за готівку;

зупинення дії пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 1996 року "Про ситуацію в агропромисловому комплексі України" ( 408/96-ВР ) в частині пролонгації боргових зобов'язань підприємств перед бюджетом, а також Постанови Верховної Ради України від 22 листопада 1996 року "Про продовження дії статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 541/96-ВР ).

19. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати Міністерству фінансів України щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, інформацію про виконання вимог цього Указу, а також інформацію про використання залишків бюджетних коштів та надходжень до місцевих позабюджетних фондів.

Міністерству фінансів України узагальнювати зазначену інформацію та подавати її до 20 числа місяця, наступного за звітним, Кабінету Міністрів України.

20. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

21. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 лютого 1997 року
N 187/97