Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 1869-III
Прийняття: 13.07.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 580-V ( 580-16 ) від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.132 }

{ Дію Закону зупинено до прийняття нової Державної програми приватизації згідно із Законом

N 2729-IV ( 2729-15 ) від 05.07.2005, ВВР, 2005, N 34,

ст.433 }
Про особливості приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 41, ст.341 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300 N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 }

Приватизація відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (далі - Укртелеком) здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

відкриті торги - конкурентний спосіб продажу пакета акцій, за яким переможцем визнається промисловий інвестор, що відповідає кваліфікаційним вимогам та запропонував найвищу ціну;

промисловий інвестор - юридична особа або об'єднання юридичних осіб (резидент чи нерезидент), які є оператором електрозв'язку або учасником яких є оператор електрозв'язку, що здійснює діяльність в підгалузі електрозв'язку не менше п'яти років. Промисловим інвестором не може бути юридична особа або об'єднання юридичних осіб, зареєстровані в офшорній зоні.

Стаття 2. Мета приватизації Укртелекому

Згідно з цим Законом метою приватизації Укртелекому є:

прискорення розвитку мереж електрозв'язку в Україні, їх технічне переоснащення і модернізація шляхом залучення в процесі приватизації вітчизняних та іноземних інвестицій;

задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку, доведення якості цих послуг до міжнародних стандартів, збільшення надходжень коштів до Державного бюджету України;

підвищення конкурентоспроможності Укртелекому на ринку послуг електрозв'язку.

Стаття 3. Особливі принципи приватизації Укртелекому

Особливими принципами приватизації Укртелекому є:

заборона перепрофілювання;

закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція;

продаж пакета акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція на відкритих торгах промисловому інвестору;

збереження до та під час приватизації цілісного майнового комплексу Укртелекому (засобів зв'язку, що задіяні у єдиному технологічному процесі виробництва);

платність відчуження майна;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

повне, своєчасне та достовірне інформування громадян про об'єкт та умови приватизації;

державне регулювання та контроль.

Стаття 4. Об'єкт приватизації

Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є акції Укртелекому, що перебувають у державній власності, крім пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція, який закріплюється у державній власності.

Стаття 5. Суб'єкти приватизації

Суб'єктами приватизації Укртелекому згідно з цим Законом є:

Фонд державного майна України;

центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України, що є засновником Укртелекому (далі - засновник Укртелекому);

покупці, визнані такими відповідно до законодавства про приватизацію;

посередники;

радники та експерти.

Стаття 6. Уповноважені особи, радники та експерти

У процесі приватизації Укртелекому для підготовки і здійснення продажу акцій Укртелекому залучаються уповноважені особи, радники та експерти, що мають міжнародний авторитет у відповідних галузях, відбір яких здійснюється комісією з приватизації Укртелекому на конкурсних засадах у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

При продажу акцій Укртелекому промисловому інвестору залучення радників та експертів є обов'язковим.

Радники, експерти та уповноважені особи здійснюють свою діяльність на підставі договору, що укладається з Фондом державного майна України.

Розділ II

ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ УКРТЕЛЕКОМУ

Стаття 7. Порядок приватизації

Порядок приватизації Укртелекому складається з таких етапів:

прийняття рішення про приватизацію;

опублікування у десятиденний термін інформації про прийняття рішення про приватизацію;

збільшення статутного фонду Укртелекому відповідно до проведеної індексації балансової вартості основних фондів;

утворення Комісії з приватизації Укртелекому;

відбір уповноважених осіб, радників та експертів;

затвердження умов приватизації, включаючи план розміщення акцій та умови відкритих торгів;

опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" у десятиденний термін після затвердження списку уповноважених осіб, радників та експертів умов приватизації та інформації про об'єкт приватизації;

проведення з залученням радників та експертів експертної оцінки пакетів акцій, щодо яких прийнято рішення про продаж на відкритих торгах;

продаж акцій.

Кожний наступний етап виконується лише після повного виконання попереднього етапу.

Стаття 8. Прийняття рішення про приватизацію

Рішення про приватизацію Укртелекому приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України та публікується в газеті "Урядовий кур'єр".

Стаття 9. Комісія з приватизації Укртелекому

Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію Укртелекому утворює Комісію з приватизації Укртелекому (далі - Комісія) і визначає її повноваження.

До складу Комісії за принципом однакового представництва входять представники Верховної Ради України (за поданням Голови Верховної Ради України), Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, засновника Укртелекому, Антимонопольного комітету України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та трудового колективу Укртелекому.

Функції, повноваження, відповідальність та порядок діяльності Комісії визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівник Комісії призначається Кабінетом Міністрів України.

За рішенням Комісії до її роботи можуть залучатися представники уповноважених осіб, радників та експертів з правом дорадчого голосу.

Комісія у тримісячний строк з дня утворення:

проводить конкурсний відбір уповноважених осіб, радників та експертів;

розробляє з урахуванням пропозицій радників та експертів умови приватизації Укртелекому, в тому числі визначає план розміщення акцій, умови відкритих торгів, розміри пакетів акцій, способи та строки їх продажу, а також кваліфікаційні вимоги, що застосовуються для визначення промислового інвестора.

Рішення Комісії щодо умов приватизації Укртелекому затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Проведення експертної оцінки пакетів акцій

Пакети акцій Укртелекому, щодо яких прийнято рішення про їх продаж на відкритих торгах, підлягають експертній оцінці в порядку, що визначається Фондом державного майна України.

Стаття 11. Спосіб приватизації

Приватизація Укртелекому здійснюється шляхом продажу його акцій, що належать державі.

Продаж акцій Укртелекому здійснює Фонд державного майна України, в тому числі за участю уповноважених ним осіб, шляхом:

першочергового пільгового продажу;

продажу на відкритих торгах пакета акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція промисловому інвестору.

Стаття 12. Пільговий продаж акцій Укртелекому

Пільговий продаж акцій Укртелекому його працівникам, які є громадянами України, та іншим особам, що мають право на пільгове придбання акцій, здійснюється в порядку, встановленому законодавством про приватизацію.

Фонд державного майна України здійснює підписку на акції Укртелекому, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному з працівників підприємства, а також колишнім працівникам Укртелекому, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи в Укртелеком, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі Укртелекому.

Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів Укртелекому мають право на додаткове придбання акцій Укртелекому на загальну суму 5 відсотків його статутного фонду.

Пільговий продаж для всіх категорій працівників здійснюється одночасно і проходить перед усіма іншими видами продажу. Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаченому цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.

Стаття 13. Продаж пакета акцій Укртелекому на відкритих торгах

Відкриті торги проводяться Фондом державного майна України з залученням радників та експертів, з урахуванням таких умов:

у відкритих торгах можуть брати участь тільки промислові інвестори;

до продажу на відкритих торгах пропонується пакет акцій не менше 25 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція;

для претендентів на участь у відкритих торгах визначаються кваліфікаційні вимоги, а також перелік документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, які він повинен подати;

засобом платежу є виключно грошові кошти;

розрахунки за придбані акції здійснюються відповідно до законодавства про приватизацію.

Термін оплати вартості акцій не повинен перевищувати тридцяти днів від дня укладення договору купівлі-продажу пакета акцій.

Продаж пакета акцій Укртелекому, придбаних на відкритих торгах, оформлюється шляхом укладання договору купівлі-продажу акцій між продавцем та покупцем.

Перехід права власності на придбані акції здійснюється після повної оплати вартості придбаного пакета.

З метою забезпечення конкуренції відкриті торги проводяться за наявності не менше двох промислових інвесторів.

Розділ III

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Стаття 14. Особливості користування послугами електрозв'язку

Користування послугами електрозв'язку, що надаються Укртелекомом, не може бути заборонено або обмежено стосовно Верховної Ради України, державних органів, які забезпечують національну безпеку та оборону України.

Надання Укртелекомом послуг електрозв'язку особам, яким відповідно до законодавства надані пільги щодо їх оплати, здійснюється незалежно від стану компенсації вартості цих послуг з боку держави.

На період введення в установленому порядку надзвичайного стану оперативне управління мережами здійснює держава в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 15. Аудит

Після прийняття рішення про приватизацію Укртелекому міжнародним аудитором (аудиторською фірмою) здійснюється аудиторська перевірка його діяльності за останній рік згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту.

Стаття 16. Управління державними корпоративними правами

Управління пакетом акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція, що закріплені за державою, здійснюється відповідно до рішення Кабінету Міністрів України. Промисловий інвестор, який придбав акції за результатами відкритих торгів, має право отримати в управління пакет акцій у розмірі до половини пакета акцій, що закріплені в державній власності. Умови передачі в управління промисловому інвестору зазначеного пакета акцій визначаються у відповідному договорі.

Стаття 17. Використання коштів, одержаних від приватизації

Кошти, одержані від продажу акцій Укртелекому, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду приватизації і розподіляються у такому порядку:

30 відсотків коштів перераховуються Укртелекому як інвестиція на розвиток мереж електрозв'язку в Україні та на їх технічне переоснащення. На суму цієї інвестиції збільшується статутний фонд Укртелекому і проводиться додатковий випуск акцій. Акції додаткового випуску приєднуються до пакета акцій, який є у державній власності;

60 відсотків коштів розподіляються відповідно до законів України про Державний бюджет України та про Державну програму приватизації;

10 відсотків коштів перераховуються Міністерству оборони України і спрямовуються виключно на фінансування цифрових систем зв'язку.

Стаття 18. Підтримка вітчизняного виробника

Технічне переоснащення мереж зв'язку Укртелекому, що відбуватиметься після його приватизації, повинно здійснюватися переважно з використанням товарів вітчизняного виробництва.

У разі, якщо товари, що потрібні для модернізації та переоснащення мереж електрозв'язку, не виробляються в Україні, дозволяється використовувати такі товари, що виробляються за межами України.

Стаття 19. Захист інтересів держави

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" не може передавати транспортні телекомунікаційні мережі загального користування у власність або в управління іншим особам.

У разі визнання відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" банкрутом переважне право на придбання транспортних телекомунікаційних мереж загального користування, що перебувають на його балансі, належить державі.

( Закон доповнено статтею 19 згідно із Законом N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 )

Розділ IV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх рішень у відповідність із цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, засновнику Укртелекому, Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку у місячний строк провести збільшення статутного фонду Укртелекому і реєстрацію випуску акцій Укртелекому відповідно до проведеної індексації основних фондів.

5. У зв'язку з прийняттям цього Закону внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6-7, ст. 37) частину другу статті 4 викласти в такій редакції:

"Діяльність, пов'язана з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами зв'язку";

2) у Законі України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 348; 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 51, ст. 453; 2000 р., N 31, ст. 247, N 33-34, ст. 273 ):

а) абзац дванадцятий частини другої статті 2 після слів "врахування особливостей приватизації об'єктів" доповнити словом "зв'язку";

б) в абзаці восьмому пункту "а" частини другої статті 5 слова "та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку" виключити;

( Підпункт 3 пункту 5 розділу IV втратив чинність на підставі Закону N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1869-III