Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1820-IX
Прийняття: 21.10.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва біометану

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 52, ст.431)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними змінами):

1) статтю 1 після абзацу чотирнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"біометан - біогаз, що за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідає вимогам нормативно-правових актів до природного газу для подачі до газотранспортної або газорозподільної системи чи для використання як моторного палива;

гарантія походження біометану - документ, сформований за допомогою реєстру біометану, який підтверджує, що біометан вироблений з біомаси, та містить інформацію про обсяг біометану, що поданий до газотранспортної або газорозподільної системи, а також іншу інформацію, перелік якої передбачений Порядком функціонування реєстру біометану;

сертифікат походження біометану - документ, сформований за допомогою реєстру біометану, який підтверджує, що біометан вироблений з біомаси, та містить інформацію про анулювання гарантії походження біометану, а також іншу інформацію, перелік якої передбачений Порядком функціонування реєстру біометану".

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять другим;

2) розділ II доповнити статтями 8-1 і 8-2 такого змісту:

"Стаття 8-1. Реєстр біометану

Реєстр біометану є електронною системою облікових записів, призначеною для реєстрації поданого до газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з газотранспортної або газорозподільної системи обсягу біометану, а також для формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану.

Реєстр біометану ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Порядок створення реєстру біометану, його функціональні можливості, строки та порядок подання інформації до нього, створення облікового запису виробника біометану, а також інші питання функціонування реєстру біометану визначаються Порядком функціонування реєстру біометану, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Створення облікового запису в реєстрі біометану здійснюється після проведення незалежного аудиту об’єкта виробництва біометану, що підтверджує його спроможність здійснювати виробництво біометану. Незалежний аудит об’єкта виробництва біометану здійснюється у порядку, передбаченому Порядком функціонування реєстру біометану.

Надання доступу виробникам біометану до газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про ринок природного газу" та у порядку, передбаченому кодексом газотранспортної системи або кодексом газорозподільних систем.

Стаття 8-2. Порядок формування, передачі, розподілу та анулювання гарантії походження біометану

Гарантія походження біометану формується за допомогою реєстру біометану центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, відповідно до Порядку функціонування реєстру біометану.

Для формування гарантії походження біометану виробник біометану щомісяця вносить до реєстру біометану таку інформацію:

1) назва країни походження біометану;

2) найменування виробника біометану (повна та скорочена назви, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, номер телефону, електронна адреса);

3) найменування та розташування об’єкта виробництва біометану;

4) обсяг біометану, поданого до газотранспортної або газорозподільної системи у відповідному газовому місяці;

5) сумарний обсяг енергії біометану в енергетичних одиницях (МВт*год.), поданого до газотранспортної або газорозподільної системи;

6) газовий місяць, протягом якого здійснювалася подача біометану до газотранспортної або газорозподільної системи;

7) сировина, з якої вироблено біометан;

8) відсутність або наявність та обсяг домішок, що використовуються для одоризації.

Гарантія походження біометану формується безоплатно та надається виробнику біометану протягом п’яти робочих днів з дня внесення інформації до реєстру біометану.

Гарантія походження біометану формується в електронному вигляді з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Підставами для відмови у формуванні гарантії походження біометану є подання до реєстру недостовірної інформації або подання інформації не у повному обсязі.

Гарантія походження біометану може підлягати передачі, розподілу та анулюванню.

Одночасно з анулюванням гарантії походження біометану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, формує сертифікат походження біометану.

Порядок видачі, передачі, розподілу та анулювання гарантій походження біометану та порядок видачі сертифікатів походження біометану визначаються Порядком функціонування реєстру біометану, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок анулювання гарантії походження біометану, видачі сертифіката походження біометану в разі, якщо споживання біометану здійснюється поза межами митної території України, визначається відповідно до міжнародного договору України про взаємодію реєстрів, укладеного між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та держателем іноземного реєстру".

2. У Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 19:

в абзаці другому слово "фізико-технічними" замінити словом "фізико-хімічними";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Положення цього Закону щодо природного газу застосовуються на недискримінаційній основі до біогазу або іншого виду газу з альтернативних джерел, у разі якщо біогаз або інший газ з альтернативних джерел відповідає вимогам для доступу до газотранспортних і газорозподільних систем, газосховищ, установки LNG";

2) в абзаці другому частини першої статті 19-1 слово "фізико-технічними" замінити словом "фізико-хімічними".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти Порядок функціонування реєстру біометану та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 жовтня 2021 року
№ 1820-IX