Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1811-IX
Прийняття: 19.10.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2022, № 1, ст.1)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) у статті 1:

у частині першій:

визначення термінів "грошово-кредитна політика", "платіжний баланс" та "спеціальні права запозичення (СПЗ)" викласти в такій редакції:

"грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення цінової стабільності шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики";

"платіжний баланс - сукупність економічних операцій, які проводяться між резидентами та нерезидентами за певний період часу. У платіжному балансі відображаються операції з товарами, послугами, первинними та вторинними доходами, операції, пов’язані з фінансовими вимогами і зобов’язаннями щодо інших країн світу";

"спеціальні права запозичення - міжнародно визнаний резервний актив, створений МВФ на доповнення існуючих міжнародно визнаних резервних активів";

визначення термінів "девізна валютна політика", "дисконтна валютна політика" та "міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту" виключити;

доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"контроль за проведенням грошово-кредитної політики - щорічне оцінювання узгодженості реалізації Національним банком України грошово-кредитної політики з досягненням у середньостроковій перспективі інфляційних цілей, визначених Основними засадами грошово-кредитної політики, з урахуванням поточного і прогнозованого економічного та фінансового розвитку України та світу з метою виконання Національним банком України своєї основної функції";

у частині другій слова "ділова репутація" замінити словами "банківська група";

2) частини першу і п’яту статті 4 викласти в такій редакції:

"Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює витрати за рахунок власних доходів, а у визначених цим Законом випадках - також за рахунок коштів Державного бюджету України";

"Національний банк для забезпечення своєї діяльності та виконання визначених цим Законом функцій має право створювати підприємства, установи, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном)";

3) у статті 7:

пункти 5 і 7 викласти в такій редакції:

"5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк";

"7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних, облікових систем, національної системи електронної дистанційної ідентифікації Національного банку (системи BankID Національного банку), встановлює умови взаємодії суб’єктів у цих системах, контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації";

доповнити пунктами 13-1 і 14-1 такого змісту:

"13-1) забезпечує представництво інтересів Національного банку в органах влади іноземних держав, захист прав та інтересів Національного банку в закордонних юрисдикційних органах";

"14-1) створює, веде інформаційні системи (реєстри, бази даних) для виконання функцій валютного регулювання та валютного нагляду, а також встановлює вимоги щодо створення, ведення, наповнення банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку інформаційних систем (реєстрів, баз даних) для забезпечення обміну інформацією між ними при здійсненні валютного нагляду";

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютного резерву та здійснення операцій із золотовалютним резервом та банківськими металами";

4) у статті 9:

у частині першій:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, схвалює та публікує їх в офіційних виданнях та подає щороку, до 15 вересня, до Верховної Ради України для інформування;

2) здійснює у встановленому нею порядку контроль за проведенням грошово-кредитної політики";

пункт 3 виключити;

доповнити пунктами 3-1 і 7-1 такого змісту:

"3-1) приймає у порядку, визначеному Регламентом Ради Національного банку України, рішення про інформування Президента України або Верховної Ради України про виникнення підстав для звільнення з посади призначеного відповідно Президентом України або Верховною Радою України члена Ради Національного банку";

"7-1) затверджує за поданням Правління Національного банку Кодекс етики працівників Національного банку";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13) оцінює стан виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку з питань, які є обов’язковими для виконання Правлінням Національного банку";

частину другу викласти в такій редакції:

"Члени Ради Національного банку несуть солідарну відповідальність за прийняті рішення та діяльність Ради Національного банку як колегіального органу";

5) у статті 10:

частину третю викласти в такій редакції:

"Членом Ради Національного банку може бути особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права та яка має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади, державних органах, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою, а також яка здатна за своїми діловими, моральними якостями та станом здоров’я обіймати цю посаду, за умови що відомості про таку особу відсутні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Не може бути членом Ради Національного банку особа:

1) яка відповідно до рішення суду визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

3) яка притягалася судом до кримінальної відповідальності за корупційне кримінальне правопорушення;

4) яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня тяжкості, за вчинення умисного кримінального правопорушення, віднесеного до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів (крім корупційних кримінальних правопорушень), якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

5) яка була власником істотної участі у фінансовій установі не менше одного року протягом двох років до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи, чи до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

6) яка входила до складу органів управління фінансової установи (крім перехідного банку, створеного у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку) не менше шести місяців протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи;

7) яка входила до складу органів управління фінансової установи не менше шести місяців протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

8) яка входила до складу колегіальних органів фінансової установи (крім перехідного банку, створеного у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку), яким було делеговано право прийняття рішень з питань видачі кредитів, управління активами та пасивами фінансової установи, або яка обіймала у фінансовій установі посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не менше шести місяців протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи;

9) яка входила до складу колегіальних органів фінансової установи, яким було делеговано право прийняття рішень з питань видачі кредитів, управління активами та пасивами фінансової установи, або яка обіймала у фінансовій установі посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не менше шести місяців протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;

10) стосовно якої фінансовою установою на вимогу Національного банку було вжито заходів щодо припинення повноважень такої особи чи її заміни або до якої Національним банком було застосовано захід впливу у вигляді відсторонення від посади;

11) стосовно якої відкрито провадження у справі про її неплатоспроможність;

12) яку було виключено з професійного об’єднання (спілки) правників (у тому числі адвокатів), аудиторів, бухгалтерів за виявлені порушення або відомості про яку було виключено з відповідних реєстрів чи внесено до цих реєстрів запис про припинення права такої особи на зайняття певною діяльністю за виявлені порушення;

13) стосовно якої протягом останніх двох років здійснювалося примусове виконання судового рішення щодо сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством на період, у якому здійснювалося стягнення;

14) яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання".

У зв’язку з цим частини п’яту - сімнадцяту вважати відповідно частинами шостою - вісімнадцятою;

у частині шостій слова "третьою та четвертою" замінити словами "третьою - п’ятою";

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Особа, призначена на посаду члена Ради Національного банку, має відповідати вимогам, встановленим частинами четвертою і п’ятою цієї статті, протягом усього строку своїх повноважень".

У зв’язку з цим частини сьому - вісімнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дев’ятнадцятою;

частину десяту виключити;

у частині одинадцятій:

в абзаці першому слова "у зв’язку із закінченням строку його повноважень або" виключити;

пункт 2 виключити;

пункти 3 і 7 викласти в такий редакції:

"3) припинення громадянства України, встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце проживання";

"7) виникнення обставин, що призвели до невідповідності особи будь-якій вимозі чи забороні, встановленій частиною четвертою або п’ятою цієї статті";

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"У разі закінчення строку повноважень члена Ради Національного банку його повноваження припиняються у останній день строку, на який його було призначено. У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Національного банку, повноваження такого члена Ради Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою";

6) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Рада Національного банку діє відповідно до Регламенту Ради Національного банку України, яким встановлюється порядок підготовки і проведення її засідань, оформлення її рішень";

частину третю доповнити новим першим реченням такого змісту:

"Рада Національного банку має право проводити позачергові засідання у разі необхідності";

частини шосту і сьому викласти в такій редакції:

"Рішення Ради Національного банку приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку, крім рішень з питань, визначених пунктами 1, 3-1, 7 та 18 частини першої статті 9 цього Закону, які приймаються кваліфікованою більшістю голосів - не менш як двома третинами від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку. Кожний член Ради Національного банку має один голос.

Член Ради Національного банку має право запропонувати Раді Національного банку запросити на її засідання представників суб’єктів підприємницької діяльності, науковців та інших фахівців. Рада Національного банку приймає рішення про участь у її засіданні таких осіб на початку засідання, на яке ці особи запрошуються. На осіб, запрошених на засідання Ради Національного банку, поширюються вимоги статті 66 цього Закону щодо збереження таємниці";

7) у частині третій статті 12:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"відповідно до прийнятого Радою Національного банку рішення інформує Президента України або Верховну Раду України про виникнення підстав для звільнення з посади призначеного відповідно Президентом України або Верховною Радою України члена Ради Національного банку";

абзац п’ятий виключити;

8) у статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:

"Матеріали засідань Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів та рішень, візуються всіма присутніми на засіданні членами Ради Національного банку і підписуються головуючим на її засіданні. Порядок візування протоколів та рішень Ради Національного банку визначається Регламентом Ради Національного банку України";

у частині другій цифру "3" виключити;

частину третю виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Рада Національного банку не має права втручатися в діяльність Правління Національного банку при виконанні ним функцій і повноважень, визначених законом, а також у діяльність Голови Національного банку та заступників Голови Національного банку при виконанні ними своїх обов’язків та повноважень";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Оприлюдненню підлягають виключно рішення Ради Національного банку, опублікування яких є обов’язковим відповідно до статті 9 цього Закону";

9) текст статті 14 викласти в такій редакції:

"Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні інструменти забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій відповідно до статей 6 і 7 цього Закону та здійснює управління діяльністю Національного банку";

10) у частині першій статті 15:

абзаци третій, сьомий і чотирнадцятий пункту 1 викласти в такій редакції:

"щодо інструментів грошово-кредитної політики для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики";

"щодо визначення та здійснення валютно-курсової політики, валютного регулювання та управління золотовалютним резервом";

"щодо мінімального розміру золотовалютного резерву";

доповнити пунктами 8-1 і 9-1 такого змісту:

"8-1) розробляє та подає на затвердження Раді Національного банку Кодекс етики працівників Національного банку";

"9-1) визначає комунікаційну політику Національного банку";

11) у статті 17:

у частині першій слово "та" виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та делегувати йому повноваження щодо здійснення державного регулювання та нагляду, валютного нагляду на цих ринках, застосування до учасників ринків небанківських фінансових послуг та колекторських компаній заходів впливу, визначених законом";

12) у статті 18:

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Головою Національного банку може бути особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у галузі економіки чи фінансів та яка має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою, а також яка здатна за своїми діловими, моральними якостями та станом здоров’я обіймати цю посаду, за умови що відомості про таку особу відсутні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Особа не може бути Головою Національного банку, якщо вона має представницький мандат або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади, іншого державного органу, Голови чи члена Ради Національного банку (крім Голови Національного банку), якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади, або є державним службовцем, або є керівником політичної партії чи членом керівного органу політичної партії, або є працівником юридичної особи, у тому числі її керівником, чи входить до складу керівного органу юридичної особи (крім Національного банку та інших юридичних осіб, у керівних органах яких законом передбачена участь представників Національного банку або акції (частки, паї) яких належать Національному банку), або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк. На час перебування на посаді Голова Національного банку зупиняє членство в політичній партії";

після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Не може бути призначена на посаду Голови Національного банку особа, яка не відповідає вимогам, встановленим частиною п’ятою статті 10 цього Закону.

Особа, призначена на посаду Голови Національного банку, має відповідати вимогам, встановленим частиною четвертою цієї статті та частиною п’ятою статті 10 цього Закону, протягом усього строку своїх повноважень".

У зв’язку з цим частини п’яту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - тринадцятою;

частину сьому викласти в такій редакції:

"Для призначення Головою Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, встановленим частинами третьою і четвертою цієї статті, частиною п’ятою статті 10 цього Закону";

у частині десятій:

пункти 3 і 4 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) припинення громадянства України, встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце проживання";

пункти 6 і 8 виключити;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) виникнення обставин, що призвели до невідповідності особи будь-якій вимозі чи забороні, встановленій частиною четвертою цієї статті або частиною п’ятою статті 10 цього Закону";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Голова Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді та продовжує виконувати свої обов’язки до вступу на посаду новопризначеного Голови Національного банку";

після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є Головою Національного банку, повноваження такої особи вважаються припиненими з дня її смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою".

У зв’язку з цим частини дванадцяту і тринадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою і чотирнадцятою;

у частинах тринадцятій та чотирнадцятій слова "частини восьмої" замінити словами "частини десятої";

13) пункт 4 статті 19 викласти в такій редакції:

"4) підписує протоколи, постанови, рішення, прийняті Правлінням Національного банку, накази та розпорядження, а також правочини, що вчиняються Національним банком";

14) у статті 20:

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Особа не може бути заступником Голови Національного банку, якщо вона має представницький мандат або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади, іншого державного органу, Голови чи члена Ради Національного банку (крім Голови Національного банку), якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади, або є державним службовцем, або є керівником політичної партії чи членом керівного органу політичної партії, або є працівником юридичної особи, у тому числі її керівником, чи входить до складу керівного органу юридичної особи (крім Національного банку та інших юридичних осіб, у керівних органах яких законом передбачена участь представників Національного банку або акції (частки, паї) яких належать Національному банку), або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк. На час перебування на посаді заступник Голови Національного банку зупиняє членство в політичній партії";

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Не може бути призначена на посаду заступника Голови Національного банку особа, яка не відповідає вимогам, встановленим частиною п’ятою статті 10 цього Закону".

У зв’язку з цим частини шосту - десяту вважати відповідно частинами сьомою - одинадцятою;

частину сьому викласти в такій редакції:

"Для призначення заступником Голови Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, встановленим частинами четвертою і п’ятою цієї статті, частиною п’ятою статті 10 цього Закону";

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Особа, призначена на посаду заступника Голови Національного банку, має відповідати вимогам, встановленим частиною п’ятою цієї статті та частиною п’ятою статті 10 цього Закону, протягом усього строку своїх повноважень".

У зв’язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - дванадцятою;

частину дев’яту доповнити словами і цифрами "а також частиною п’ятою статті 10 цього Закону";

у частині десятій:

пункти 3, 4, 5 і 7 виключити;

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) виникнення обставин, що призвели до невідповідності особи будь-якій вимозі чи забороні, встановленій частиною п’ятою цієї статті, частиною п’ятою статті 10 цього Закону";

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) припинення громадянства України, встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце проживання";

у частині одинадцятій слово "восьмої" замінити словом "десятої";

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"Заступник Голови Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді та продовжує виконувати свої обов’язки до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови";

доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є заступником Голови Національного банку, повноваження такого заступника Голови Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою";

15) у статті 25:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Інструменти грошово-кредитної політики";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Національний банк проводить грошово-кредитну політику шляхом застосування таких інструментів";

пункти 2 і 4 викласти в такій редакції:

"2) процентна політика";

"4) валютні інтервенції (купівля-продаж валютних цінностей на валютних ринках)";

у пункті 8 слово "зміну" замінити словом "зміна";

у пункті 9 слово "емісію" замінити словом "емісія";

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) операції з деривативними фінансовими інструментами";

16) статтю 27 доповнити частиною другою такого змісту:

"Національний банк має право нараховувати відсотки на кошти, розміщені на рахунках банків, відкритих у Національному банку. Таке нарахування здійснюється Національним банком із застосуванням визначених ним процентних ставок";

17) статтю 28 викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Управління золотовалютним резервом

Національний банк забезпечує управління золотовалютним резервом, здійснюючи його розміщення у міжнародно визнані резервні активи за діючими на ринку ставками, у тому числі від’ємними";

18) статтю 29 доповнити словами "у тому числі на умовах зворотного продажу або купівлі (угоди репо)";

19) статтю 33 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Національний банк у визначеному ним порядку має право проводити перевірки банків та інших юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень";

20) статтю 36 викласти в такій редакції:

"Стаття 36. Курс гривні

Національний банк розраховує та оприлюднює офіційний курс гривні до іноземних валют, облікову ціну банківських металів";

21) у частині першій статті 42:

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) розміщує золотовалютний резерв самостійно або через уповноважені ним юридичні особи, що надають фінансові послуги на міжнародних ринках";

доповнити пунктом 22-1 такого змісту:

"22-1) проводить операції з деривативними фінансовими інструментами, операції репо";

22) статтю 46 виключити;

23) абзац перший частини першої статті 47 викласти в такій редакції:

"Золотовалютний резерв може включати такі міжнародно визнані резервні активи";

24) у статті 48:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Поповнення золотовалютного резерву проводиться Національним банком шляхом";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) отримання доходів в іноземній валюті та монетарному золоті";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) отримання монетарного золота від операцій з банківськими та дорогоцінними металами";

у частині другій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) витрати по операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом адміністративних витрат Національного банку, та витрати, пов’язані з виробничою діяльністю Банкнотно-монетного двору";

доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) витрати по операціях із золотовалютним резервом та із забезпечення виконання Національним банком його функцій";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) повернення валютних коштів міжнародним фінансовим організаціям, центральним банкам іноземних держав та іншим кредиторам, включаючи відсотки за користування такими коштами та інші обов’язкові нарахування";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) забезпечення виконання зобов’язань за власними операціями Національного банку, у тому числі з деривативними фінансовими інструментами, операціями репо з міжнародно визнаними резервними активами";

частину третю викласти в такій редакції:

"Не допускається використання золотовалютного резерву для:

1) надання кредитів, гарантій та інших зобов’язань резидентам;

2) надання гарантій нерезидентам, крім використання їх для забезпечення виконання зобов’язань за власними операціями Національного банку;

3) забезпечення виконання зобов’язань за операціями третіх осіб";

25) у статті 51:

пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:

"5) подання Президенту України та Верховній Раді України щорічного звіту про проведення грошово-кредитної політики за попередній рік";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"Національний банк України щокварталу надає Президенту України та Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання банківської діяльності, інформацію про безготівкову емісію у відповідному періоді, а саме про";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Національний банк щороку, до 1 березня, надає Президенту України та Верховній Раді України інформацію, передбачену частиною третьою статті 52 цього Закону";

26) у статті 52:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"Національний банк та Кабінет Міністрів України можуть проводити взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики та державної економічної політики, зокрема щодо прогнозу основних макроекономічних показників, включаючи монетарні показники і показники валютно-курсової політики.

Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію:

1) щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку;

2) передбачену частиною третьою статті 51 цього Закону";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Національний банк щороку, до 1 березня, надає Кабінету Міністрів України інформацію, необхідну для складання Бюджетної декларації, про орієнтовний прогноз частини прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету. Інформація, передбачена цією частиною, надається Національним банком виключно в порядку інформування".

У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

частину п’яту виключити;

27) у частині першій статті 54 слово "витрат" виключити;

28) у статті 64-1:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 64-1. Правовий захист та гарантії";

частину першу виключити;

29) у статті 65:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку зобов’язані дотримуватися обмежень після припинення своєї діяльності, а також вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

частину другу викласти в такій редакції:

"Службовцям Національного банку, членам їхніх сімей, а також членам сімей членів Правління Національного банку та членів Ради Національного банку забороняється бути прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк, крім випадків, передбачених законодавством";

30) доповнити статтею 65-1 такого змісту:

"Стаття 65-1. Обов’язки щодо захисту інтересів Національного банку

Члени Правління Національного банку та інші працівники Національного банку, члени Ради Національного банку при виконанні своїх обов’язків, визначених законом, з метою захисту інтересів Національного банку зобов’язані:

1) діяти на користь Національного банку та ставити інтереси Національного банку вище приватних інтересів;

2) не використовувати службове становище у власних приватних інтересах;

3) дотримуватися комунікаційної політики Національного банку;

4) уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів;

5) дотримуватися інших обов’язків, вимог та обмежень, визначених Кодексом етики працівників Національного банку";

31) назву розділу XII викласти в такій редакції:

"Розділ XII
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ, МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ, ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ, СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ";

32) частину першу статті 67 викласти в такій редакції:

"Національний банк з метою виконання регулятивних та наглядових функцій визначає показники звітності, порядок їх формування та строки подання звітності до Національного банку, які є обов’язковими до виконання усіма суб’єктами господарювання, у тому числі:

1) для банків, розташованих на території України (резидентів і нерезидентів), відповідальних осіб банківських груп, учасників банківських груп, інших фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, - для складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ;

2) для усіх суб’єктів господарської діяльності (резидентів і нерезидентів) - для складання статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу та здійснення валютного нагляду";

33) у статті 68:

частину першу викласти в такій редакції:

"З метою забезпечення гласності з питань діяльності банків та учасників ринку небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу Національний банк:

1) публікує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку:

до 30 квітня наступного за звітним року - річну фінансову звітність Національного банку та річний звіт про управління Національного банку, затверджені Радою Національного банку;

до 30 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, - фінансову звітність Національного банку за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців;

2) публікує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку інформацію з питань грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, діяльності банків, банківських груп та підгруп банківських груп, учасників ринку небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, яка не належить до державної, банківської таємниці або іншої інформації з обмеженим доступом;

3) надає для опублікування інформацію з питань грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу відповідно до міжнародних договорів;

4) забезпечує щомісячне інформування громадськості про рішення Правління Національного банку щодо процентних ставок та умов проведення трансакцій з банками, про факти, які є важливими для осіб, що функціонують на фінансовому ринку, а також про здійснювану ним політику рефінансування, валютну політику, у тому числі публікує інформацію про:

надані банкам кредити (на строк більше 30 календарних днів);

здійснення валютних інтервенцій з обов’язковим зазначенням виду операції (купівля/продаж іноземної валюти), обсягу операції, виду валюти та курсу валютної інтервенції";

частину третю виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Власником зведеної інформації з питань діяльності банків, банківських груп та підгруп банківських груп, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, є Національний банк, який встановлює режим доступу до неї відповідно до законодавства. Використання цієї офіційної інформації іншими органами для широкого публікування можливе лише з дозволу Національного банку або з посиланням на джерело її офіційного опублікування";

34) у частині дев’ятій статті 69 слово "восьмій" замінити словом "десятій";

35) пункт 3 частини другої статті 71 викласти в такій редакції:

"3) створення підприємств, установ для забезпечення діяльності Національного банку та виконання ним визначених цим Законом функцій";

36) розділ XV "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7. Вимоги, визначені пунктами 6 та 8 частини п’ятої статті 10 цього Закону, не застосовуються до осіб, які входили до складу органів управління або колегіальних органів санаційного банку, створеного Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Статтю 26 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Обмеження, встановлені цією статтею, поширюються на членів Ради Національного банку України".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Вимоги, визначені абзацами п’ятим - дев’ятнадцятим підпункту 5 пункту 1 розділу I цього Закону, не застосовуються до Голови Національного банку України, заступників Голови Національного банку України та членів Ради Національного банку України, призначених на посади до дня набрання чинності цим Законом, крім як у разі настання/виникнення фактів, обставин, подій, визначених в абзацах п’ятому - дев’ятнадцятому підпункту 5 пункту 1 розділу I цього Закону, після набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Рекомендувати Національному банку України:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 жовтня 2021 року
№ 1811-IX