Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1810-IX
Прийняття: 19.10.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 52, ст.428)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) абзац перший преамбули після слів "Національній поліції" доповнити словами "Національному антикорупційному бюро України";

2) частину першу статті 1 після слів "Національній поліції" доповнити словами "та на службі на посадах начальницького складу в Національному антикорупційному бюро України";

3) статтю 1-2 доповнити пунктом "з" такого змісту:

"з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України";

4) частину другу статті 2 після слів "до Національної поліції" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України";

5) частину четверту статті 9 після слів "Національною поліцією" доповнити словами "Національним антикорупційним бюро України";

6) у статті 12:

в абзаці першому пункту "а" слова "у пунктах "б"-"д", "ж" замінити словами "у пунктах "б"-"д", "ж", "з";

в абзаці першому пункту "б" слова "у пунктах "б"-"д" замінити словами "у пунктах "б"-"д", "з", а після слів "Національній поліції" доповнити словами "на посадах начальницького складу в Національному антикорупційному бюро України";

7) у частині першій статті 13:

пункт "а" після слів "звільненим зі служби у Службі судової охорони" доповнити словами "та звільненим зі служби у Національному антикорупційному бюро України";

пункт "б" після слова "поліції" доповнити словами "Національному антикорупційному бюро України";

8) у статті 15 слова "іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" замінити словами "іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д", "з";

9) у частині першій статті 17:

в абзаці першому слова "іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" замінити словами "іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д", "з";

пункти "б"-"г" після слова "поліції" доповнити словами "Національному антикорупційному бюро України";

пункт "ж" доповнити словами "в Національному антикорупційному бюро України на посадах начальницького складу";

пункт "и" після слів "Національну поліцію" доповнити словами "Національне антикорупційне бюро України", а після слів "Національною поліцією" - словами "Національним антикорупційним бюро України";

пункт "і" після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України", а після слів "за переліком посад і на умовах, які визначаються" - словами "Національним антикорупційним бюро України";

10) частину другу статті 17-2 після слів "чи Державній кримінально-виконавчій службі України" доповнити словами "та Національному антикорупційному бюро України";

11) абзац четвертий статті 22 після слів "осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України";

12) у частині сьомій статті 30 слова "у пунктах "а"-"д" замінити словами "у пунктах "а"-"д", "з", а після слів "Національній поліції" доповнити словами "Національному антикорупційному бюро України";

13) у статті 43:

а) у частині третій слова "та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років" замінити словами "та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, оклади та/чи доплати за військове (спеціальне) звання, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку (доплату) за вислугу років";

б) частину одинадцяту після слів "чи внутрішньої служби" доповнити словами "полковника Національного антикорупційного бюро України";

в) частину дванадцяту після слів "співробітникам Служби судової охорони" доповнити словами "особам начальницького складу Національного антикорупційного бюро України", а після слів "співробітників Служби судової охорони" - словами "осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України";

г) частину шістнадцяту після слів "співробітників Служби судової охорони" доповнити словами "осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України".

2. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2014 р., № 13, ст. 223; 2020 р., № 26, ст. 172):

1) частину другу статті 3 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Положення цього Закону застосовуються до Національного антикорупційного бюро України, його службовців, осіб начальницького складу та інших працівників у частині, що не суперечить Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України";

2) у статті 24:

а) абзац другий частини першої доповнити словами "або утворені відповідно до закону";

б) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступники призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, встановленому Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України";

в) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Питання діяльності Національного антикорупційного бюро України у Кабінеті Міністрів України представляє Директор Національного антикорупційного бюро України".

3. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250):

1) у статті 21:

а) частину сьому доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади Директора Національного антикорупційного бюро України у порядку, встановленому Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України";

б) частину восьму доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Особливості відносин Кабінету Міністрів України з Національним антикорупційним бюро України, межі та порядок координації і спрямування діяльності Національного антикорупційного бюро України визначаються Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Кабінету Міністрів України забороняється втручатися в діяльність Національного антикорупційного бюро України, зокрема у здійснення досудового розслідування та прийняття рішень, які стосуються конкретних кримінальних проваджень або впливають на них";

2) частину другу статті 41 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадках, передбачених Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України", Кабінет Міністрів України приймає рішення про звільнення Директора Національного антикорупційного бюро України з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону".

4. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051 із наступними змінами):

1) у статті 1:

а) у частині першій:

в абзаці першому слова "державним правоохоронним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом", а слова "корупційних правопорушень" - словами "корупційних та інших кримінальних правопорушень";

в абзаці другому слова "кримінальним корупційним правопорушенням" замінити словами "корупційним та іншим кримінальним правопорушенням";

б) частину другу виключити;

в) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Національне бюро утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону";

2) частину першу статті 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Закон України "Про Кабінет Міністрів України", Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Національного бюро, його службовців, осіб начальницького складу та інших працівників в частині, що не суперечить цьому Закону. У разі колізій між нормами цього Закону та інших законів і нормативно-правових актів, застосовуються норми цього Закону";

3) у статті 4:

а) абзац другий частини третьої після слів "які стосуються" доповнити словами "організації діяльності Національного бюро, зокрема прийняття нормативно-правових актів, безпосереднього здійснення повноважень Національного бюро, визначених законом, та";

б) доповнити частинами четвертою - шостою такого змісту:

"4. Діяльність Національного бюро спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України в межах і в порядку, встановлених цим Законом.

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Національного бюро виключно у такий спосіб:

1) схвалення проекту Антикорупційної стратегії та затвердження державної програми з її реалізації;

2) розроблення проектів законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, що передбачають фінансування Національного бюро в обсязі, необхідному для ефективного виконання його повноважень;

3) отримання та розгляд письмового звіту про діяльність Національного бюро, передбаченого статтею 26 цього Закону;

4) затвердження Положення про Раду громадського контролю при Національному бюро та про порядок її формування;

5) призначення осіб до складу Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро відповідно до статті 26 цього Закону;

6) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.

Положення про Національне антикорупційне бюро України Кабінетом Міністрів України не затверджується.

Без будь-яких погоджень з Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади, їх посадовими особами Директор Національного бюро затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Національного бюро.

5. Акти Національного бюро не можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині Кабінетом Міністрів України.

6. Нормативно-правові акти Національного бюро набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

Інші акти Національного бюро набирають чинності з дня їх прийняття, якщо такими актами не встановлено інший строк набрання ними чинності, але не раніше дня їх прийняття, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним бюро порядку.

Акти Національного бюро (крім інформації з обмеженим доступом) оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Національного бюро.

Державна реєстрація актів Національного бюро Міністерством юстиції України не здійснюється.

Нормативно-правові акти Національного бюро включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України";

4) у статті 5:

а) частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:

"Центральне управління Національного бюро знаходиться у місті Києві";

б) частину другу доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

"Директор Національного бюро здійснює утворення, реорганізацію та ліквідацію територіальних управлінь Національного бюро відповідно до цього Закону.

Територіальні управління Національного бюро утворюються та діють як відокремлені підрозділи Національного бюро без утворення окремих юридичних осіб";

в) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Вимоги Кабінету Міністрів України до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро";

5) у статті 6:

а) частину першу виключити;

б) у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом";

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Кабінет Міністрів України виключно за наявності підстав, визначених частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Директором Національного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше п’яти років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки".

У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;

в) у частині четвертій:

в абзаці тринадцятому слова "комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро" замінити словами "Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро";

в абзаці шістнадцятому слова "указ Президента України" замінити словами "акт Кабінету Міністрів України";

г) доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:

"5. Директор Національного бюро може бути відсторонений від посади лише з підстав та у порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України.

6. У разі припинення повноважень або звільнення Директора Національного бюро усі його повноваження, визначені цим Законом та іншими законами, здійснює перший заступник Директора Національного бюро, а в разі його відсутності - один із заступників Директора Національного бюро до дня призначення Директора Національного бюро у порядку, встановленому статтею 7 цього Закону.

У разі відсторонення Директора Національного бюро від посади усі його повноваження, визначені цим Законом та іншими законами, здійснює перший заступник Директора Національного бюро, а в разі його відсутності - один із заступників Директора Національного бюро";

6) у статті 7:

а) у частині третій:

пункт 1 виключити;

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень Директора Національного бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції";

пункт 3 виключити;

абзаци шостий і сьомий виключити;

доповнити абзацами восьмим - двадцять першим такого змісту:

"Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних та іноземних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.

Зазначені міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії у складі не менше трьох осіб.

Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України.

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід роботи у сфері правоохоронної діяльності або діяльності у сфері протидії корупції не менше п’яти років.

Не можуть бути членами Конкурсної комісії особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження її в повному складі, передбаченому цією частиною.

Повноваження членів Конкурсної комісії припиняються у день набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про призначення Директора Національного бюро.

Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються достроково у разі:

подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комісії;

внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;

його смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії приймає Кабінет Міністрів України та при цьому визначає члена Конкурсної комісії на заміну у порядку, встановленому цією частиною для визначення членів Конкурсної комісії";

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше чотирьох членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів Конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень Директора Національного бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

У разі однакової кількості членів Конкурсної комісії, які підтримали рішення, та кількості членів Конкурсної комісії, які не підтримали його або утрималися під час голосування, або не брали участь у голосуванні незалежно від причин, голосування з відповідного питання проводиться повторно до прийняття рішення відповідно до абзацу першого цієї частини.

Якщо при проведенні повторних голосувань з відповідного питання рішення відповідно до абзацу першого цієї частини не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосувало не менше трьох членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів Конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень Директора Національного бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Член Конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно в режимі відеоконференції";

в) у частині п’ятій:

в абзаці другому слова "Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";

в абзаці третьому слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги";

г) у частині шостій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи, критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Директора Національного бюро";

у пункті 3 слова "подані особами для участі в конкурсі" замінити словами "подані особами для участі в конкурсі, досліджує матеріали стосовно кандидатів, проводить оцінку професійних знань та якостей кандидатів";

пункт 4 після слова "відбирає" доповнити словами "за результатами тестування на знання законодавства, тестування загальних здібностей, виконання практичного завдання, інших визначених Конкурсною комісією тестувань та іспитів", а після слів "проводить на своєму засіданні співбесіду" - словами "щодо відповідності кандидата критеріям компетентності та доброчесності";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; вносить на розгляд Прем’єр-міністру України подання стосовно трьох відібраних кандидатів на посаду Директора Національного бюро";

у пункті 6 слова "участь у конкурсі" замінити словами "участь у конкурсі, результати тестувань та іспитів стосовно кожного кандидата", а слова "Президенту України" - словами "Прем’єр-міністру України";

пункт 7 доповнити абзацами другим - чотирнадцятим такого змісту:

"Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро.

Члени Конкурсної комісії з метою здійснення своїх повноважень мають право:

збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю"), про кандидатів на посаду Директора Національного бюро;

мати на період проведення конкурсу тимчасовий безкоштовний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;

брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться Конкурсною комісією;

звертатися до кандидатів на посаду Директора Національного бюро, а також до будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду кандидатів на посаду Директора Національного бюро;

з метою збирання, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою помічників.

Помічники зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала відома їм у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків.

Члени Конкурсної комісії зобов’язані:

забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням повноважень;

брати участь у роботі Конкурсної комісії особисто без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам Конкурсної комісії;

не використовувати в інших цілях, ніж для виконання своїх обов’язків як членів Конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв’язку з участю в роботі Конкурсної комісії;

повідомляти Конкурсну комісію про те, що член Конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду Директора Національного бюро та/або про наявність іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об’єктивність та безсторонність під час прийняття таким членом рішення стосовно такого кандидата та відмовлятися (заявляти самовідвід) від участі у збиранні інформації про такого кандидата і розгляді питання про нього";

ґ) в абзаці другому частини сьомої слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

д) в абзаці сьомому частини восьмої слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

е) частину дев’яту викласти в такій редакції:

"9. Конкурсна комісія вносить подання стосовно трьох відібраних кандидатів на посаду Директора Національного бюро Прем’єр-міністру України, який зобов’язаний протягом п’яти днів з дня його внесення Конкурсною комісією внести на розгляд до Кабінету Міністрів України подання про призначення одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів на посаду Директора Національного бюро";

є) доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Кабінет Міністрів України протягом десяти днів з дня внесення Прем’єр-міністром України подання про призначення кандидата на посаду Директора Національного бюро на відкритому засіданні призначає таку особу на посаду Директора Національного бюро.

У разі якщо Кабінет Міністрів України не прийняв рішення про призначення на посаду Директора Національного бюро особи, зазначеної в поданні Прем’єр-міністра України, він невідкладно вносить на розгляд до Кабінету Міністрів України подання стосовно трьох відібраних Конкурсною комісією кандидатів. У такому разі призначеною на посаду Директора Національного бюро вважається особа, кандидатуру якої на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України, що проводиться невідкладно, під час рейтингового голосування підтримали найбільше членів Кабінету Міністрів України";

7) у частині першій статті 8:

пункт 2 після слова "визначає" доповнити словами "кількість заступників Директора Національного бюро та";

у пункті 11 слова "рангів державних службовців та" виключити;

доповнити пунктом 14-1 такого змісту:

"14-1) представляє питання щодо діяльності Національного бюро на засіданнях Кабінету Міністрів України, подає на розгляд до Кабінету Міністрів України розроблені Національним бюро проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України";

8) в абзаці першому частини п’ятої статті 10 слова "на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро" замінити словами "на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро, призначення на які здійснюється Директором Національного бюро без обов’язкового проведення відкритого конкурсу";

9) частину першу статті 17 доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) впроваджувати устаткування, необхідне для здійснення Національним бюро заходів із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України";

10) у статті 26:

а) частину шосту виключити;

б) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Щороку проводиться зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро.

Оцінку, зазначену в абзаці першому цієї частини, проводить Комісія з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро (далі - Комісія з проведення оцінки) у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Визначення міжнародних та іноземних організацій та подання ними пропозицій стосовно кандидатів до складу Комісії з проведення оцінки здійснюється відповідно до частини третьої статті 7 цього Закону.

Рішення про початок формування Комісії з проведення оцінки ухвалює Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення річного строку з дати затвердження останнього звіту зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро.

Комісія з проведення оцінки затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання ефективності діяльності Національного бюро.

Членами Комісії з проведення оцінки можуть бути особи, які мають досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи в міжнародних організаціях не менше п’яти років, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Не можуть бути членами Комісії з проведення оцінки особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Члени Комісії з проведення оцінки діють незалежно та не повинні виконувати доручення, вказівки, надані будь-якою особою.

Для проведення оцінки (аудиту) члени Комісії з проведення оцінки мають право:

доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалося Національним бюро та було завершене, до іншої інформації (документів) у володінні Національного бюро з урахуванням обмежень, передбачених Законом України "Про державну таємницю";

проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного бюро, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також з іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту) з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю";

звертатися до державних органів, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінки;

користуватися допомогою помічників. Помічники зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків.

Члени Комісії з проведення оцінки зобов’язані не розголошувати відомості досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії з проведення оцінки.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом п’яти днів з дня його затвердження, включається як додаток до письмового звіту Національного бюро та заслуховується Верховною Радою України.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінки здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності Комісії з проведення оцінки та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги";

11) у статті 31:

а) у частині першій:

в абзаці першому слова "відкритого та прозорого конкурсу" замінити словами "відкритого та прозорого конкурсу, який проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Положення про Раду громадського контролю при Національному бюро та про порядок її формування затверджуються Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

б) частину другу виключити.

5. У частині першій статті 91 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) слова "Національного агентства з питань запобігання корупції" замінити словами "Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом розпочинається формування комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України і проводиться відкритий конкурсний відбір на зайняття цієї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

3. Особа, яка станом на день набрання чинності цим Законом займає посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, продовжує здійснювати всі повноваження Директора Національного антикорупційного бюро України, передбачені законом, до моменту призначення Директора Національного антикорупційного бюро України за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", але не більше строку, на який його було призначено відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", або звільнення Директора Національного антикорупційного бюро України у разі наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 6 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

З дня завершення строку повноважень особи, яка станом на день набрання чинності цим Законом займає посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, до дня призначення Директора Національного антикорупційного бюро України відповідно до статті 7 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" усі повноваження Директора Національного антикорупційного бюро України здійснює перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро України, а у разі його відсутності - один із заступників Директора Національного антикорупційного бюро України.

4. Під час виконання першим заступником (заступником) Директора Національного антикорупційного бюро України повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України відповідно до пункту 3 цього розділу така особа може бути звільнена з посади (а її повноваження - припинено) виключно з підстав, визначених частиною четвертою статті 6 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

5. Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом Національне антикорупційне бюро України набуває статусу центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, що не потребує проведення процедур, пов’язаних з ліквідацією та реорганізацією державних органів, а також не потребує переведення, переміщення, вчинення будь-яких інших дій або прийняття будь-яких інших рішень щодо трудових відносин з працівниками Національного антикорупційного бюро України, які станом на день набрання чинності цим Законом займають посади в Національному антикорупційному бюро України.

Нормативно-правові акти Національного антикорупційного бюро України, видані до дня набрання чинності цим Законом, не підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України.

6. Встановити, що перша зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України відповідно до статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" проводиться через один рік з дня призначення Директора Національного антикорупційного бюро України у порядку, визначеному Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України".

7. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом Кабінету Міністрів України затвердити положення про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України та про порядок її формування, а також забезпечити формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України відповідно до зазначеного положення.

Повноваження осіб, які були обрані до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України до дня набрання чинності цим Законом, припиняються з дня видання акта про визначення складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, сформованої відповідно до абзацу першого цього пункту.

8. Кабінету Міністрів України:

1) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити підготовку і подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону про припинення участі міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, у формуванні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України та Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України через вісім років з дня набрання чинності цим Законом;

3) у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 жовтня 2021 року
№ 1810-IX