Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1794
Прийняття: 07.12.2000
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 7 грудня 2000 р. N 1794 Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 N 832 ( 832-2005-п ) від 31.08.2005 N 874 ( 874-2005-п ) від 08.09.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1999 р. N 1630 ( 1630-99-п ) "Питання Державної комісії у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 36, ст. 1828).

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2000 р. N 1794

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 832 ( 832-2005-п ) від 31.08.2005 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 832 ( 832-2005-п ) від 31.08.2005 )

3. У Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 228 ( 228-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 226; Офіційний вісник України, 1999 р., N 36, ст. 1828):

а) у пункті 2:

в абзаці першому слова "цих речовин, надсилають до державного об'єднання "Украгрохім" Мінсільгосппроду" замінити словами "пестицидів, надсилають до Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики, агрохімікатів - до Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики";

абзаци другий і третій викласти у такій редакції:

"Протягом 15 днів після отримання першої партії пестициду чи агрохімікату стандартний зразок пестициду безоплатно надсилається до Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики, а стандартний зразок агрохімікату - до Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики.

Головна державна інспекція захисту рослин Мінагрополітики у міру надходження стандартних зразків пестицидів та Державний технологічний центр охорони родючості грунтів Мінагрополітики у міру надходження стандартних зразків агрохімікатів безоплатно надсилають їх до Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук та іншим уповноваженим науковим установам, які виготовляють з них державні стандартні зразки пестицидів та агрохімікатів для забезпечення ними лабораторій, підпорядкованих органам, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів. Підпорядковані Мінагрополітики, МОЗ, Мінекоресурсів органи, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, отримують державні стандартні зразки пестицидів та агрохімікатів безоплатно";

б) у пунктах 3 і 4 слова "Державна комісія у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив" замінити словом "Мінекоресурсів".

4. У Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 288 ( 288-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 250):

а) у тексті Порядку слово "Укрдержхімкомісія" в усіх відмінках та слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів", а слова "державного об'єднання "Украгрохім" Мінсільгосппроду" - словами "Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики (щодо пестицидів) та Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики (щодо агрохімікатів)";

б) у пункті 2:

абзац четвертий після слів "шкідливих організмів" доповнити словами "за умови запровадження особливого режиму захисту рослин, якщо вже зареєстровані препарати, що застосовуються у боротьбі проти даного шкідника або хвороби відсутні, або якщо компанія-постачальник не може поставити його в необхідні терміни та в необхідній кількості";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Дозвіл на ввезення чи застосування препарату, що використовуватиметься для наукових і дослідницьких цілей, надається лише у разі, коли цей препарат включено до плану державних випробувань, затвердженого Мінекоресурсів, або до науково-дослідницьких планів наукових установ та організацій";

в) абзац третій пункту 3 викласти у такій редакції:

"документальне підтвердження використання препарату в країні, листок безпеки";

г) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Клопотання про надання дозволу на ввезення та застосування препарату розглядається протягом 10 днів. У разі надання дозволу на ввезення та застосування препарату оригінали дозволу, форма якого затверджується Мінекоресурсів, надаються юридичним і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які ввозять і застосовують препарат, та митниці, яка здійснює пропуск препарату на митну територію України. Копії дозволів надсилаються до МОЗ та органу, який подав клопотання.

Рішення про відмову в наданні дозволу на ввезення та застосування препарату може бути оскаржене протягом 30 днів відповідно до законодавства.

Юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, яким надано дозвіл на застосування незареєстрованих препаратів, подають звіт про їх використання до Мінекоресурсів до 31 грудня поточного року та до Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики - щодо пестицидів - до 30 червня та 31 грудня поточного року і до Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики - щодо агрохімікатів - щомісяця.

Разом з партією препарату повинні надаватися стандартні зразки та інформація про методи визначення залишкових кількостей діючих речовин препарату.

Забороняється надавати дозвіл на ввезення і використання пестицидів та агрохімікатів, термін зберігання яких закінчився.

Дозвіл на ввезення і використання препаратів, які належать до 1 чи 2 класу небезпеки, у випадках, визначених в абзацах четвертому-шостому пункту 2 цього Порядку, надається виключно за погодженням з МОЗ".

5. ( Дію пункту 5 відновлено згідно з Постановою КМ N 874 ( 874-2005-п ) від 08.09.2005 ) ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 ) У Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295 ( 295-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253):

а) у тексті Порядку слово "Укрдержхімкомісія" в усіх відмінках та слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів", а слова "Мінсільгосппрод", "Мінлісгосп" і "Держмитком" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Мінагрополітики", "Держкомлісгосп" і "Держмитслужба" у відповідному відмінку;

б) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. Державні випробування препаратів з новою діючою речовиною проводяться протягом двох повних вегетаційних періодів. Дослідження нових препаратів, які не включалися до плану державних випробувань, але були проведені науково-дослідними установами, підприємствами і організаціями, зазначеними у пункті 2, є початком державних випробувань (за умови позитивних висновків зазначених науково-дослідних установ, підприємств і організацій)";

в) пункт 8 після слів "подає їх на" доповнити словами "погодження до МОЗ та";

г) абзац третій пункту 9 викласти у такій редакції:

"заявку на випробування препарату в двох примірниках";

ґ) пункт 11 після слів "досліджень" доповнити словами "і перелік науково-дослідних установ, підприємств та організацій (далі - виконавець), які відповідно до пункту 2 цього Порядку проводитимуть державні випробування препаратів";

д) пункт 20 викласти у такій редакції:

"20. Для державної реєстрації препаратів заявник подає до Мінекоресурсів такі документи (далі - реєстраційні документи):

заявку на державну реєстрацію препарату у трьох примірниках, в тому числі один на магнітному носії;

матеріали, на підставі яких подається заявка на випробування препарату (досьє), комплектуються чітко за розділами і пунктами заявки у двох примірниках;

довідку про сталість складу препарату для вітчизняних препаратів, державний (галузевий) стандарт або технічні умови на діючу речовину і препаративну форму у двох примірниках;

інформацію про результати державних випробувань препарату у двох примірниках;

затверджені методики визначення залишкових кількостей препарату у двох примірниках;

інструкцію з безпечного застосування препарату;

зразок етикетки у двох примірниках";

е) у пункті 21:

доповнити пункт новими абзацами другим і третім такого змісту:

"Розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів та агрохімікатів затверджується Мінекоресурсів за погодженням з Мінфіном.

Плата за проведення експертизи, державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів та агрохімікатів зараховується до спеціального фонду державного бюджету".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим і шостим;

в абзаці четвертому слова "біолого-господарську - до Української аграрної академії наук" виключити;

є) пункт 22 викласти у такій редакції:

"22. Результати державної санітарно-гігієнічної експертизи препарату затверджуються головним державним санітарним лікарем України, державної екологічної експертизи - заступником Міністра екології та природних ресурсів.

Рекомендації щодо реєстрації препарату у зв'язку з його біологічною та господарською ефективністю надаються інститутом - виконавцем державних випробувань та затверджуються його вченою радою.

Результати експертизи та реєстраційні документи розглядаються незалежними експертами науково-експертної ради, утвореної при Мінекоресурсів, якими розробляються пропозиції та рекомендації про можливість проведення державної реєстрації препарату";

ж) абзац перший пункту 23 після слів "цього Порядку" доповнити словами "та рекомендацій науково-експертної ради";

з) пункт 35 після слова "розробляє" доповнити словами "погоджує з МОЗ та Мінагрополітики".