Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 178-VII
Прийняття: 04.04.2013
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 10, ст.112)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75}

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну соціальну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 квітня 2013 року
№ 178-VII

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 4 квітня 2013 року № 178-VII

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

Мета Програми

Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу України.

Шляхи і способи розв’язання проблем

Проблеми у сфері охорони праці передбачається розв’язати шляхом:

підвищення ефективності державного управління охороною праці, зокрема шляхом приведення нормативно-правової бази у сфері охорони праці у відповідність із сучасними вимогами та законодавством ЄС;

удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю за додержанням вимог законодавства з охорони праці, оптимізації діяльності структурних підрозділів з охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

удосконалення державного управління охороною праці через реформування державних органів управління охороною праці;

проведення моніторингу розроблення, впровадження та функціонування систем управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівні, зокрема шляхом застосування принципів управління професійними та виробничими ризиками;

дерегуляції підприємницької діяльності шляхом спрощення дозвільної системи у сфері охорони праці та запровадження декларативного принципу нагляду за станом охорони праці та промислової безпеки на підприємствах;

розроблення та впровадження механізму економічного стимулювання роботодавців залежно від рівня безпеки, травматизму, професійної захворюваності та фактичного стану охорони праці на виробництві;

підвищення рівня відповідальності роботодавців за створення безпечних і здорових умов праці, своєчасність подання достовірної інформації про стан охорони праці на підприємствах;

удосконалення системи ведення обліку та проведення аналізу даних про випадки травматизму на виробництві та професійних захворювань;

удосконалення механізму виявлення фактів приховування випадків травматизму на виробництві та професійних захворювань;

розроблення та впровадження у діюче виробництво інноваційних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту з використанням сучасних матеріалів, наукових досягнень у сфері охорони праці;

відновлення та модернізації медичних служб на виробництві, у тому числі з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, забезпечення розвитку системи медико-санітарної допомоги працівникам, розроблення та вдосконалення методів діагностики, профілактики і лікування професійних захворювань;

розроблення державних вимог до системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці;

розроблення та впровадження сучасних технологій, новітніх методик навчання, галузевих стандартів освіти, видання навчальних програм, підручників, довідників, навчально-методичних та навчально-наочних посібників, електронних засобів навчання, призначених для вдосконалення системи підготовки фахівців у сфері охорони праці, зокрема тих, які виконують роботи підвищеної небезпеки та роботи, де є потреба у професійному доборі;

розроблення та впровадження моделі навчального семінару з питань охорони праці для суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу під час їх державної реєстрації;

розширення системи інформаційного забезпечення громадськості з питань охорони праці;

підвищення рівня культури безпеки праці шляхом пропагування безпеки праці та способів запобігання виникненню ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, формування відповідального ставлення працівників до особистої безпеки та безпеки оточуючих, а також до виробничого середовища та навколишнього природного середовища;

підвищення рівня наукових і науково-технічних досліджень стану охорони праці, розв’язання проблем профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, координації науково-технічної діяльності у цій сфері та забезпечення впровадження в практику позитивних результатів такої діяльності;

використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань поліпшення умов і безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Державний замовник та виконавці Програми, прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи Програми, які наведені у додатку 2, спрямовані на поліпшення економічного стану держави, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з державного бюджету на ліквідацію наслідків аварій та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище;

мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві;

знизити до 2018 року коефіцієнт частоти виробничого травматизму і коефіцієнт частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком до показників 0,6 і 0,033 відповідно;

зберегти здоров’я та життя 850 і 270 працівників відповідно;

забезпечити скорочення соціальних і економічних втрат від негативних наслідків на виробництві;

забезпечити стале зростання національної економіки.

Ефективність виконання Програми забезпечується шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу держави.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству охорони здоров’я України, Державній службі геології та надр України, Національній академії медичних наук України, а також за рахунок коштів та інших джерел.

{Частина перша розділу із змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014}

{Частину другу розділу виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

Обсяг бюджетних коштів для виконання завдань і заходів Програми визначається у відповідних бюджетних програмах головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за виконання відповідних завдань і заходів Програми, під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік виходячи з можливостей державного бюджету.

Програмою не передбачається фінансування видатків, спрямованих на капітальні вкладення та інноваційну діяльність.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 889.

2. Програму затверджено Законом України від 4 квітня 2013 року № 178-VII.

3. Державний замовник і координатор - Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України.

4. Керівник Програми - Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

5. Виконавці заходів Програми - Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

6. Строк виконання: 2014-2018 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн гривень

У тому числі за роками

2014

2015

2016

2017

2018

Державний бюджет

101,16

23,5

23,98

20,97

18,21

14,5

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

120,32

27,27

27,26

27

20,14

18,65

Інші джерела

0,4

0,4

Усього

221,88

50,77

51,24

47,97

38,35

33,55
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування (державний бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн гривень

У тому числі за роками


усього

у тому числі за роками

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

1. Приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність з вимогами міжнародного та європейського законодавства

кількість розроблених нормативно-правових актів

101

4

24

24

19

30

1) приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність із сучасними вимогами та законодавством ЄС

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд)

кошти Фонду

16,07

0,61

3,47

3,99

3,99

4,01


кількість розроблених документів

1

1

2) проведення аналізу стану адаптації законодавства України з питань охорони праці до вимог законодавства ЄС


інші джерела

0,2

0,2

Разом за завданням 1

16,27

0,61

3,47

3,99

3,99

4,21

у тому числі:

державний бюджеткошти Фонду

16,07

0,61

3,47

3,99

3,99

4,01

інші джерела

0,2

0,2

2. Удосконалення системи державного нагляду та громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку

кількість створених систем, одиниць

1

1

1) створення інформаційно-аналітичної системи збирання інформації про стан робіт на гірничодобувних підприємствах

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

10

2

2

2

2

2

2) проведення навчання:


кількість осіб

2409

569

576

420

420

424

з питань охорони праці посадових осіб центральних органів виконавчої влади, обласних і районних державних адміністрацій

-"-

-"-

1,7

0,4

0,41

0,29

0,3

0,3


-"-

2500

500

500

500

500

500

технічних інспекторів праці та інших представників профспілок з питань охорони праці

Фонд

кошти Фонду

1,75

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Разом за завданням 2

13,45

2,75

2,76

2,64

2,65

2,65

у тому числі:

державний бюджет

11,7

2,4

2,41

2,29

2,3

2,3

кошти Фонду

1,75

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

3. Підвищення ефективності систем управління охороною праці
1) створення систем:

кількість створених систем, одиниць

1


1
управління безпекою робіт на автотранспорті в особливих умовах (гірських, польових, геологорозвідувальних тощо)

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

0,34

0,17

0,17

-"-

3


1

1

1


управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівні

-"-

-"-

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2кількість опрацьованих національних звітів

5

1

1

1

1

1

2) опрацювання, видання та розповсюдження щорічного Національного звіту про стан охорони праці в Україні

-"-

-"-

0,9

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Разом за завданням 3

2,04

0,55

0,55

0,38

0,38

0,18

у тому числі:

державний бюджет

2,04

0,55

0,55

0,38

0,38

0,18

кошти Фонду
4. Запобігання ризикам виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності

кількість розроблених методичних документів

1


1
1) визначення критеріїв обґрунтування рівнів ризику загибелі та травмування на виробництві

Фонд

кошти Фонду

2,5

1,25

1,25
2) розроблення:


кількість розроблених методів

3
1

2

методів управління виробничою безпекою на робочих місцях з підвищеним рівнем виробничого травматизму (у вугільній, металургійній та коксохімічній промисловості)

Фонд

кошти Фонду

1,50,5

0,5

0,5


кількість розроблених документів

2


1

1критеріїв і принципів виконання заходів з профілактики виробничого травматизму за програмно-цільовим принципом з урахуванням виробничих ризиків

-"-

-"-

1,35

0,35

0,5

0,5
- " -

1


1
Концепції створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення управління виробничими ризиками та їх страхування

-"-

-"-

1

0,5

0,5

- " -

1
1


плану комплексних заходів щодо розв’язання проблем поліпшення стану умов праці та профілактичної роботи за результатами атестації робочих місць із шкідливими умовами праці на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної галузей

-"-

-"-

2

0,5

0,5

0,5

0,5кількість розроблених технологій

41

3

технології комплексного перероблення породних відвалів вугільних шахт та золонакопичувачів теплових електростанцій

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

державний бюджет

2,2

0,6

0,6

0,5

0,5кількість розроблених методів

1
1

комп’ютерного методу оцінювання безпечності експлуатації, обслуговування та ремонту промислового устаткування

-"-

-"-

1,5


0,5

0,75

0,25кількість розроблених діагностичних комплексів

1
1


комп’ютеризованого діагностичного комплексу для оперативного виявляння дефектів техніки та обладнання сільськогосподарського призначення

Міністерство аграрної політики та продовольства України

-"-

0,92

0,23

0,23

0,23

0,23кількість розроблених методичних документів

3
1

2

методів медико-трудової реабілітації потерпілих в аваріях гірників та інших категорій працівників

Міністерство охорони здоров’я України

-"-

5,67

1,2

1,15

1,15

1,15

1,02


-"-

1


1
методичних рекомендацій з проведення психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору

-"-

-"-

0,4

0,2

0,2

кількість розроблених методичних документів

1

1

порядку визначення наявності алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння осіб, потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві

Міністерство охорони здоров’я України

державний бюджет

0,17

0,17


кількість розроблених баз даних, одиниць

1

1

3) розроблення та впровадження єдиної бази даних про суб’єктів господарювання, які проводять навчання працівників, у тому числі зайнятих на роботах підвищеної небезпеки

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

-"-

1,8

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4


кількість створених систем, одиниць

1


14) створення системи надшвидкодіючого відключення електроживлення на основі електровибухових комутаторів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

-"-

0,95

0,4

0,55
5) проведення:


зниження обсягів шкідливих викидів, відсотків

50

50

моніторингу теплового стану породних відвалів вугільних підприємств щодо виявлення осередків самозаймання та розроблення плану заходів щодо запобігання їм

-"-

-"-

1,4

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28


кількість розроблених документів

1

1

аналізу виробничого середовища під час виробництва текстильних виробів з використанням токсичних речовин та розроблення рекомендацій щодо безпечного поводження з ними

Фонд

кошти Фонду

0,37

0,37


-"-

3
1

2

дослідження закономірностей деградації сталей та розроблення методик неруйнівного контролю механічних характеристик сталей конструктивних елементів об’єктів підвищеної небезпеки в умовах експлуатації

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


кількість створених систем профілактики,

одиниць

1

1

дослідження та аналізу профілактичних заходів, спрямованих на поліпшення умов праці, зниження травматизму та професійної захворюваності. Створення системи "Профілактичні заходи"

Фонд

кошти Фонду

4,3

1

0,9

0,8

0,8

0,8


кількість розроблених документів

1

1

6) визначення уніфікованих процедур реєстрації, зберігання та обміну інформацією про дози індивідуального професійного опромінення осіб, віднесених до персоналу категорії А

Національна академія медичних наук України

державний бюджет

1,2

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Разом за завданням 4

31,73

8,09

8,2

6,35

5,35

3,74

у тому числі:

державний бюджет

18,71

4,12

4,55

4,05

3,55

2,44

кошти Фонду

13,02

3,97

3,65

2,3

1,8

1,3

5. Підвищення рівня культури безпеки праці
1) створення:

кількість створених відеопосібників, одиниць

12

1

2

3

3

3

відеопосібників для навчання з питань охорони праці, в тому числі на роботах підвищеної небезпеки

Фонд

кошти Фонду

0,8

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2


кількість створених інформаційно-аналітичних систем, одиниць

1

1

інформаційно-аналітичної системи моніторингу виробництва з довідковою базою даних щодо забезпечення засобами індивідуального захисту працівників у визначених галузях відповідно до норм та європейських стандартів

-"-

-"-

4,4

1,4

1

0,7

0,7

0,6


кількість виготовлених відеофільмів, одиниць

3

1

1

1відеофільмів на теми: атестація робочих місць за умовами праці; підбір, використання засобів індивідуального захисту працюючих за видами робіт; створення системи управління охороною праці на виробництві

Фонд

кошти Фонду

1,8

0,6

0,6

0,6
кількість створених систем навчання, одиниць

1


1
системи навчання з питань охорони праці у природоохоронній галузі

Міністерство екології та природних ресурсів України

державний бюджет

0,4

0,2

0,2
2) проведення:


кількість проведених семінарів

12

2

2

2

3

3

тематичних семінарів з обговорення нових нормативно-правових актів з охорони праці та соціального страхування, в тому числі тих, що адаптовані до вимог законодавства ЄC

Фонд

кошти Фонду

1,22

0,2

0,25

0,25

0,25

0,27


кількість проведених виставок

4


1

1

1

1

Всеукраїнської виставки "Безпека та гігієна праці. Заходи і засоби"

-"-

-"-

7

1

1,5

1,5

1,5

1,5


кількість інформаційних матеріалів

5

1

1

1

1

1

моніторингу умов праці за результатами атестації робочих місць на підприємствах металургійної, гірничодобувної, коксохімічної та машинобудівної галузей промисловості

-"-

-"-

8,7

1,9

1,7

1,7

1,7

1,7


кількість проведених акцій

5

1

1

1

1

1

Всеукраїнської акції "Охорона праці очима дітей"

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

1,2

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24


кількість вузлів моніторингу, одиниць

4


2

23) створення та впровадження міжгалузевого вузла моніторингу умов праці

Фонд

кошти Фонду

3,88

1,88

1

1
ступінь виконання заходу, відсотків

100

32

20

18

16

14

4) науково-методична та інформаційно-аналітична підтримка діяльності фахівців у сфері охорони праці з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності в галузях національної економіки

-"-

-"-

10,1

3,2

2

1,8

1,6

1,5


кількість розроблених методів

1

1

5) розроблення нових методів навчання та пропаганди охорони праці

-"-

-"-

1,60,6

0,5

0,5


кількість реалізованих телепроектів з безпеки праці

5

1

1

1

1

1

6) підготовка та впровадження на національному телеканалі телевізійного проекту "Безпека життєдіяльності та праці"

-"-

-"-

6

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

7) організація та проведення:


кількість проведених акцій

5

1

1

1

1

1

загальнодержавних акцій з питань охорони праці, у тому числі у рамках Всесвітнього дня охорони праці

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4


кількість проведених заходів

15

3

3

3

3

3

виставок, семінарів і конференцій з питань охорони праці та соціального страхування

Фонд

кошти Фонду

1,7

0,3

0,3

0,35

0,35

0,4

Разом за завданням 5

50,8

12,62

10,49

10,54

8,64

8,51

у тому числі:

державний бюджет

3,6

0,84

0,84

0,64

0,64

0,64

кошти Фонду

47,2

11,78

9,65

9,9

8

7,87

6. Впровадження економічного стимулювання поліпшення стану охорони праці
1) розроблення:

кількість розроблених методичних документів

11комплексу методичних документів щодо економічного стимулювання працівників у разі дотримання ними вимог охорони праці

Фонд

кошти Фонду

1,8

0,6

0,6

0,6
-"-методичних документів з економічного стимулювання роботодавців для дотримання вимог охорони праці


інші джерела

0,2

0,2


кількість створених моделей

1

1

2) створення та впровадження моделі навчального семінару з питань охорони праці для суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

0,2

0,2

Разом за завданням 6

2,2

0,8

0,6

0,6


0,2

у тому числі:

державний бюджет

0,2

0,2

кошти Фонду

1,8

0,6

0,6

0,6інші джерела

0,2

0,2

7. Застосування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки
1) проведення:

кількість розроблених документів

2
2


дослідження умов праці працівників транспорту, що обумовлюють виникнення травматизму та професійних захворювань, пов’язаних з людським фактором

Фонд

кошти Фонду

4

1

1

1

1-"-

1
1


систематизації матеріалів щодо токсичності хімічних речовин, що утворюються в процесі горіння під час пожеж, аварій і застосування високотемпературних технологій, та розроблення ефективних методів захисту від них

-"-

-"-

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1кількість розроблених методичних документів

21


1

дослідження щодо професійних факторів ризику виникнення раптової смерті на робочому місці серед найбільш уразливих професійних груп працівників та розроблення методів запобігання їй

Міністерство охорони здоров’я України

державний бюджет

1,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3


кількість розроблених спеціальних технологій

2
1

1

2) проведення дослідження та розроблення спеціальних технологій ізолювальних робіт із забезпечення промислової безпеки та охорони праці в зонах, небезпечних через затоплення підземних виробок

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

- " -

12

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4


кількість розроблених документів

3
1

2

3) розроблення техніко-економічного обґрунтування створення геоінформаційної системи моніторингу стану пустот і геомеханічного стану масивів порід "ГІС-Кривбас", а також постійно діючої тривимірної геолого-маркшейдерської та тектонічної моделі Кривбасу

-"-

-"-

12

3

3

2

2

2


кількість розроблених та впроваджених проектів

1

1

4) розроблення та реалізація в Луганській області пілотного проекту безпечної експлуатації ліфтового обладнання

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

10

2

2

2

2

2

5) розроблення та впровадження:


кількість розроблених програмно-апаратних комплексів навчання, одиниць

1

1

програми автоматизації процесів навчання та перевірки знань з питань охорони праці через Інтернет

Фонд

кошти Фонду

2,2

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3


кількість розроблених методик навчання, мультимедійних засобів навчання

4
2

2

сучасних методик та мультимедійних засобів навчання з питань охорони праці

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний

бюджет

1,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2


кількість розроблених документів

1


1
6) науково-технічна підтримка зниження виробничого травматизму, професійної захворюваності в Україні на державному, регіональному, галузевому та виробничому рівні

-"-

-"-

0,45

0,2

0,25

кількість оснащених лабораторій, одиниць

117) оснащення лабораторії Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства внутрішніх справ України приладами для контролю за станом умов і безпеки праці та виробничого середовища

Міністерство внутрішніх справ України

державний

бюджет

1,5

0,5

0,5

0,5Разом за завданням 7

45,05

10,2

10,25

9

8,4

7,2

у тому числі:

державний бюджет

38,45

8,6

8,65

7,4

6,9

6,9

кошти Фонду

6,6

1,6

1,6

1,6

1,5

0,3

8. Розроблення нових видів засобів захисту

кількість комплектів засобів, одиниць

20

5

5

5

5


1) забезпечення захисту персоналу під час проведення вибухозапобіжних робіт

-"-

державний бюджет

9,6

2,4

2,4

2,4

2,4кількість розроблених документів
1

1

2) проведення оцінки поточного стану індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення персоналу, віднесеного до категорії А, з метою здійснення ефективного державного дозиметричного контролю


Національна академія медичних наук України

-"-

1,73

0,35

0,35

0,35

0,34

0,34

Разом за завданням 8

11,33

2,75

2,75

2,75

2,74

0,34

у тому числі:

державний бюджет

11,33

2,75

2,75

2,75

2,74

0,34

кошти Фонду9. Поліпшення умов і гігієни праці

кількість розроблених документів

111) забезпечення розвитку організаційно-функціональної структури, форм і методів управління системою медицини праці

Міністерство охорони здоров’я України

державний бюджет

0,8

0,2

0,3

0,32) розроблення:


-"-

1

1

рекомендацій щодо профілактики професійних та спричинених умовами виробництва захворювань рятувальників

Фонд

кошти Фонду

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1


-"-

3

1

1

1критеріїв і порядку визначання професійного ризику радикулопатій та теплових уражень з метою їх профілактики

Міністерство охорони здоров’я України

державний бюджет

0,48

0,16

0,16

0,16
кількість розроблених програмних продуктів, одиниць

11концепції інформаційної бази та типового програмного забезпечення автоматизації атестації робочих місць, обліку та аналізу умов праці на підприємстві на її основі

Фонд

кошти Фонду

3,56

1,2

1,18

1,18
кількість розроблених методичних документів

2


2
паспорта здоров’я працівників промислових підприємств та

Фонд

кошти Фонду

3,11

1,06

1,05

1
кількість розроблених комп’ютерних програм, одиниць

11алгоритм його ведення (проф-маршрут, виробничі фактори, що діють на робочих місцях, динаміка показників стану здоров’я, захворюваність з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, проведення лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів тощо)

кількість розроблених методичних документів

2

2

високоефективних пектиновмісних засобів біопрофілактики для робітників, робота яких пов’язана із сполуками металів та стійкими органічними забруднювачами

-"-

-"-

1,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3


кількість розроблених класифікаторів

11класифікатора хімічних забруднювачів виробничого середовища, що обумовлюють появу та розвиток професійних і спричинених умовами виробництва захворювань

-"-

-"-

0,9

0,3

0,3

0,3
кількість розроблених методичних документів

113) визначення: ризику виникнення професійних захворювань на підприємствах залізорудної, металургійної та гірничодобувної промисловості

Фонд

кошти Фонду

0,6

0,2

0,2

0,2
кількість розроблених документів

2


1

1рівнів прийнятного ризику працівників на підприємствах машинобудівної, нафтогазовидобувної промисловості, підготовка пропозицій щодо прогнозування розвитку професійних і спричинених умовами виробництва захворювань

Міністерство охорони здоров’я України

державний бюджет

0,9

0,3

0,3

0,3
кількість розроблених методичних документів

1

1

критеріїв хронічної втоми у працівників за професіями з високою напруженістю праці

-"-

-"-

1,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3


кількість розроблених документів

2
1

1

4) наукове обґрунтування принципів гігієнічної оцінки небезпеки промислових хімічних речовин, що використовуються у наноформах, та відповідних профілактичних заходів

Фонд

кошти Фонду

1,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

5) створення:


кількість вимірювальних приладів, зразків

30

6

6

6

6

6

багатофункціональних засобів вимірювальної техніки щодо гігієнічної оцінки фізичних факторів виробничого середовища

Фонд

кошти Фонду

5,5

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1


кількість систем прогнозування, одиниць

11системи прогнозування рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на промислових підприємствах з використанням результатів атестації робочих місць за умовами праці

-"-

-"-

5,4

1,8

1,8

1,8
ступінь виконання заходу, відсотків

100

50

50
6) адаптація нормативно-правової та науково-методичної бази з питань контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення персоналу, віднесеного до категорії А, відповідно до вимог законодавства України та ЄС

Національна академія медичних наук України

державний бюджет

1,34

0,62

0,72
Разом за завданням 9

27,79

8,14

8,11

7,34

2,1

2,1

у тому числі:

державний бюджет

8,13

2,64

2.83

2,06

0,3

0,3


кошти Фонду

19,66

5,5

5,28

5,28

1,8

1,8

10. Використання передового досвіду з питань охорони праці

ступінь виконання заходу, відсотків

100

20

20

20

20

20

1) вивчення міжнародного досвіду роботи у сфері охорони праці, участь у роботі Міжнародної організації праці, міжнародних виставках з охорони праці

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4


кількість проведених заходів

10

2

2

2

2

2

Фонд

кошти Фонду

5

1

1

1

1

12) проведення:


кількість проведених конференцій

5

1

1

1

1

1

щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи охорони праці та промислової безпеки"

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

державний бюджет

5

1

1

1

1

1

Фонд

кошти Фонду

5

1

1

1

1

1


кількість проведених навчально-методичних семінарів і конференцій

13

3

2

3

2

3

навчально-методичних семінарів і конференцій з питань охорони праці для керівників структурних підрозділів з охорони праці центральних органів виконавчої влади

-"-

-"-

4,22

0,86

0,66

0,98

0,7

1,02

Разом за завданням 10

21,22

4,26

4,06

4,38

4,1

4,42

у тому числі:

державний бюджет

7

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

кошти Фонду

14,22

2,85

2,66

2,98

2,7

3,02

Усього за Програмою

221,88

50,77

51,24

47,97

38,35

33,55

у тому числі:

державний бюджет

101,16

23,5

23,98

20,97

18,21

14,5

кошти Фонду

120,32

27,27

27,26

27

20,14

18,65

інші джерела

0,4

0,4

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

64,19

13,89

13,75

12,31

12,22

12,02

Міністерство внутрішніх справ України

11,1

2,9

2,9

2,9

2,4


Міністерство аграрної політики та продовольства України

0,92

0,23

0,23

0,23

0,23


Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

6,05

1,28

1,93

1,53

1,03

0,28

Міністерство екології та природних ресурсів України

0,4

0,2

0,2
Міністерство охорони здоров’я України

14,23

3,79

3,66

3,41

1,75

1,62

Національна академія медичних наук України

4,27

1,21

1,31

0,59

0,58

0,58

Фонд

120,32

27,27

27,26

27

20,14

18,65
Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

Найменування галузі виробництва

Кількість нещасних випадків із смертельним наслідком у 2014-2018 роках

2014

2015

2016

2017

2018

Усього по Україні

10150/630

9150/580

8650/530

8150/480

7650/430

Агропромисловий комплекс

880/87

800/80

720/73

680/66

600/58

Добувна промисловість

4440/175

4050/170

3660/165

3270/160

2880/155

Машинобудування

690/45

650/42

610/39

570/37

530/35

Будівництво

490/70

460/63

430/56

400/49

370/42

Транспорт

550/78

520/74

490/70

460/66

430/62

Разом за галузями

7050/455

6480/429

5910/403

5380/378

4810/356

Частка від загальної кількості, відсотків

69,4/72,2

70,8/73,9

68,3/76

66/78,7

71,2/82,7


Найменування показника

Травматизм, пов'язаний з виробництвом у 2014-2018 роках

2014

2015

2016

2017

2018

Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день чи більше

10150

9150

8650

8150

7650

Кількість потерпілих із смертельним наслідком

630

580

530

480

430

Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день чи більше (на 1 тис. працюючих)

0,8

0,7

0,66

0,62

0,6

Кількість потерпілих із смертельним наслідком (на 1 тис. працюючих)

0,048

0,045

0,041

0,037

0,033