Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1766-IV
Прийняття: 15.06.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки суднобудівної промисловості України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 3, ст.77 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законом N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 20; 2002 р., N 14, ст. 95):

1) преамбулу викласти у такій редакції:

"Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного суднобудування, в тому числі малотоннажного, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств";

2) у статті 1:

а) у частині першій:

абзаци перший та другий викласти у такій редакції:

"Стаття 1. На період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2012 року впроваджуються такі заходи державної підтримки суднобудівної промисловості:

суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, отримані від замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці підприємства з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва морських, річкових суден та інших плавучих засобів за контрактами, зараховуються на окремі рахунки цих підприємств. Ці суми не підлягають безспірному (примусовому) списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Суми авансових платежів та попередньої оплати з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), включаються до складу валових доходів таких підприємств у тому податковому періоді, в якому здійснюється здача морських, річкових суден та інших плавучих засобів замовнику, а витрати зазначених підприємств суднобудівної промисловості, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів";

абзаци третій і четвертий виключити;

б) частину другу викласти у такій редакції:

"Перелік суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються зазначені заходи, затверджується Кабінетом Міністрів України за наслідками їх діяльності за попередній період, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

в) доповнити статтею 2-1 такого змісту:

"Стаття 2-1. На період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2012 року запроваджується державна фінансова підтримка будівництва морських, річкових суден та інших плавучих засобів і реконструкції основних виробничих фондів підприємств суднобудівної промисловості через механізм здешевлення кредитів шляхом визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків.

Кошти на здійснення такої фінансової підтримки суднобудівної галузі щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), передбачаються у законі про державний бюджет та виділяються підприємствам, визначеним відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні".

Порядок використання зазначених коштів державного бюджету щорічно визначається Кабінетом Міністрів України".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року, крім статті 2-1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1766-IV