Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 176-VIII
Прийняття: 10.02.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.107)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 914-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.52}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):

1) у частині першій статті 2:

пункт 2 доповнити словами "бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

пункт 231 після слів "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" доповнити словами "(далі - Казначейство України)";

2) частину третю статті 5 доповнити словами "бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

3) у частині другій статті 8 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики (далі - Міністерство фінансів України)";

4) в абзаці другому частини першої статті 16 слова "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (далі - Міністр фінансів України)";

5) абзац перший частини першої статті 21 викласти в такій редакції:

"1. Міністерство фінансів України за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах";

6) частини шосту і дев’яту статті 23 викласти в такій редакції:

"6. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

"9. Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

7) перше речення частини другої статті 26 викласти в такій редакції:

"2. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата";

8) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"3. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються:

не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;

після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим";

9) у статті 28:

у частині першій:

пункт 2 доповнити словами "а також інформаційно-аналітичних матеріалів щодо основних показників та завдань державного бюджету (у доступній для громадськості формі) у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України шляхом розміщення на своєму офіційному сайті";

друге речення абзацу восьмого після слів "При цьому" доповнити словом "місячна";

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформація про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщується кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через сім днів після подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України";

10) у статті 29:

у частині другій:

у пункті 11 слова "доходів, нарахованих" та "проценти" замінити відповідно словами "пасивних доходів" та "процентів";

пункт 23 викласти в такій редакції:

"23) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 37-39 частини першої статті 64, пунктами 26 і 27 частини першої статті 66 та пунктами 11, 12, 13 і 131 частини першої статті 69 цього Кодексу)";

у пункті 25 цифри "21-28" та "18-25" замінити відповідно цифрами і словами "21-25, 27 і 28" та "18-22, 24 і 25";

у пункті 43 слово "надходження" замінити цифрами і словами "20 відсотків надходжень";

частину третю доповнити пунктами 61 і 132 такого змісту:

"61) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях";

"132) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів";

11) частину четверту статті 30 доповнити пунктами 19 і 20 такого змісту:

"19) здійснення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, участь та представництво України у міжнародних авіаційних організаціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 61 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

20) реалізацію програм і заходів щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 132 частини третьої статті 29 цього Кодексу)";

12) у пункті 121 частини першої статті 38 слово "інформацію" замінити словом "інформація";

13) у пункті 1 частини першої статті 40 слова "загальна сума" замінити словами "загальні суми";

14) у статті 43:

в абзаці сьомому частини першої слова "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - органи Казначейства України)";

у частині восьмій слова "власних надходжень вищих навчальних закладів" замінити словами "власних надходжень бюджетних установ";

15) частину першу статті 53 викласти в такій редакції:

"1. Факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Рахункової палати та Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Такі висновки подаються Верховній Раді України до 15 жовтня поточного року";

16) частину третю статті 59 викласти в такій редакції:

"3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, такі місячні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:

1) про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету;

2) про податковий борг;

3) про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах;

4) про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, включаючи інформацію про заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість";

17) частину третю статті 60 викласти в такій редакції:

"3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України такі квартальні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:

1) про суми списаного податкового боргу - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

2) про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

3) про суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - не пізніше 50 днів після закінчення кварталу і не пізніше 70 днів після закінчення року";

18) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:

"1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом";

19) у статті 64:

у назві слово "доходів" замінити словами "доходів загального фонду";

у частині першій:

пункти 11 і 15 викласти в такій редакції:

"11) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 11 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва та зараховується до бюджету міста Києва; 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 11 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя та зараховується до бюджету міста Севастополя";

"15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів";

у пункті 31 слова "місцевих бюджетів" замінити словами "відповідних місцевих бюджетів";

у пункті 34 слова "(крім концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, об’єднані територіальні громади, які мають цільове спрямування згідно із законом)" замінити словами і цифрами "(крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 691 цього Кодексу)";

у пункті 371 слова "штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва" замінити словами "штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва";

у пункті 39 слова "місцевих бюджетів" замінити словами "відповідних місцевих бюджетів";

пункт 43 викласти в такій редакції:

"43) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя) і зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад; 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міст Києва та Севастополя і зараховується відповідно до бюджетів міст Києва та Севастополя";

20) у статті 66:

у назві слово "доходів" замінити словами "доходів загального фонду";

у частині першій:

пункт 17 доповнити словами "(крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право)";

у пункті 23 слово "реєстраційного" замінити словом "адміністративного";

у пункті 29 слова "(крім концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, які мають цільове спрямування згідно із законом)" замінити словами і цифрами "(крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 691 цього Кодексу)";

21) у статті 67:

в абзаці першому частини другої слова і цифри "64-66 і частиною першою статті 69" та "частиною другою статті 69" замінити відповідно словами і цифрами "64, 66 і 69" та "статтею 691";

у частині третій цифри і слово "64 і 69" замінити цифрами і словом "64, 69 і 691";

22) в абзаці третьому пункту 5 частини другої статті 671 цифри "7-13, 15-17" замінити цифрами "7-17";

23) у статті 69:

у назві слово "Доходи" замінити словами "Доходи загального фонду";

у частині першій:

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів";

пункт 14 доповнити словами "засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради";

у пункті 16 слова "(крім концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради, які мають цільове спрямування згідно із законом)" замінити словами і цифрами "(крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 691 цього Кодексу)";

пункт 202 викласти в такій редакції:

"202) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів";

24) у частині першій статті 691:

пункт 2 після слів "та обласного значення" доповнити словами "бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

пункт 4 після слів "міських бюджетів" доповнити словами "бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

пункт 5 доповнити словами "бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

у пункті 9 слова "інші субвенції" замінити словом "субвенції";

25) у статті 71:

у частині першій:

у пункті 5 слова "кошти від продажу" замінити словами "включаючи кошти від продажу";

у пункті 8 цифри і слова "13 і 14 частини другої статті 69" замінити цифрами і словами "10 і 11 частини першої статті 691";

у пункті 2 частини другої цифри і слова "2-15 частини другої статті 69" замінити цифрами і словами "2-13 частини першої статті 691";

26) у пункті 1 частини другої статті 76 слова "загальна сума" замінити словами "загальні суми";

27) у статті 77:

в абзаці другому частини другої слова "У разі неприйняття закону про Державний бюджет України" замінити словами і цифрою "Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України";

частину п’яту виключити;

28) у статті 79:

у частині першій слова і цифри "пунктами 4 і 5 частини другої статті 41 цього Кодексу" замінити словами "з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету";

у частині другій слова "(крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету)" замінити словами "(крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам)";

у частині третій слова і цифри "та пунктів 3-5 частини другої статті 41 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 цього Кодексу)";

29) частини другу і третю статті 86 доповнити словами "та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

30) у пункті 4 частини першої статті 87 слово "оплата" замінити словом "оплату";

31) підпункт "а" пункту 3 частини першої статті 89 викласти в такій редакції:

"а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги)";

32) абзац третій пункту 6 частини другої статті 105 після слів "обласного значення" доповнити словами "бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

33) у статті 109:

абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:

"Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю Рахункової палати щодо виконання нею повноважень, визначених законом";

пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:

"5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства)";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Комітети Верховної Ради України беруть участь у попередньому розгляді питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та проекту закону про Державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) в частині, що віднесена до компетенції комітетів";

34) статтю 110 викласти в такій редакції:

"Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. До повноважень Рахункової палати належить здійснення контролю за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України, у тому числі за утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу, ефективністю управління коштами державного бюджету, використанням коштів місцевих бюджетів у частині трансфертів, що надаються з державного бюджету.

2. Рахункова палата за підсумками кожного кварталу подає Верховній Раді України висновки про стан виконання закону про Державний бюджет України, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді";

35) у частині першій статті 115:

пункт 2 доповнити словами "і бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

у пункті 4 слова "та бюджетів їх об’єднань, що створюються згідно із законом" виключити;

36) у розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 3 слова і цифри "головних розпорядників бюджетних коштів, залучених ними для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень, та суб’єктів господарювання, що забезпечують реалізацію заходів, пов’язаних з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також" замінити словами "суб’єктів господарювання, що забезпечують";

абзаци п’ятий і шостий підпункту 1 пункту 17 виключити;

абзац перший пункту 19 після слів "стабілізаційну дотацію" доповнити словами "(як додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам)";

в абзаці п’ятому пункту 20:

у першому реченні слово "здійснюються" замінити словами "можуть здійснюватися", доповнити словами "(з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому міст, сіл і селищ)";

у другому реченні слова "місцевою радою" замінити словами "районною, міською радою";

37) у тексті Кодексу:

слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку;

слова "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особа, яка виконує його обов’язки" в усіх відмінках замінити словами "Міністр фінансів України" у відповідному відмінку;

після пункту 231 частини першої статті 2 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" в усіх відмінках замінити словами "Казначейство України" у відповідному відмінку;

після частини першої статті 43 слова "орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган Казначейства України" у відповідному відмінку і числі.

2. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2014 р., № 4, ст. 61; 2015 р., № 2-3, ст. 121):

1) у статті 1:

у частині першій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

частину другу після слів "Конституцією України" доповнити словами "Бюджетним кодексом України";

2) у частині першій статті 2 слова "за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів" замінити словами "за дотриманням бюджетного законодавства";

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю

Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету";

4) у частині першій статті 8:

у пункті 1:

в абзаці третьому слова "цільовим використанням" замінити словами "цільовим та ефективним використанням";

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

в абзаці сьомому слова "складанням бюджетної звітності" замінити словами "веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності";

у пункті 4 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

5) у пункті 2 статті 10 слова "зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування" замінити словами "призупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування".

3. У главі 27 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2012 р., № 9, ст. 63; 2013 р., № 49, ст. 687):

1) у статті 152:

у частині третій слова та цифри "до 15 квітня року, що передує плановому, але не пізніше ніж за 15 днів до дня розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради" замінити словами "у десятиденний строк з дня надходження такого проекту до Верховної Ради";

перше речення частини п’ятої викласти в такій редакції:

"5. Верховна Рада розглядає питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту, не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, або протягом тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, який є найближчим після реалізації процедур, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період строки розгляду Верховною Радою проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період обчислюються з дня його фактичного подання Кабінетом Міністрів України";

2) слова "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної бюджетної політики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" та "уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців сьомого та дев’ятого підпункту 10 та абзацу другого підпункту 11 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 914-VIII від 24.12.2015}

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 лютого 2015 року
№ 176-VIII