Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 175
Прийняття: 03.03.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 березня 2021 р. № 175
Київ

Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу

Відповідно до статті 8 та пункту 7 розділу X “Прикінцеві і перехідні положення” Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

модельний статут сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку;

модельний статут сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 175

МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ
сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку

Загальні питання

1. Сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) утворений відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” (далі - Закон) та діє на підставі цього статуту.

2. Найменування кооперативу визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

3. Скорочене найменування кооперативу у разі наявності визначається в установленому порядку та вноситься до Єдиного державного реєстру.

4. Кооператив є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Кооператив має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Мета, цілі та види діяльності кооперативу

5. Метою діяльності кооперативу є задоволення економічних, соціальних та інших потреб його членів, отримання прибутку з подальшим його розподілом серед членів пропорційно до їх участі у господарській діяльності, а також спрямування частини одержаного фінансового результату (прибутку) на забезпечення розвитку кооперативу.

6. Цілями діяльності кооперативу є:

1) підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції у сферах виробництва, переробки, заготівлі, закупівлі, зберігання, збуту, продажу сільськогосподарської продукції, забезпечення засобами виробництва і матеріально-технічними ресурсами;

2) задоволення економічних, соціальних та інших потреб виробників сільськогосподарської продукції на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоврядування та самоконтролю, захист їх інтересів;

3) розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;

4) створення умов для зниження витрат виробників сільськогосподарської продукції під час придбання необхідних ресурсів, провадження виробничої та/або іншої господарської діяльності;

5) збільшення доходів виробників сільськогосподарської продукції.

7. Основними видами діяльності кооперативу відповідно до статті 5 Закону є виробництво, переробка, заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів та інші види сервісного обслуговування членів кооперативу, зокрема надання технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних послуг, послуг з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, з бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування. Відповідно до мети, визначеної цим статутом, кооператив може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством.

8. Кооператив може надавати послуги, здійснювати операції, зокрема із закупівлі сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів, з особами, які не є членами або асоційованими членами кооперативу, за умови, що сумарна вартість таких послуг та операцій не перевищує 20 відсотків виручки кооперативу за рік.

Умови і порядок вступу до кооперативу членів, асоційованих членів та виходу і виключення з нього

9. Засновники кооперативу після його державної реєстрації вносять вступний внесок і вклад та набувають статусу членів кооперативу, прав та обов’язків, установлених для його членів Законом та цим статутом.

10. Членами кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які досягли 16-річного віку. Юридичні особи діють у кооперативі через своїх уповноважених представників.

11. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви, що подається правлінню (голові) кооперативу. Особи, які подали заяву про вступ до кооперативу, вносять вступний внесок і вклад у порядку та розмірах, визначених загальними зборами кооперативу.

12. Рішення про прийняття особи до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається загальними зборами кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) кооперативу, крім випадків, коли цим статутом передбачено, що за рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу про відмову у прийнятті особи до кооперативу може бути оскаржено особою, яка подала заяву про вступ до кооперативу, до загальних зборів кооперативу.

13. У кооперативі може бути передбачено асоційоване членство. Асоційованим членом кооперативу може бути будь-яка юридична або фізична особа, яка не є членом такого кооперативу та внесла вклад у порядку та розмірах, визначених загальними зборами кооперативу.

Вступ до кооперативу асоційованого члена здійснюється на підставі письмової заяви. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття асоційованого члена до кооперативу підлягає схваленню загальними зборами кооперативу.

14. Членство, асоційоване членство в кооперативі припиняється у разі:

добровільного виходу на підставі поданої заяви;

несплати вступного внеску і вкладу у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, протягом шести місяців з дня державної реєстрації кооперативу чи схвалення загальними зборами кооперативу рішення про прийняття до кооперативу;

припинення участі в господарській діяльності члена кооперативу протягом шести місяців поспіль, якщо більший строк не встановлено цим статутом;

смерті члена, асоційованого члена кооперативу - фізичної особи, визнання її померлою або безвісно відсутньою;

ліквідації члена, асоційованого члена кооперативу - юридичної особи;

припинення діяльності кооперативу;

настання інших обставин, визначених законом.

15. Рішення про припинення членства у кооперативі приймається загальними зборами кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) кооперативу, крім випадків, коли цим статутом передбачено, що за рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу. Рішення правління про припинення членства у кооперативі може бути оскаржено особою, стосовно якої прийнято відповідне рішення, до загальних зборів кооперативу.

16. Рішення про припинення членства у кооперативі може бути оскаржено до суду.

17. Протягом 10 робочих днів з дня прийняття загальними зборами кооперативу рішення про припинення членства в кооперативі колишній член звертається до кооперативу із письмовою заявою про виплату чи повернення вартості частки, що містить інформацію про спосіб її повернення та реквізити (у разі потреби), необхідні для її здійснення.

18. Кооператив веде реєстр членів та асоційованих членів (у разі наявності). Кооператив видає кожному з них посвідчення про членство, в якому зазначаються відомості про члена (асоційованого члена) кооперативу, розміри внесеного ним вступного внеску і вкладу.

Права та обов’язки членів, асоційованих членів кооперативу

19. Члени кооперативу мають право:

брати участь в управлінні кооперативом, ухвального голосу на загальних зборах кооперативу, обирати і бути обраними до органів управління кооперативу. Для членів кооперативу - юридичних осіб такі права реалізуються їх уповноваженими представниками;

користуватися послугами кооперативу в порядку, передбаченому цим статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу (далі - правила кооперативу);

одержувати патронажні дивіденди у розмірі, визначеному загальними зборами кооперативу, та у порядку, визначеному правилами кооперативу;

одержувати дивіденди у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення частки протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами кооперативу рішення про їх виплату;

на вихід із кооперативу та на одержання частки цільового поворотного внеску у разі виходу з кооперативу в порядку та строки, визначені пунктами 92-94 цього статуту;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

звертатися до органів управління, посадових осіб кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої звернення;

отримувати повну інформацію про діяльність кооперативу, в тому числі щодо річної фінансової звітності, бухгалтерської та іншої фінансової інформації кооперативу.

20. Члени кооперативу зобов’язані:

додержуватися цього статуту та правил кооперативу, а також етичного кодексу кооперативу (в разі його прийняття);

брати участь у господарській діяльності кооперативу в порядку, передбаченому цим статутом та правилами кооперативу;

виконувати рішення органів управління кооперативу;

сплачувати вступний внесок і вклади у порядку та розмірах, визначених пунктами 29-37 цього статуту.

21. Члени кооперативу мають також інші права та обов’язки, передбачені цим статутом.

22. Асоційований член (у разі наявності) кооперативу має право:

дорадчого голосу на загальних зборах кооперативу;

не брати участі у господарській та/або іншій діяльності кооперативу;

одержувати дивіденди у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення частки протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами кооперативу рішення про їх виплату;

переважне порівняно з членами кооперативу право на повернення частки у разі ліквідації кооперативу.

Порядок внесення змін до цього статуту

23. Зміни до цього статуту вносяться Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.

24. Загальні збори кооперативу мають право у будь-який час прийняти рішення про перехід на діяльність на підставі власного статуту.

25. Загальні збори кооперативу мають право прийняти рішення про перехід на діяльність на підставі модельного статуту сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку, за умови дотримання вимог, визначених законодавством.

Порядок затвердження правил кооперативу та внесення змін до них

26. Правила кооперативу розробляються відповідно до вимог статті 9 Закону та затверджуються установчими зборами кооперативу і є обов’язковими для всіх членів кооперативу.

27. Внесення змін до правил кооперативу здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 1 пункту 72 цього статуту, у спосіб, визначений відповідним рішенням загальних зборів кооперативу.

28. Порядок встановлення етичних норм поведінки членів кооперативу, його посадових осіб та працівників, положення щодо конфіденційності інформації та порядок врегулювання конфлікту інтересів визначаються етичним кодексом кооперативу (в разі його прийняття).

Порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами, асоційованими членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати

29. Засновники кооперативу під час вступу до кооперативу вносять вступний внесок і вклад у порядку та розмірах, визначених рішенням установчих зборів кооперативу.

30. Члени та асоційовані члени кооперативу мають право за власним бажанням понад вклад внести додатковий вклад до статутного капіталу кооперативу. Вклади можуть вноситися майном, майновими правами та/або грошима.

31. Для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу за рішенням загальних зборів член кооперативу може вносити цільовий внесок.

Питання визначення розміру вступного внеску і вкладу та цільового внеску члена кооперативу належить до компетенції загальних зборів кооперативу.

32. Частка у статутному капіталі кожного члена кооперативу формується за рахунок його вступного внеску і вкладу та додаткових вкладів. Облік часток членів кооперативу ведеться у грошовій формі щодо кожного члена кооперативу окремо (персоніфіковано).

33. Під час внесення вкладу (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права грошова оцінка такого вкладу проводиться правлінням (головою) кооперативу в порядку, встановленому загальними зборами кооперативу.

34. У разі незгоди члена кооперативу (особи, яка подала заяву про вступ до кооперативу) з проведеною оцінкою майна оцінка такого майна проводиться в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок такого члена кооперативу (особи, яка подала заяву про вступ). Якщо до кооперативу передається право користування майном (майнове право), його розмір визначається платою за користування, обрахованою за весь строк, на який передано право користування майном.

35. Вклади, що вносяться у грошовій чи негрошовій формі, відображаються у бухгалтерському обліку кооперативу у день їх отримання кооперативом. Вклади до кооперативу у вигляді нематеріальних цінностей вважаються внесеними на дату, що встановлюється рішенням загальних зборів кооперативу. Передача кооперативу права користування земельною ділянкою у вигляді вкладу (додаткового вкладу) здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.

36. Факт внесення членами або асоційованими членами кооперативу майна в рахунок їх вкладу чи додаткового вкладу підтверджується актом приймання-передачі майна (далі - акт) після державної реєстрації кооперативу в порядку, встановленому законодавством. Акт повинен містити опис майна, що вноситься, його грошову оцінку, дату, на яку майно вноситься до кооперативу, підпис члена кооперативу, який вносить таке майно, підпис голови кооперативу та печатку кооперативу (у разі наявності). Акт складається у двох оригінальних примірниках, з яких один залишається у члена кооперативу, який вносить вклад майном, а другий - зберігається у кооперативі.

Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується відповідно до закону.

37. Спори щодо права власності на частку члена кооперативу у майні кооперативу вирішуються відповідно до законодавства.

Порядок формування та використання фондів кооперативу

38. Для забезпечення статутної діяльності на підставі рішення загальних зборів кооператив формує статутний капітал, фонд розвитку та резервний фонд.

39. Статутний капітал кооперативу формується з вкладів і додаткових вкладів членів та асоційованих членів (у разі наявності) кооперативу.

40. Фонд розвитку формується за рахунок вступних, членських (за наявності) внесків та відрахувань від фінансового результату (прибутку) кооперативу, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, а також за рахунок інших не заборонених законом надходжень. Кошти фонду розвитку, а також майно, придбане за рахунок таких коштів, не можуть бути розподілені між членами кооперативу.

41. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для відшкодування шкоди, заподіяної надзвичайними ситуаціями, та/або для компенсації можливих втрат (збитків) кооперативу.

42. У кооперативі може бути створений спеціальний фонд за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законодавством надходжень для забезпечення його статутної діяльності, який використовується за рішенням органів управління кооперативу для реалізації цілей, визначених рішенням загальних зборів кооперативу про створення спеціального фонду.

43. Розмір відрахувань до фондів кооперативу визначається рішенням загальних зборів з дотриманням вимог законодавства та цього статуту.

44. Кооператив веде облік фондів з визначенням часток і цільових внесків кожного члена кооперативу.

Порядок формування, склад і компетенція органів управління кооперативу, порядок прийняття ними рішень

45. Органами управління кооперативу є:

1) загальні збори кооперативу - вищий орган управління кооперативу, участь в якому з правом ухвального голосу беруть усі члени кооперативу;

2) правління кооперативу, яке очолює голова правління - виконавчий орган кооперативу;

3) ревізійна комісія - орган контролю кооперативу;

4) спостережна рада (у разі утворення).

46. Якщо до складу кооперативу входить менше 20 членів, функції правління кооперативу можуть бути покладені загальними зборами кооперативу на одноосібний виконавчий орган - голову кооперативу, а функції ревізійної комісії - на одноосібний орган контролю - ревізора.

47. Органи управління кооперативу обираються з числа членів кооперативу. Член кооперативу може бути обраний лише до одного органу управління кооперативу. Входження до складу одного або різних органів управління кооперативу членів сім’ї або близьких родичів заборонено.

48. Повноваження членів органів управління (одноосібних органів управління) кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів кооперативу.

49. До виключної компетенції загальних зборів кооперативу належать такі питання:

1) прийняття рішень про перехід на діяльність на підставі власного статуту, внесення змін до нього або про перехід на діяльність на підставі модельного статуту сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку;

2) утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів кооперативу;

3) заслуховування звітів органів управління, інших органів кооперативу;

4) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів управління кооперативу та членів таких органів;

5) визначення розмірів фондів кооперативу;

6) визначення розмірів вкладів відповідно до цього статуту та правил кооперативу;

7) визначення розмірів членських внесків (у разі наявності);

8) визначення розмірів цільових внесків;

9) визначення розмірів оплати праці голови правління (голови) кооперативу, голови ревізійної комісії (ревізора), а також порядку затвердження кошторису на утримання апарату органів управління кооперативу, найманих працівників;

10) затвердження річного звіту і балансу кооперативу;

11) здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, або прийняття рішень щодо покриття збитків кооперативу;

12) прийняття нових членів та припинення членства в кооперативі, крім випадків, передбачених частиною третьою статей 11 і 13 Закону, у разі, коли рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу;

13) прийняття рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, передбачених цим статутом;

14) утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;

15) прийняття рішення про вступ кооперативу до сільськогосподарського кооперативного об’єднання;

16) прийняття рішення про утворення та/або участь у діяльності інших юридичних осіб, а також про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень або представництв) кооперативу;

17) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.

50. Рішенням загальних зборів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності кооперативу.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю приймаються загальними зборами кооперативу. Критерії віднесення правочинів кооперативу до категорій значних правочинів та правочинів із заінтересованістю визначаються окремими рішеннями загальних зборів кооперативу.

51. До компетенції правління кооперативу належать такі питання:

1) здійснення поточного управління кооперативом у період між проведенням загальних зборів членів кооперативу, забезпечення виконання їх рішень;

2) здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, а також патронажних дивідендів членам кооперативу та дивідендів членам та асоційованим членам кооперативу, загальна сума яких не може перевищувати 80 відсотків фінансового результату (прибутку), що залишився після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, до розподілу;

3) вирішення інших поточних питань діяльності кооперативу, не віднесених цим статутом до виключної компетенції загальних зборів кооперативу, інших органів управління кооперативу;

4) наймання виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу в разі прийняття відповідного рішення загальними зборами. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління (голова) кооперативу. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, визначених контрактом та цим статутом.

52. Правління кооперативу очолює голова правління, який обирається правлінням з числа його членів. Голова правління (голова) кооперативу представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності від імені кооперативу в межах повноважень, передбачених цим статутом.

53. Засідання правління кооперативу проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання скликаються головою правління кооперативу для розгляду та прийняття рішень з питань, які належать до компетенції правління кооперативу. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менш як три четвертих складу членів правління кооперативу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління кооперативу.

54. Члени правління, голова кооперативу обираються загальними зборами кооперативу на строк не більш як п’ять років. Кількісний склад правління кооперативу визначається загальними зборами кооперативу.

55. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу загальними зборами обирається ревізійна комісія (ревізор), яка є підзвітною загальним зборам. Кількісний склад ревізійної комісії визначається загальними зборами кооперативу.

56. Ревізійна комісія (ревізор) обирається з числа членів кооперативу не більш як на три роки. Голова ревізійної комісії (ревізор) може брати участь у засіданнях правління кооперативу з правом дорадчого голосу.

57. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірки (позачергові перевірки) результатів діяльності кооперативу.

58. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за результатами перевірки річного звіту про результати діяльності кооперативу. Позачергова перевірка результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводиться ревізійною комісією (ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів кооперативу чи на вимогу не менше однієї третьої загальної кількості членів кооперативу.

59. До проведення перевірки (позачергової перевірки) результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу ревізійна комісія (ревізор) або органи управління кооперативу можуть залучати відповідно до законодавства у разі відповідного рішення загальних зборів кооперативу аудиторів, спеціалістів у сфері фінансів і бухгалтерського обліку та інших осіб, оплата послуг яких здійснюється за рахунок коштів кооперативу.

60. Під час перевірки (позачергової перевірки) фінансово-господарської діяльності кооперативу члени ревізійної комісії (ревізор), а також особи, зазначені в пункті 59 цього статуту, мають право безумовного доступу до всіх документів кооперативу. На їх вимогу члени правління (голова) кооперативу, виконавчий директор (за наявності) зобов’язані надавати необхідні пояснення в усній або письмовій формі.

61. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та інші результати перевірки (позачергової перевірки) надсилаються правлінню (голові) кооперативу, а також окремо кожному члену кооперативу не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження та оприлюднюються правлінням (головою) кооперативу на офіційному веб-сайті та/або на дошці оголошень кооперативу.

62. Спостережна рада обирається загальними зборами для здійснення контролю за додержанням вимог цього статуту та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу. До складу спостережної ради можуть бути обрані будь-які особи, у тому числі ті, що не є членами кооперативу.

63. Спостережна рада підзвітна загальним зборам кооперативу. Члени спостережної ради обираються загальними зборами кооперативу на строк не більш як три роки та виконують свої функції на громадських засадах. Кількісний склад спостережної ради визначається загальними зборами кооперативу.

Порядок скликання і проведення чергових та позачергових загальних зборів кооперативу, порядок прийняття ними рішень

64. Чергові загальні збори кооперативу скликаються правлінням (головою) кооперативу у разі потреби, але не менше одного разу на рік.

65. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів членам, асоційованим членам кооперативу повинно бути повідомлено листом не пізніше ніж за десять днів до визначеного строку їх проведення з надсиланням їм не пізніше ніж за п’ять днів до зазначеного строку проекту рішення та/або переліку питань, що вносяться на розгляд, рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

66. Позачергові загальні збори кооперативу скликаються на вимогу не менше однієї третини його членів або на вимогу ревізійної комісії (ревізора) чи спостережної ради (у разі наявності) та повинні бути скликані протягом 20 днів з дня подання такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів кооперативу такі збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

67. Загальні збори кооперативу проводяться із забезпеченням присутності членів, асоційованих членів кооперативу в одному місці для обговорення питань порядку денного та правоможні вирішувати питання, якщо в них беруть участь більше половини членів кооперативу, а збори уповноважених представників - за умови присутності не менше двох третіх уповноважених представників. Кількість членів, асоційованих членів кооперативу, які мають право делегувати одного уповноваженого представника, становить 10 осіб. Делегування уповноважених осіб здійснюється у порядку, визначеному загальними зборами кооперативу, відповідно до вимог цивільного законодавства щодо представництва.

У разі коли членами кооперативу є виключно юридичні особи, засідання загальних зборів можуть проводитися у формі зборів уповноважених представників.

68. Член, асоційований член кооперативу - фізична особа бере участь у загальних зборах кооперативу особисто. Член, асоційований член кооперативу - юридична особа бере участь у загальних зборах через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності про участь у загальних зборах кооперативу або рішення уповноваженого органу такої юридичної особи.

69. Кожний член кооперативу чи уповноважений представник має один голос, який не може передаватися іншій особі.

70. Член кооперативу може брати участь у загальних зборах відповідно до пунктів 68 і 71 цього статуту, а також шляхом долучення до протоколу загальних зборів кооперативу свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Голос такого члена враховується під час визначення правоможності загальних зборів кооперативу та зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання. Відповідний документ долучається до протоколу загальних зборів кооперативу та зберігається разом з ним.

71. Загальні збори кооперативу можуть бути проведені шляхом теле-, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій за умови, що кожен з учасників таких зборів може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, внесених на розгляд загальних зборів.

72. Рішення загальних зборів кооперативу:

1) про перехід на діяльність на підставі власного статуту, внесення змін до нього або про перехід на діяльність на підставі модельного статуту сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку, про внесення змін до правил кооперативу, про вступ до сільськогосподарського кооперативного об’єднання або вихід із нього, про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як дві третіх членів кооперативу (уповноважених представників), які беруть участь у загальних зборах кооперативу;

2) з інших питань, крім тих, що визначені підпунктом 1 цього пункту, приймається з урахуванням додаткової кількості голосів членів кооперативу, яка пропорційна їх участі в господарській діяльності кооперативу (частки кожного з них в кооперативі та/або трудової участі в діяльності кооперативу). Кожен член кооперативу має додаткові голоси пропорційно його частці в обороті з кооперативом станом на календарний рік, що передує року проведення загальних зборів кооперативу. Кількість додаткових голосів за трудову участь члена в діяльності кооперативу є пропорційною частці розміру його річної винагороди за рік, що передує року проведення загальних зборів кооперативу, від суми річного обороту кооперативу за відповідний період. При цьому додаткова кількість голосів, яку може мати один член кооперативу, не може перевищувати однієї шостої загальної кількості голосів членів кооперативу, а загальна додаткова кількість голосів, яку можуть мати усі члени кооперативу, - однієї третьої загальної кількості голосів членів кооперативу.

73. Прийняття рішень з питань, крім випадків, визначених підпунктом 1 пункту 72 цього статуту, можливе шляхом проведення письмового опитування. У такому разі проект рішення та/або перелік питань для голосування надсилається членам, асоційованим членам кооперативу ініціатором проведення загальних зборів рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Ініціатором проведення письмового опитування може бути член кооперативу або виконавчий орган кооперативу.

Члени кооперативу повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або переліку питань для голосування у письмовій формі повідомити про свою позицію шляхом надсилання повідомлення ініціатору проведення загальних зборів. Справжність підпису члена кооперативу на рішенні, прийнятому шляхом письмового опитування, підлягає нотаріальному засвідченню. Якщо до закінчення зазначеного строку член кооперативу не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням. Датою рішення, прийнятого шляхом письмового опитування, вважається останній день строку, протягом якого члени кооперативу повинні надіслати свої відповіді ініціатору опитування. Рішення вважається прийнятим у разі, коли за нього проголосували не менше двох третіх членів кооперативу.

74. Рішення загальних зборів кооперативу приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Загальні збори кооперативу своїм рішенням шляхом відкритого голосування визначають спосіб голосування на один календарний рік.

У разі відкритого голосування підрахунок голосів здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 1 пункту 72 цього статуту. За умови рівного розподілу голосів голос голови правління (голови) кооперативу є вирішальним.

У разі таємного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів кооперативу (уповноважених представників у разі наявності), які беруть участь у загальних зборах кооперативу.

75. За результатами загальних зборів кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) складається протокол.

76. Копія протоколу загальних зборів кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) про прийняті рішення, завірена належним чином, надсилається членам кооперативу головою правління (головою) кооперативу або оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішень на офіційному веб-сайті та/або на дошці оголошень кооперативу.

77. Оригінали протоколів загальних зборів кооперативу зберігаються головою правління (головою) кооперативу. На вимогу члена, асоційованого члена кооперативу голова правління (голова) кооперативу зобов’язаний надати належним чином завірену копію протоколу загальних зборів.

78. Рішення, дії та бездіяльність органів управління кооперативу та членів таких органів можуть бути оскаржені членом, асоційованим членом кооперативу до вищого органу управління кооперативу, а рішення, дії та бездіяльність вищого органу управління кооперативу - в судовому порядку.

Порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу

79. Майно кооперативу формується з:

вступних внесків, які спрямовуються до фонду розвитку кооперативу;

вкладів, у тому числі додаткових вкладів, з яких формується статутний капітал кооперативу;

цільових внесків, за рахунок яких створюється спеціальний фонд кооперативу;

коштів, що надходять від провадження господарської діяльності кооперативу, які спрямовуються до фонду розвитку кооперативу;

коштів, що надходять від провадження господарської діяльності утворених кооперативом підприємств, установ, організацій, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, учасником яких він є, які спрямовуються до фонду розвитку кооперативу;

субсидій (дотацій), отриманих з державного та місцевих бюджетів для підтримки кооперативів, державних цільових фондів, які спрямовуються до резервного фонду кооперативу;

грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, гуманітарної допомоги, безоплатної технічної допомоги юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, які спрямовуються до резервного фонду кооперативу;

інших надходжень, не заборонених законодавством, які спрямовуються до резервного фонду кооперативу.

80. Кооператив є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої цим статутом господарської та іншої діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

81. Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюються органами управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної цим статутом, на підставі рішень загальних зборів кооперативу.

82. Право власності на земельну ділянку та право користування земельною ділянкою набуваються кооперативом відповідно до Земельного кодексу України і зберігаються за ним у разі входження до складу сільськогосподарського кооперативного об’єднання.

Порядок та умови відшкодування збитків кооперативом

83. Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.

84. Кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

85. Члени кооперативу відповідають за зобов’язаннями кооперативу в межах своєї частки, якщо інше не передбачено законом.

86. Порядок здійснення компенсації заподіяних кооперативом збитків визначається відповідно до вимог законодавства згідно з рішенням загальних зборів кооперативу про умови відшкодування збитків кооперативу.

Порядок ведення обліку і звітності

87. Кооператив веде бухгалтерський облік, а також податкову, фінансову, статистичну та іншу звітність згідно із законодавством. Річний звіт та баланс затверджуються загальними зборами кооперативу.

Порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань

88. Припинення кооперативу як юридичної особи здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

89. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням загальних зборів кооперативу у порядку, визначеному законодавством, його права та обов’язки переходять до правонаступників.

90. У разі ліквідації кооперативу за рішенням загальних зборів:

його майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат дивідендів та патронажних дивідендів членам кооперативу, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є (крім майна та коштів фонду розвитку), розподіляються між членами кооперативу відповідно до вимог законодавства та цього статуту;

майно та кошти фонду розвитку кооперативу не підлягають поділу між його членами і передаються іншому кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

91. У разі коли вартості майна кооперативу, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство кооперативу відповідно до закону.

Умови і порядок повернення поворотних цільового внеску, вкладу та додаткового вкладу

92. У разі виходу, виключення члена кооперативу чи ліквідації кооперативу повернення цільового внеску члену (асоційованому члену) кооперативу здійснюється у розмірі не більш як розмір внесеного відповідного внеску. Оцінка повернення цільового внеску проводиться в порядку, передбаченому пунктами 29-37 цього статуту для часток членів кооперативу. Повернення цільового внеску проводиться у строк, передбачений пунктом 94 цього статуту для часток членів кооперативу.

93. У разі виходу, виключення з кооперативу члени (асоційовані члени) кооперативу мають право на повернення своєї частки майна кооперативу натурою, грошима або за бажанням цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу у розмірі не більш як загальна сума вкладів, внесених під час утворення та/або вступу до кооперативу, під час внесення додаткових вкладів, а в разі внесення вкладу (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права - у розмірі не більш як грошова оцінка відповідного внеску, проведена відповідно до вимог пунктів 29-37 цього статуту.

94. Строк повернення частки не може перевищувати двох років починаючи з 1 січня року, що настає за роком, в якому прийнято рішення про вихід або виключення такого члена з кооперативу. До моменту повернення частки член (асоційований член) кооперативу має права, передбачені цим статутом.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 175

МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ
сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку

Загальні питання

1. Сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) утворений відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” (далі - Закон) та діє на підставі цього статуту.

2. Найменування кооперативу визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

3. Скорочене найменування кооперативу у разі наявності визначається в установленому порядку та вноситься до Єдиного державного реєстру.

4. Кооператив є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Кооператив має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

5. Кооператив відповідає вимогам, встановленим підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України для неприбуткових організацій.

Мета, цілі та види діяльності кооперативу

6. Метою діяльності кооперативу є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативу.

7. Цілями діяльності кооперативу є:

1) підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції у сферах виробництва, переробки, заготівлі, закупівлі, зберігання, збуту, продажу сільськогосподарської продукції, забезпечення засобами виробництва і матеріально-технічними ресурсами;

2) задоволення економічних, соціальних та інших потреб виробників сільськогосподарської продукції на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоврядування та самоконтролю, захист їх інтересів;

3) розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;

4) створення умов для зниження витрат виробників сільськогосподарської продукції під час придбання необхідних ресурсів, провадження виробничої та/або іншої господарської діяльності;

5) збільшення доходів виробників сільськогосподарської продукції.

8. Основними видами діяльності кооперативу відповідно до статті 5 Закону є переробка, заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів та інші види сервісного обслуговування членів кооперативу, зокрема надання технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних послуг, послуг з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, з бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування. Відповідно до мети, визначеної цим статутом, кооператив може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством.

Умови і порядок вступу до кооперативу та виходу і виключення з нього

9. Засновники кооперативу після його державної реєстрації вносять вступний внесок і вклад та набувають статусу членів кооперативу, прав та обов’язків, установлених для його членів Законом та цим статутом.

10. Членами кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які досягли 16-річного віку. Юридичні особи діють у кооперативі через своїх уповноважених представників.

11. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви, що подається правлінню (голові) кооперативу. Особи, які подали заяву про вступ до кооперативу, вносять вступний внесок і вклад у порядку та розмірах, визначених загальними зборами кооперативу.

12. Рішення про прийняття особи до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається загальними зборами кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) кооперативу, крім випадків, коли цим статутом передбачено, що за рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу про відмову у прийнятті особи до кооперативу може бути оскаржено особою, яка подала заяву про вступ до кооперативу, до загальних зборів кооперативу.

13. Членство в кооперативі припиняється у разі:

добровільного виходу на підставі поданої заяви;

несплати вступного внеску і вкладу у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу протягом шести місяців з дня державної реєстрації кооперативу чи схвалення загальними зборами кооперативу рішення про прийняття до кооперативу;

припинення участі в господарській діяльності члена кооперативу протягом шести місяців поспіль;

смерті члена кооперативу - фізичної особи, визнання її померлою або безвісно відсутньою;

ліквідації члена кооперативу - юридичної особи;

припинення діяльності кооперативу;

настання інших обставин, визначених законом.

14. Рішення про припинення членства у кооперативі приймається загальними зборами кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) кооперативу, крім випадків, коли цим статутом передбачено, що за рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу. Рішення правління про припинення членства у кооперативі може бути оскаржено особою, стосовно якої прийнято відповідне рішення, до загальних зборів кооперативу.

15. Рішення про припинення членства у кооперативі може бути оскаржено до суду.

16. Протягом 10 робочих днів з дня прийняття загальними зборами кооперативу рішення про припинення членства в кооперативі колишній член звертається до кооперативу із письмовою заявою про виплату чи повернення вартості частки, що містить інформацію про спосіб її повернення та реквізити (у разі потреби), необхідні для її здійснення.

17. Кооператив веде реєстр членів. Кооператив видає кожному з них посвідчення про членство, в якому зазначаються відомості про члена кооперативу, розміри внесеного ним вступного внеску і вкладу, а також інша інформація, передбачена цим статутом.

Права та обов’язки членів кооперативу

18. Члени кооперативу мають право:

брати участь в управлінні кооперативом, ухвального голосу на загальних зборах кооперативу, обирати і бути обраними до органів управління кооперативу. Для членів кооперативу - юридичних осіб такі права реалізуються їх уповноваженими представниками;

користуватися послугами кооперативу в порядку, передбаченому цим статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу (далі - правила кооперативу);

одержувати частину попередньо надлишково сплаченої вартості наданих кооперативом послуг відповідно до їх фактичної вартості;

на вихід із кооперативу та на одержання частки, цільового поворотного внеску у разі виходу з кооперативу в порядку та строки, визначені пунктами 91-93 цього статуту;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

звертатися до органів управління, посадових осіб кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої звернення;

отримувати повну інформацію про діяльність кооперативу, в тому числі щодо річної фінансової звітності, бухгалтерської та іншої фінансової інформації кооперативу.

19. Члени кооперативу зобов’язані:

додержуватися вимог цього статуту та правил кооперативу, а також етичного кодексу кооперативу (у разі його прийняття);

брати участь у господарській діяльності кооперативу в порядку, передбаченому цим статутом та правилами кооперативу;

виконувати рішення органів управління кооперативу;

сплачувати вступний внесок і вклади у порядку та розмірах, визначених пунктами 27-35 цього статуту.

20. Члени кооперативу мають також інші права та обов’язки, передбачені цим статутом та правилами кооперативу.

Порядок внесення змін до цього статуту

21. Зміни до цього статуту вносяться Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.

22. Загальні збори кооперативу мають право у будь-який час прийняти рішення про перехід на діяльність на підставі власного статуту.

23. Загальні збори кооперативу мають право прийняти рішення про перехід на діяльність на підставі модельного статуту сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку, за умови дотримання вимог, визначених законодавством.

Порядок затвердження правил кооперативу та внесення змін до них

24. Правила кооперативу розробляються відповідно до вимог статті 9 Закону та затверджуються установчими зборами кооперативу і є обов’язковими для всіх членів кооперативу.

25. Внесення змін до правил кооперативу здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 1 пункту 70 цього статуту, у спосіб, визначений відповідним рішенням загальних зборів кооперативу.

26. Порядок встановлення етичних норм поведінки членів кооперативу, його посадових осіб та працівників, положення щодо конфіденційності інформації та порядок врегулювання конфлікту інтересів визначаються етичним кодексом кооперативу (у разі його прийняття).

Порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати

27. Засновники кооперативу під час вступу до кооперативу вносять вступний внесок і вклад у порядку та розмірах, визначених рішенням установчих зборів кооперативу.

28. Члени кооперативу мають право за власним бажанням понад вступний внесок і вклад внести додатковий вклад до статутного капіталу кооперативу. Вклади можуть вноситися майном, майновими правами та/або грошима.

29. Для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу за рішенням загальних зборів член кооперативу може вносити цільовий внесок.

Питання визначення розміру вступного внеску і вкладу та цільового внеску члена кооперативу належить до компетенції загальних зборів кооперативу.

30. Частка у статутному капіталі кожного члена кооперативу формується за рахунок його вступного внеску і вкладу та додаткових вкладів. Облік часток членів кооперативу ведеться у грошовій формі щодо кожного члена кооперативу окремо (персоніфіковано).

31. Під час внесення вкладу (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права грошова оцінка такого вкладу проводиться правлінням (головою) кооперативу в порядку, встановленому загальними зборами кооперативу.

32. У разі незгоди члена кооперативу (особи, яка подала заяву про вступ до кооперативу) з проведеною оцінкою майна оцінка такого майна проводиться в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок такого члена кооперативу (особи, яка подала заяву про вступ до кооперативу). Якщо до кооперативу передається право користування майном (майнове право), його розмір визначається платою за користування, обрахованою за весь строк, на який передано право користування майном.

33. Вклади, що вносяться у грошовій чи негрошовій формі, відображаються у бухгалтерському обліку кооперативу у день їх отримання кооперативом. Вклади до кооперативу у вигляді нематеріальних цінностей вважаються внесеними на дату, що встановлюється рішенням загальних зборів кооперативу. Передача кооперативу права користування земельною ділянкою у вигляді вкладу (додаткового вкладу) здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.

34. Факт внесення членами кооперативу майна в рахунок їх вкладу чи додаткового вкладу підтверджується актом приймання-передачі майна (далі - акт) після державної реєстрації кооперативу у порядку, встановленому законодавством. Акт повинен містити опис майна, що вноситься, його грошову оцінку, дату, на яку майно вноситься до кооперативу, підпис члена кооперативу, який вносить таке майно, підпис голови кооперативу та печатку кооперативу (у разі наявності). Акт укладається у двох примірниках, з яких один залишається у члена кооперативу, який вносить вклад майном, а другий - зберігається у кооперативі.

Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується відповідно до закону.

35. Спори щодо права власності на частку члена кооперативу у майні кооперативу вирішуються відповідно до законодавства.

Порядок формування та використання фондів кооперативу

36. Для забезпечення статутної діяльності на підставі рішення загальних зборів кооператив формує статутний капітал, фонд розвитку та резервний фонд.

37. Статутний капітал кооперативу формується з вкладів і додаткових вкладів членів кооперативу.

38. Фонд розвитку формується за рахунок вступних, членських (у разі наявності) внесків та відрахувань від фінансового результату (прибутку) кооперативу, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, а також за рахунок інших не заборонених законодавством надходжень. Кошти фонду розвитку, а також майно, придбане за рахунок таких коштів, не можуть бути розподілені між членами кооперативу.

39. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для відшкодування шкоди, заподіяної надзвичайними ситуаціями, та/або для компенсації можливих втрат (збитків) кооперативу.

40. У кооперативі може бути створений спеціальний фонд за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності, який використовується за рішенням органів управління кооперативу для реалізації цілей, визначених рішенням загальних зборів кооперативу про створення спеціального фонду.

41. Розмір відрахувань до фондів кооперативу визначається рішенням загальних зборів з дотриманням вимог законодавства та цього статуту.

42. Кооператив веде облік фондів з визначенням часток і цільових внесків кожного члена кооперативу.

Порядок формування, склад і компетенція органів управління кооперативу, порядок прийняття ними рішень

43. Органами управління кооперативу є:

1) загальні збори кооперативу - вищий орган управління кооперативу, участь в якому з правом ухвального голосу беруть усі члени кооперативу;

2) правління кооперативу, яке очолює голова правління, - виконавчий орган кооперативу;

3) ревізійна комісія - орган контролю кооперативу;

4) спостережна рада (у разі утворення).

44. Якщо до складу кооперативу входить менше 20 членів, функції правління кооперативу можуть бути покладені загальними зборами кооперативу на одноосібний виконавчий орган - голову кооперативу, а функції ревізійної комісії - на одноосібний орган контролю - ревізора.

45. Органи управління кооперативу обираються із числа членів кооперативу. Член кооперативу може бути обраний лише до одного органу управління кооперативу. Входження до складу одного або різних органів управління кооперативу членів сім’ї або близьких родичів заборонено.

46. Повноваження членів органів управління (одноосібних органів управління) кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів кооперативу.

47. До виключної компетенції загальних зборів кооперативу належать такі питання:

1) прийняття рішень про перехід на діяльність на підставі власного статуту, внесення змін до нього або про перехід на діяльність на підставі модельного статуту сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку;

2) утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів кооперативу;

3) заслуховування звітів органів управління, інших органів кооперативу;

4) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів управління кооперативу та членів таких органів;

5) визначення розмірів фондів кооперативу;

6) визначення розмірів вступних внесків і вкладів відповідно до цього статуту та правил кооперативу;

7) визначення розмірів членських внесків (у разі наявності);

8) визначення розмірів цільових внесків;

9) визначення розмірів оплати праці голови правління (голови) кооперативу, голови ревізійної комісії (ревізора), а також порядку затвердження кошторису на утримання апарату органів управління кооперативу, найманих працівників;

10) затвердження річного звіту і балансу кооперативу;

11) здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, або прийняття рішень щодо покриття збитків кооперативу;

12) прийняття нових членів та припинення членства в кооперативі, крім випадків, передбачених частиною третьою статей 11 і 13 Закону, у разі, коли рішенням загальних зборів кооперативу вирішення відповідних питань віднесено до повноважень правління (голови) кооперативу;

13) прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, передбачених цим статутом;

14) утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;

15) прийняття рішень про вступ кооперативу до сільськогосподарського кооперативного об’єднання;

16) прийняття рішень про утворення та/або участь у діяльності інших юридичних осіб, а також про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень або представництв) кооперативу;

17) прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.

48. Рішенням загальних зборів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності кооперативу.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю приймаються загальними зборами кооперативу. Критерії віднесення правочинів кооперативу до категорій значних правочинів та правочинів із заінтересованістю визначаються окремими рішеннями загальних зборів кооперативу.

49. До компетенції правління кооперативу належать такі питання:

1) здійснення поточного управління кооперативом у період між проведенням загальних зборів членів кооперативу, забезпечення виконання їх рішень;

2) здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, у вигляді відрахувань до фондів кооперативу;

3) вирішення інших поточних питань діяльності кооперативу, не віднесених цим статутом до виключної компетенції загальних зборів кооперативу, інших органів управління кооперативу;

4) наймання виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу в разі прийняття відповідного рішення загальними зборами. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління (голова) кооперативу. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, визначених контрактом та цим статутом.

50. Правління кооперативу очолює голова правління, який обирається правлінням з числа його членів. Голова правління (голова) кооперативу представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності від імені кооперативу в межах повноважень, передбачених цим статутом.

51. Засідання правління кооперативу проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання скликаються головою правління кооперативу для розгляду та прийняття рішень з питань, які належать до компетенції правління кооперативу. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менш як три четвертих складу членів правління кооперативу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління кооперативу.

52. Члени правління, голова кооперативу обираються загальними зборами кооперативу на строк не більш як п’ять років. Кількісний склад правління кооперативу визначається загальними зборами кооперативу.

53. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу загальними зборами обирається ревізійна комісія (ревізор), яка є підзвітною загальним зборам. Кількісний склад ревізійної комісії визначається загальними зборами кооперативу.

54. Ревізійна комісія (ревізор) обирається з числа членів кооперативу не більш як на три роки. Голова ревізійної комісії (ревізор) може брати участь у засіданнях правління кооперативу з правом дорадчого голосу.

55. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірки (позачергові перевірки) результатів діяльності кооперативу.

56. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за результатами перевірки річного звіту про результати діяльності кооперативу. Позачергова перевірка результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводиться ревізійною комісією (ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів кооперативу чи на вимогу не менше однієї третьої загальної кількості членів кооперативу.

57. До проведення перевірки (позачергової перевірки) результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу ревізійна комісія (ревізор) або органи управління кооперативу можуть залучати відповідно до законодавства у разі відповідного рішення загальних зборів кооперативу аудиторів, спеціалістів у сфері фінансів і бухгалтерського обліку та інших осіб, оплата послуг яких здійснюється за рахунок коштів кооперативу.

58. Під час перевірки (позачергової перевірки) фінансово-господарської діяльності кооперативу члени ревізійної комісії (ревізор), а також особи, зазначені в пункті 57 цього статуту, мають право безумовного доступу до всіх документів кооперативу. На їх вимогу члени правління (голова) кооперативу, виконавчий директор (у разі наявності) зобов’язані надавати необхідні пояснення в усній або письмовій формі.

59. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та інші результати перевірки (позачергової перевірки) надсилаються правлінню (голові) кооперативу, а також окремо кожному члену кооперативу не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження та оприлюднюються правлінням (головою) кооперативу на офіційному веб-сайті та/або на дошці оголошень кооперативу.

60. Спостережна рада обирається загальними зборами для здійснення контролю за додержанням вимог цього статуту та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу. До складу спостережної ради можуть бути обрані будь-які особи, у тому числі ті, що не є членами кооперативу.

61. Спостережна рада підзвітна загальним зборам кооперативу. Члени спостережної ради обираються загальними зборами кооперативу на строк не більш як три роки та виконують свої функції на громадських засадах.

Порядок скликання і проведення чергових та позачергових загальних зборів кооперативу, прийняття ними рішень

62. Чергові загальні збори кооперативу скликаються правлінням (головою) кооперативу у разі потреби, але не менше одного разу на рік.

63. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів членам, асоційованим членам кооперативу повинно бути повідомлено листом не пізніше ніж за десять днів до визначеного строку їх проведення з наданням їм не пізніше ніж за п’ять днів до зазначеного строку проекту рішення та/або переліку питань, що вносяться на розгляд. Такий лист надсилається рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

64. Позачергові загальні збори кооперативу скликаються на вимогу не менше однієї третини його членів або на вимогу ревізійної комісії (ревізора) чи спостережної ради (у разі наявності) та повинні бути скликані протягом 20 днів з дня подання такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів кооперативу такі збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

65. Загальні збори кооперативу проводяться із забезпеченням присутності членів кооперативу в одному місці для обговорення питань порядку денного та правомочні вирішувати питання, якщо в них беруть участь більше половини членів кооперативу, а збори уповноважених представників - за умови присутності не менше двох третіх уповноважених представників. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати одного уповноваженого представника, становить 10 осіб. Делегування уповноважених осіб здійснюється у порядку, визначеному загальними зборами кооперативу, відповідно до вимог цивільного законодавства щодо представництва.

У разі коли членами кооперативу є виключно юридичні особи, засідання загальних зборів можуть проводитися у формі зборів уповноважених представників.

66. Член кооперативу - фізична особа бере участь у загальних зборах кооперативу особисто. Член кооперативу - юридична особа бере участь у загальних зборах через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності про участь у загальних зборах кооперативу або рішення уповноваженого органу такої юридичної особи.

67. Кожний член кооперативу чи уповноважений представник має один голос, який не може передаватися іншій особі.

68. Член кооперативу може брати участь у загальних зборах відповідно до пунктів 66 і 69 цього статуту, а також шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Голос такого члена враховується під час визначення правоможності загальних зборів кооперативу та зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання. Відповідний документ долучається до протоколу загальних зборів кооперативу та зберігається разом з ним.

69. Загальні збори кооперативу можуть бути проведені шляхом теле-, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій за умови, що кожен з учасників таких зборів може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, внесених на розгляд загальних зборів.

70. Рішення загальних зборів кооперативу:

1) про перехід на діяльність на підставі власного статуту, внесення змін до нього або про перехід на діяльність на підставі модельного статуту сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку, про внесення змін до правил кооперативу, про вступ до сільськогосподарського кооперативного об’єднання або вихід із нього, про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як дві третіх членів кооперативу (уповноважених представників), які беруть участь у загальних зборах кооперативу;

2) з інших питань, крім тих, що визначених підпунктом 1 цього пункту, приймається з урахуванням додаткової кількості голосів членів кооперативу, яка пропорційна до їх участі в господарській діяльності кооперативу (частки кожного з них в кооперативі). При цьому додаткова кількість голосів, яку може мати один член кооперативу, не може перевищувати однієї шостої загальної кількості голосів членів кооперативу, а загальна додаткова кількість голосів, яку можуть мати усі члени кооперативу, - однієї третьої загальної кількості голосів членів кооперативу.

71. Прийняття рішень з питань, крім випадків, визначених підпунктом 1 пункту 70 цього статуту, можливе шляхом проведення письмового опитування. У такому разі проект рішення та/або перелік питань для голосування надсилається членам кооперативу ініціатором проведення загальних зборів рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Ініціатором проведення письмового опитування може бути член кооперативу або виконавчий орган кооперативу.

Члени кооперативу повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або переліку питань для голосування у письмовій формі повідомити про свою позицію шляхом надсилання повідомлення ініціатору проведення загальних зборів. Справжність підпису члена кооперативу на рішенні, прийнятому шляхом письмового опитування, підлягає нотаріальному засвідченню. Якщо до закінчення зазначеного строку член кооперативу не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням. Датою рішення, прийнятого шляхом письмового опитування, вважається останній день строку, протягом якого члени кооперативу повинні надіслати свої відповіді ініціатору опитування. Рішення вважається прийнятим у разі, коли за нього проголосували не менше двох третіх членів кооперативу.

72. Рішення загальних зборів кооперативу приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Загальні збори кооперативу своїм рішенням шляхом відкритого голосування визначають спосіб голосування на один календарний рік.

У разі відкритого голосування підрахунок голосів здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 1 пункту 70 цього статуту. За умови рівного розподілу голосів голос голови правління (голови) кооперативу є вирішальним.

У разі таємного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів кооперативу (уповноважених представників у разі наявності), які беруть участь у загальних зборах кооперативу.

73. За результатами загальних зборів кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) складається протокол.

74. Копія протоколу загальних зборів кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) про прийняті рішення, завірена належним чином, надсилається членам кооперативу головою правління (головою) кооперативу або оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішень на офіційному веб-сайті та/або на дошці оголошень кооперативу.

75. Оригінали протоколів загальних зборів кооперативу зберігаються головою правління (головою) кооперативу. На вимогу члена кооперативу голова правління (голова) кооперативу зобов’язаний надати належним чином завірену копію протоколу загальних зборів.

76. Рішення, дії та бездіяльність органів управління кооперативу та членів таких органів можуть бути оскаржені членом кооперативу до вищого органу управління кооперативу, а рішення, дії та бездіяльність вищого органу управління кооперативу - в судовому порядку.

Порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу

77. Майно кооперативу формується з:

вступних внесків, які спрямовуються до фонду розвитку кооперативу;

вкладів (у тому числі додаткових вкладів), з яких формується статутний капітал кооперативу;

цільових внесків, за рахунок яких створюється спеціальний фонд кооперативу;

коштів, що надходять від провадження господарської діяльності кооперативу, які спрямовуються до фонду розвитку кооперативу;

коштів, що надходять від провадження господарської діяльності утворених кооперативом підприємств, установ, організацій, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, учасником яких він є, які спрямовуються до фонду розвитку кооперативу;

субсидій (дотацій), отриманих з державного та місцевих бюджетів для підтримки кооперативів, державних цільових фондів, які спрямовуються до резервного фонду кооперативу;

грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, гуманітарної допомоги, безоплатної технічної допомоги юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, які спрямовуються до резервного фонду кооперативу;

інших надходжень, не заборонених законодавством, які спрямовуються до резервного фонду кооперативу.

78. Кооператив є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої цим статутом господарської та іншої діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

79. Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюється органами управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної цим статутом, на підставі рішень загальних зборів кооперативу.

80. Право власності на земельну ділянку та право користування земельною ділянкою набуваються кооперативом відповідно до Земельного кодексу України і зберігаються за ним у разі входження до складу сільськогосподарського кооперативного об’єднання.

Порядок та умови відшкодування збитків кооперативом

81. Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.

82. Кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

83. Члени кооперативу відповідають за зобов’язаннями кооперативу в межах своєї частки, якщо інше не передбачено законом.

84. Порядок здійснення компенсації заподіяних кооперативом збитків визначається відповідно до вимог законодавства згідно з рішенням загальних зборів кооперативу про умови відшкодування збитків кооперативу.

Порядок ведення обліку і звітності

85. Кооператив веде бухгалтерський облік, а також податкову, фінансову, статистичну та іншу звітність згідно із законодавством.

86. Річний звіт та баланс затверджуються на загальних зборах кооперативу.

Порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань

87. Припинення кооперативу як юридичної особи здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

88. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням загальних зборів кооперативу у порядку, визначеному законом, його права та обов’язки переходять виключно до кооперативу, що діє без мети одержання прибутку, або до сільськогосподарського кооперативного об’єднання, що діє без мети одержання прибутку.

89. У разі ліквідації кооперативу його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплати членам кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості послуг, наданих їм кооперативом, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є, передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому кооперативу (сільськогосподарському кооперативному об’єднанню), що діє без мети одержання прибутку, або іншому кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню, що діє з метою одержання прибутку (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до Закону до державного або місцевого бюджету.

90. У разі коли вартості майна кооперативу, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство кооперативу відповідно до закону.

Умови і порядок повернення цільового внеску, вкладу та додаткового вкладу

91. У разі виходу, виключення члена кооперативу чи ліквідації кооперативу повернення цільового внеску члену кооперативу проводиться у розмірі не більш як розмір внесеного відповідного внеску. Оцінка повернення цільового внеску проводиться в порядку, передбаченому пунктами 27-35 цього статуту для часток членів кооперативу. Повернення цільового внеску здійснюється у строк, передбачений пунктом 93 цього статуту для часток членів кооперативу.

92. У разі виходу, виключення з кооперативу члени кооперативу мають право на повернення своєї частки майна кооперативу натурою, коштами або за бажанням цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу у розмірі не більш як загальна сума вкладів, внесених під час утворення та/або вступу до кооперативу, під час внесення додаткових вкладів, а в разі внесення вкладу (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права - у розмірі не більш як грошова оцінка відповідного внеску, проведена відповідно до вимог пунктів 27-35 цього статуту.

93. Строк повернення частки не може перевищувати двох років починаючи з 1 січня року, що настає за роком, в якому прийнято рішення про вихід або виключення такого члена з кооперативу. До моменту повернення частки член кооперативу має права, передбачені цим статутом.