Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Закон
Номер: 1686-IX
Прийняття: 15.07.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 42, ст.343)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) у статті 2:

у частині першій:

пункт 29 виключити;

у пункті 43 слова "потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів господарювання" замінити словом "об’єктах";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Термін "об’єкт підвищеної небезпеки" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки";

2) пункт 53 частини другої статті 17 виключити;

3) у частині першій статті 18:

у пункті 6 слова "потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та інших суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити загрозу виникнення аварії" замінити словами "об’єктах, що належать до сфери їх управління";

пункт 20 виключити;

4) у пункті 3 частини першої статті 19 слова "потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління" замінити словами "об’єктах, що належать до сфери їх управління";

5) у частині першій статті 20:

пункт 9 виключити;

у пункті 10 слова "наслідків аварій" замінити словами "аварій та їх наслідків";

у пункті 14 слова "наслідків аварій" замінити словами "аварій та їх наслідків", а слова "та потенційно небезпечних об’єктах" виключити;

6) пункт 11 частини дванадцятої статті 23 викласти в такій редакції:

"11) участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на об’єктах підвищеної небезпеки, що ними обслуговуються";

7) у пункті 1 частини першої статті 34 слова "потенційно небезпечних об’єктів" замінити словами "об’єктів підвищеної небезпеки";

8) у пункті 1 частини першої статті 50 слова "потенційно небезпечні об’єкти та" виключити;

9) частину першу статті 53 після слів "об’єктах підвищеної небезпеки" доповнити цифрами і словами "1 і 2 класів";

10) у пункті 2 частини першої статті 69:

підпункти "ґ" і "д" виключити;

у підпункті "з" слова "наслідків аварій" замінити словами "аварій та їх наслідків";

у підпункті "і" слова "потенційно небезпечних об’єктів або" виключити, а слова "наслідків аварій" замінити словами "аварій та їх наслідків";

у підпункті "л" слова "потенційно небезпечні об’єкти та" виключити, а слова "наслідків аварій" замінити словами "аварій та їх наслідків";

11) у пункті 8 частини першої статті 70 слова "потенційно небезпечних об’єктів або" виключити, а слова "наслідків аварій" замінити словами "аварій та їх наслідків";

12) у частині третій статті 75 слова "потенційно небезпечному об’єкті або" виключити;

13) у частині першій статті 77 слова "наслідків аварії" замінити словами "аварій та їх наслідків";

14) у частині другій статті 93 слова "потенційно небезпечними об’єктами та" виключити;

15) у пункті 2 частини першої статті 130 слова "наслідків аварій" замінити словами "аварій та їх наслідків".

2. У Законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73 із наступними змінами):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

аварія на об’єкті підвищеної небезпеки - небезпечна подія техногенного характеру, що виникла під час експлуатації джерела небезпеки і за своїми наслідками призвела (може призвести) до загибелі, загрози життю або здоров’ю працівників об’єкта підвищеної небезпеки і населення чи до забруднення навколишнього природного середовища;

відновлення показників безпеки джерела небезпеки - приведення джерела небезпеки, під час експлуатації якого виникла аварія на об’єкті підвищеної небезпеки, у робочий стан;

джерело небезпеки - установки, сховища (резервуари, посудини), трубопроводи, машини, агрегати, технологічне устаткування (обладнання), споруди або комплекс споруд, розташовані в межах об’єкта підвищеної небезпеки на поверхні землі або під нею, в яких тимчасово або постійно використовується, переробляється, виготовляється, транспортується, зберігається одна або декілька небезпечних речовин чи категорій речовин або їх суміш;

ефект "доміно" - імовірність виникнення або послідовне виникнення аварій на об’єктах, розташованих біля об’єкта підвищеної небезпеки, на якому виникла аварія, пов’язана із використанням небезпечних речовин;

ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки - процедура, за результатами виконання якої об’єкт підвищеної небезпеки вважається об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу;

небезпечна речовина - речовина або суміш речовин, що має хімічні, токсичні, вибухові, окислювальні, горючі властивості, безпосередня чи опосередкована дія якої може призвести до загибелі, гострих чи хронічних захворювань або отруєння людей чи до забруднення навколишнього природного середовища;

об’єкт підвищеної небезпеки - єдиний майновий комплекс підприємства, що включає будь-які будівлі, виробництва (цехи, відділення, виробничі дільниці), окреме обладнання та джерела небезпеки, розташовані в межах території такого об’єкта, який за результатами ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки вважається об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу;

оператор - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка експлуатує (планує експлуатувати) хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки;

політика запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки - внутрішній документ, в якому оператор з урахуванням вимог законів викладає порядок дій, спрямований на забезпечення безпеки у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктом підвищеної небезпеки;

порогова маса небезпечних речовин - нормативно встановлена або розрахована маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних речовин різних категорій, залежно від кількості якої визначається відповідний клас об’єкта підвищеної небезпеки;

прийнятний рівень ризику - рівень ризику виникнення аварії, який у межах об’єкта або санітарно-захисної зони навколо нього менший або дорівнює гранично допустимому рівню;

ризик - імовірність виникнення будь-якої небезпечної події протягом певного періоду або за певних обставин;

суміш - механічне сполучення або розчин двох чи більше речовин;

транскордонний вплив аварії - вплив на територію та навколишнє природне середовище однієї або декількох держав внаслідок аварії, що сталася на території іншої держави";

2) доповнити статтею 2-1 такого змісту:

"Стаття 2-1. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.

Дія цього Закону не поширюється на:

обладнання, установки, виробництва з наявністю на них лише джерел іонізуючого випромінювання;

авіаційні, автомобільні, водні, залізничні транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних речовин за межами об’єкта підвищеної небезпеки;

об’єкти розвідки, видобутку та розробки корисних копалин, не підняті на поверхню";

3) статтю 3 доповнити частинами третьою - п’ятою такого змісту:

"Органи державного нагляду (контролю) здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки 1 класу, здійснюються органами державного нагляду (контролю) не менше одного разу на рік.

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки 2 і 3 класів, здійснюються не менше одного разу на два роки";

4) у статті 5:

у частині першій:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"здійснення державного контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки";

абзац четвертий виключити;

доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, є компетентним органом у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, належать:

забезпечення взаємодії між центральними органами виконавчої влади у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

забезпечення співробітництва з органами Європейського Союзу та іншими міжнародними організаціями з обміну даними про об’єкти підвищеної небезпеки;

забезпечення оповіщення та інформування відповідних органів інших держав, території яких можуть зазнати впливу аварії та її наслідків у разі транскордонного впливу аварії;

отримання оповіщення та інформування в разі загрози виникнення або виникнення аварії на об’єктах підвищеної небезпеки від інших держав;

визначення за інформацією, наданою операторами, переліку об’єктів, на яких може виникнути ефект "доміно", організація обміну інформацією між громадськістю та суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на об’єктах, що знаходяться в зоні виникнення ефекту "доміно", про небезпеку, загрозу виникнення або виникнення аварії на об’єкті підвищеної небезпеки;

забезпечення постійного доступу громадськості та суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на об’єктах, що знаходяться в зоні виникнення ефекту "доміно", до інформаційних ресурсів (зокрема в електронній формі) про стан безпеки об’єктів підвищеної небезпеки";

5) абзац другий статті 6 виключити;

6) у статті 8:

у назві слова "суб’єктів господарської діяльності" замінити словом "операторів";

у частині першій:

в абзаці першому слова "Суб’єкт господарської діяльності" замінити словом "Оператор";

в абзаці четвертому слова "мінімально можливого" замінити словами "прийнятного рівня";

доповнити абзацами шостим - десятим такого змісту:

"надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальному органу (у разі його утворення) на його вимогу інформацію та документи щодо:

вжиття на об’єкті підвищеної небезпеки заходів, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

збільшення кількості або зміни властивостей небезпечних речовин на об’єкті підвищеної небезпеки, що призводить до збільшення ризику виникнення аварій;

модернізації виробництва, устаткування, зміни технології, що призводить до збільшення ризику виникнення аварій;

припинення своєї діяльності або виведення з експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки";

7) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки

Суб’єкт господарювання ідентифікує об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогових мас небезпечних речовин.

Об’єкти підвищеної небезпеки, що належать одному суб’єкту господарювання, але за територіальною ознакою мають різні адреси місцезнаходження, вважаються різними об’єктами підвищеної небезпеки.

За результатами ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки йому встановлюється 1, 2 або 3 клас.

Нормативи порогових мас небезпечних речовин або їх сумішей, що використовуються для цілей ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки, порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку затверджуються Кабінетом Міністрів України";

8) доповнити статтею 9-1 такого змісту:

"Стаття 9-1. Політика запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки

Оператори з метою визначення переліку вимог, рекомендацій, обмежень та заходів, спрямованих на забезпечення виконання вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, запобіганням виникненню аварій, визначають та затверджують політику запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки 1 або 2 класу.

Політика запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, затверджена оператором, надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальному органу (у разі його утворення) разом із результатами ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки, який він експлуатує, а також перед прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня подання до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката.

Зміст, порядок розроблення політики запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, її перегляду, а також оцінки ефективності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту";

9) статті 10, 11, 14 і 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Звіт про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки

Для об’єктів підвищеної небезпеки 1 та 2 класів оператор готує і подає у встановленому законодавством порядку центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальному органу (у разі його утворення) за місцезнаходженням об’єкта підвищеної небезпеки звіт про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки, який він експлуатує, а також перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня подання до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката.

Оператор зобов’язаний протягом 30 календарних днів після виникнення аварії на об’єкті підвищеної небезпеки і у строк не більш як 80 календарних днів після початку модернізації виробництва чи зміни технології переглянути звіт про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки та за потреби внести до нього зміни.

Після отримання звіту про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальний орган (у разі його утворення) спільно з іншим уповноваженим законом органом виконавчої влади, що здійснює державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, протягом 15 робочих днів проводить перевірку наданих відомостей, про результати якої протягом п’яти робочих днів інформує оператора.

У разі виявлення під час перевірки недостовірних або неповних відомостей у звіті про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки оператор у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після отримання результатів такої перевірки вносить зміни до звіту про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки та повторно подає його до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіального органу (у разі його утворення) за місцезнаходженням об’єкта підвищеної небезпеки.

У разі неусунення оператором виявлених під час перевірки недоліків у поданому звіті про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки або неподання оператором звіту про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки у строки, визначені частинами першою, другою та четвертою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальний орган (у разі його утворення) інформує відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів щодо відмови у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки або спільно з іншими уповноваженими законом виконавчими органами влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, вживає відповідно до закону заходів з припинення експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки або джерела небезпеки.

Порядок розроблення та перегляду звіту про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки, вимоги до його змісту встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту.

Стаття 11. Планування в разі виникнення аварій на об’єктах підвищеної небезпеки

Для організації реагування на аварії на об’єктах підвищеної небезпеки оператори розробляють і затверджують плани локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків для кожного об’єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують.

Плани локалізації і ліквідації аварій закінчених будівництвом об’єктів підвищеної небезпеки розробляються і затверджуються операторами не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня подання до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката.

План локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків є внутрішнім планом об’єкта підвищеної небезпеки, який оператор після розроблення затверджує своїм розпорядчим документом.

Протягом п’яти робочих днів після затвердження, перегляду, пролонгації дії плану локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків оператор подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальному органу (у разі його утворення) копію цього плану.

План локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків переглядається не менше ніж кожні три роки.

За результатами перегляду до плану локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків вносяться зміни. У разі відсутності підстав для внесення змін до плану локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків його дію може бути пролонговано на три роки.

Результати перегляду, внесення змін, пролонгації дії плану локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків затверджуються розпорядчим документом оператора.

Оператор протягом двох місяців розробляє новий план локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків, який затверджує розпорядчим документом, у разі:

зміни форми власності або організаційно-правової форми оператора;

проведення модернізації виробництва на об’єкті підвищеної небезпеки;

внесення змін до чинних або прийняття нових нормативно-правових актів у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування з метою забезпечення своєчасного реагування на аварії, наслідки яких можуть вийти за межі об’єкта підвищеної небезпеки 1 класу, розробляють та затверджують плани реагування на надзвичайні ситуації, які є зовнішніми планами щодо об’єктів підвищеної небезпеки 1 класу.

Для розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об’єктах підвищеної небезпеки 1 класу, оператор протягом 10 робочих днів після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта підвищеної небезпеки самостійно інформує у довільній формі місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта підвищеної небезпеки 1 класу.

На вимогу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у строк не більше ніж 10 робочих днів після отримання запиту оператор подає їм інформацію, необхідну для розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об’єктах підвищеної небезпеки 1 класу, за формою та змістом, визначеними такими органами в запиті.

План реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об’єктах підвищеної небезпеки 1 класу, узгоджується з оператором та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальним органом (у разі його утворення).

Під час розроблення або перегляду плану реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об’єктах підвищеної небезпеки 1 класу, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують проведення громадських слухань відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

У разі загрози виникнення транскордонного впливу аварії план локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків та план реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об’єктах підвищеної небезпеки 1 класу, мають передбачати заходи, що дають змогу забезпечити негайне інформування відповідних органів держав, території яких можуть зазнати впливу наслідків такої аварії.

Методичне забезпечення порядку розроблення вимог до структури, впровадження та перегляду плану локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";

"Стаття 14. Порядок дій у разі виникнення аварії на об’єкті підвищеної небезпеки

Оператор відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальний орган (у разі його утворення) про порушення робочого стану джерела небезпеки, що призвело або могло призвести до виникнення аварії.

Оператор повинен самостійно припинити експлуатацію джерела небезпеки, якщо це призвело до виникнення аварії на об’єкті підвищеної небезпеки, та вжити заходів для недопущення повторного виникнення такої аварії.

Для встановлення обставин, причин та наслідків виникнення аварії, а також осіб, діями чи бездіяльністю яких спричинено виникнення аварії або створено передумови для її спричинення, оператором призначається та проводиться розслідування.

До завершення розслідування аварії заборонено відновлення показників безпеки джерела небезпеки.

Відновлення експлуатації джерела небезпеки можливе після відновлення оператором усіх показників безпеки джерела небезпеки та повідомлення про це компетентному органу.

Компетентний орган після виникнення аварії на об’єкті підвищеної небезпеки в установленому законодавством порядку:

вживає заходів для негайного інформування відповідних органів держав, території яких можуть зазнати впливу наслідків аварії в разі загрози виникнення її транскордонного впливу;

вживає наступного дня після виникнення аварії невідкладних заходів щодо організації позапланової перевірки у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктом підвищеної небезпеки, на якому виникла аварія;

протягом 30 календарних днів після закінчення строку, установленого приписом, виданим за результатами проведення позапланової перевірки, проводить перевірку усунення порушень вимог законодавства.

Якщо в результаті перевірки усунення порушень вимог законодавства виявлено додаткові факти, що змінюють раніше подану компетентному органу інформацію про об’єкт підвищеної небезпеки, або зроблено висновки за результатами розслідування, оператор повинен протягом 30 календарних днів подати компетентному органу оновлену інформацію про об’єкт підвищеної небезпеки, який перебуває в його власності або користуванні.

Порядок розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Подання інформації та право на одержання інформації про об’єкти підвищеної небезпеки

Оператор щороку до 30 грудня подає компетентному органу, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформацію про об’єкти підвищеної небезпеки, які перебувають в його власності або користуванні.

Обсяг, зміст, форма та порядок подання оператором інформації про об’єкти підвищеної небезпеки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту.

За запитом юридичної або фізичної особи чи їх представників про потребу в отриманні інформації про небезпеку, що виникла на об’єктах підвищеної небезпеки і становить загрозу для людей і довкілля, оператор протягом не пізніше ніж 48 годин з дня отримання запиту повинен подати таку інформацію.

Юридичні та фізичні особи мають право з урахуванням обмежень, встановлених Законом України "Про інформацію", збирати інформацію про стан безпеки об’єктів підвищеної небезпеки і подавати її органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, засобам масової інформації та іншим заінтересованим підприємствам, установам, організаціям і громадянам у разі, якщо їм відома інформація або є підстави вважати, що така інформація містить відомості щодо правопорушень, які мають місце на об’єктах підвищеної небезпеки і становлять загрозу для людей і довкілля";

10) текст статті 16 викласти в такій редакції:

"Шкода, завдана фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії, що сталася на об’єкті підвищеної небезпеки, відшкодовується оператором, який на відповідній правовій підставі володіє об’єктом підвищеної небезпеки, якщо він не доведе, що шкоду було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого".

3. Статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною такого змісту:

"Центральні органи виконавчої влади у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, здійснюють планові заходи державного нагляду (контролю) з періодичністю, визначеною Законом України "Про об’єкти підвищеної небезпеки".

4. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):

1) в абзацах дванадцятому та сімнадцятому частини п’ятої статті 32 слова "об’єкти підвищеної небезпеки" замінити словами і цифрами "об’єкти підвищеної небезпеки 1 і 2 класів";

2) частину сьому статті 39 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"5) неврахування суб’єктом господарювання, який планує експлуатувати хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, висновків компетентного органу у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, щодо поданого звіту про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки або неподання оператором звіту про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки у порядку та строки, визначені Законом України "Про об’єкти підвищеної небезпеки".

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 3 та 4 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Плани локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків і плани реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об’єктах підвищеної небезпеки, затверджені до набрання чинності цим Законом, залишаються чинними до закінчення строку їх дії.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 липня 2021 року
№ 1686-IX