Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1642-III
Прийняття: 06.04.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 27, ст.213 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144 N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379

N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.315 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.218) ( 4004-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 11-12, ст. 41):

1) у пункті "д" частини першої статті 27 слова "чи створення небезпеки для здоров'я людей" виключити;

2) у частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей" замінити словами "забрудненню навколишнього природного середовища";

3) у статті 33:

частину першу викласти в такій редакції:

"Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів";

частину третю викласти в такій редакції:

"Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів";

у частині шостій слова "Міністерством охорони здоров'я України" виключити;

4) частину п'яту статті 52 викласти в такій редакції:

"Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються в установленому законодавством порядку";

5) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

3. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) після слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я".

4. Пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414; 1993 р., N 29, ст. 308) після слова "антимонопольного" доповнити словами "санітарного та природоохоронного", а слова "і санітарно-екологічних вимог" виключити.

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

6. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р., N 2, ст. 6):

1) пункти "а" та "б" частини шостої статті 12 викласти в такій редакції:

"а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва";

2) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках.

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }

8. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35 із змінами, внесеними Законом України від 22 лютого 2000 року N 1489-III ( 1489-14 )) доповнити пунктом 30 такого змісту:

"30) державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків".

9. У статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):

в абзаці другому частини другої слова "несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм" виключити;

частину третю після слів "форм власності" доповнити словами "додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 30 статті 6 Закону України "Про страхування", який набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 2000 року
N 1642-III