Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1608-VI
Прийняття: 21.08.2009
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.15 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454, N 41, ст. 598, N 45, ст. 689, N 49, ст. 734):

1) у статті 1:

у частині першій цифри "239.215.055,4" та "55.234.356,6" замінити відповідно цифрами "245.515.055,4" та "61.534.356,6";

у частині другій цифри "267.677.383,5" та "74.036.834,6" замінити відповідно цифрами "273.977.383,5" та "80.336.834,6";

2) пункт 44 статті 2 доповнити словами і цифрами "(крім надходжень, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону)";

3) частину другу статті 4 викласти в такій редакції:

"Установити, що Національний банк України у 2009 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України:

за підсумками 2008 року на суму не менш як 4.008.112 тис. гривень;

за підсумками поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9.800.000 тис. гривень, у тому числі за перше півріччя не менш як 3.400.000 тис. гривень - упродовж трьох робочих днів з дня набрання чинності Законом України від 21 серпня 2009 року N 1608-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України", за третій квартал не менш як 3.400.000 тис. гривень - до 20 жовтня, за четвертий квартал не менш як 3.000.000 тис. гривень - до 10 грудня";

4) статтю 6 доповнити пунктом 45 такого змісту:

"45) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України за результатами поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України поточного року";

5) статтю 34 доповнити пунктом 58 такого змісту:

"58) реалізацію Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 107-2008-п ), будівництво, реконструкцію, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкцію мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові (за рахунок джерел, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону)";

6) доповнити статтею 34-1 такого змісту:

"Стаття 34-1. Установити, що перелік об'єктів, заходів та обсяги бюджетних коштів, які будуть спрямовані на їх виконання за рахунок бюджетної програми "Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкція, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкція мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові" (код 3511460), і головні розпорядники коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України за попереднім погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету та з питань фінансів і банківської діяльності";

7) у статті 76:

пункт 5 та абзац четвертий пункту 7 частини першої виключити; частину третю після слів "Стабілізаційного фонду" доповнити словами "та розподіл нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду";

8) внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

2. Частину третю статті 5 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2009 р., N 14, ст. 181) замінити трьома частинами такого змісту:

"Національний банк за підсумками кожного кварталу поточного року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами вносить до 20 числа місяця наступного за звітним кварталу позитивну різницю до Державного бюджету України поточного року. Позитивна різниця перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами за підсумками четвертого кварталу вноситься до Державного бюджету України поточного року на підставі затвердженого кошторису доходів та витрат Національного банку України до 10 грудня поточного року.

Позитивна різниця між сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженою у звіті про виконання кошторису Національного банку за підсумками року, та сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, внесеною до Державного бюджету України протягом звітного року, вноситься до Державного бюджету України до 20 січня наступного за звітним року.

Національний банк подає Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України звіт про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку за формою, погодженою з Кабінетом Міністрів України:

за відповідний квартал - щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталу;

за відповідний рік - щороку до 7 липня наступного за звітним року".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. У 2009 році перерахування позитивної різниці перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України здійснюється відповідно до статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ).

Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 серпня 2009 року
N 1608-VI

Додаток N 1 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис.грн.)

--------------------------------------------------------------------------------
|  Код | Найменування показників | Всього   | Загальний  | Спеціальний |
|    |   згідно з бюджетною  |       |  фонд   |   фонд  |
|    |    класифікацією    |       |       |       |
|    |   ( v0604201-01 )   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|    |Разом доходів:       |245 515 055,4|183 980 698,8|61 534 356,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|    |Всього доходів       |236 773 839,9|175 239 483,3|61 534 356,6 |
|    |(без урахування      |       |       |       |
|    |міжбюджетних        |       |       |       |
|    |трансфертів)        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження   |175 436 944,7|160 161 729,3|15 275 215,4 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на    |118 921 257,3|108 651 296,9|10 269 960,4 |
|    |товари та послуги     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний збір із вироблених|19 244 720,4 |12 920 350,0 | 6 324 370,4 |
|    |в Україні товарів     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із ввезених | 4 387 360,0 | 891 770,0  | 3 495 590,0 |
|    |на територію України    |       |       |       |
|    |товарів          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|Податки на міжнародну   |10 875 177,0 |9 280 447,7 | 1 594 729,3 |
|    |торгівлю та зовнішні    |       |       |       |
|    |операції          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|Ввізне мито        |10 382 909,6 |8 810 000,0 | 1 572 909,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження  |57 613 617,7 |14 567 410,0 |43 046 207,7 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності    |26 537 589,0 |12 305 760,3 |14 231 828,7 |
|    |та підприємницької     |       |       |       |
|    |діяльності         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Надходження від      |13 808 112,0 |4 008 112,0 | 9 800 000,0 |
|    |перевищення кошторисних  |       |       |       |
|    |доходів над кошторисними  |       |       |       |
|    |витратами Національного  |       |       |       |
|    |банку України       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис.грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування згідно з |            Загальний фонд               |           Спеціальний фонд             |  Разом   |
| прог- | функ |програмною класифікацією|-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|        |
| рамної| ціо- |    видатків та   |  Всього  |  видатки  |     з них:     |  видатки |  Всього  | видатки  |     з них:    |  видатки  |        |
| класи-|наль- |кредитування державного |       | споживання |--------------------------| розвитку |      |споживання |-----------------------|  розвитку |        |
|фікації| ної |    бюджету     |       |       |оплата праці | комунальні |      |      |      | оплата  |комунальні |       |        |
| видат-| кла- |   ( v0604201-01 )  |       |       |       | послуги та |      |      |      |  праці  |послуги та |       |        |
| ків та|сифі- |            |       |       |       |енергоносії |      |      |      |      |енергоносії|       |        |
| креди-|кації |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|тування|видат-|            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|держав-|ків та|            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
| ного |креди-|            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|бюджету|туван-|            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    | ня |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    | дер- |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |жавно-|            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    | го |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |бюдже-|            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    | ту |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|     Видатки - всього:      |193 640 548,9|185 504 686,4|32 664 307,7 |2 296 247,5 |7 135 862,5 |80 336 834,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2 |32 873 363,4 | 273 977 383,5 |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3110000|   |Державна служба     |  9 181,4  | 9 181,4  |  5 950,8  |  832,1  |      |11 300 525,8|2 460 891,8 |      |      | 8 839 634,0 | 11 309 707,2 |
|    |   |автомобільних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |доріг України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3111000|   |Апарат Державної    |  9 181,4  | 9 181,4  |  5 950,8  |  832,1  |      |11 300 525,8|2 460 891,8 |      |      | 8 839 634,0 | 11 309 707,2 |
|    |   |служби автомобільних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |доріг України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3111020| 0456 |Розвиток мережі і    |       |       |       |      |      |8 697 691,4 | 8 057,4  |      |      | 8 689 634,0 | 8 697 691,4 |
|    |   |утримання автомобільних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |доріг загального    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |користування, в тому  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |числі будівництво та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реконструкція мостів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державної та комунальної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |власності        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3111060| 0456 |Будівництво та     |       |       |       |      |      | 150 000,0 |      |      |      | 150 000,0 |  150 000,0  |
|    |   |реконструкція об'їзних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автомобільних доріг   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навколо міст підготовки |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та проведення в     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Україні фінальної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |частини чемпіонату   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Європи 2012 року    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |з футболу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3510000|   |Міністерство      |95 125 405,0 |94 125 405,0 |       |      |      |38 748 768,1|8 264 867,0 |      |      |10 519 016,4 | 133 874 173,1 |
|    |   |фінансів України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3511000|   |Міністерство      |55 612 114,2 |54 612 114,2 |       |      |      |34 088 268,1|3 604 367,0 |      |      |10 519 016,4 | 89 700 382,3 |
|    |   |фінансів України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видатки)        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3511460| 0473 |Реалізація Державної  |       |       |       |      |      |9 800 000,0 |      |      |      | 9 800 000,0 | 9 800 000,0 |
|    |   |цільової програми    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підготовки та проведення|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |в Україні фінальної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |частини чемпіонату   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Європи 2012 року з   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |футболу ( 107-2008-п ), |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівництво,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реконструкція, розвиток |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |і утримання мережі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автомобільних доріг,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у тому числі будівництво|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та реконструкція мостів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державної та комунальної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |власності (включаючи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівництво залізнично- |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автомобільного мостового|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переходу через р. Дніпро|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |в м. Києві у сумі    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |650.000 тис. гривень), |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |а також будівництво   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |метрополітенів у містах |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Дніпропетровську,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Донецьку, Києві     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та Харкові       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------