Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 156-IX
Прийняття: 03.10.2019
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 46, ст.304)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про будівельні норми" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4) такі зміни:

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює відносини у сфері нормування у будівництві та визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм".

2. У частині першій статті 1:

абзаци другий - четвертий і шостий викласти в такій редакції:

"базова організація у будівництві - організація, що у визначеному напрямі науково-технічної діяльності у будівництві виконує функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві;

будівельні норми - нормативний акт технічного характеру, що встановлює обов’язкові вимоги до об’єкта нормування у будівництві;

нормування у будівництві - діяльність із розроблення, погодження, перевірки, затвердження, внесення змін, скасування або визнання такими, що втратили чинність, будівельних норм";

"галузеві будівельні норми - нормативний акт, затверджений центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги державних будівельних норм";

після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"параметричний метод нормування у будівництві - спосіб встановлення вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об’єкта нормування у будівництві (критеріїв, вимог до експлуатаційної характеристики та/або її показників);

розпорядчий метод нормування у будівництві - спосіб встановлення вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає поелементний опис об’єкта нормування у будівництві (рішення, конструкції, матеріалів, що не передбачають альтернатив)".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим;

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"цільовий метод нормування у будівництві - спосіб встановлення вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та конкретних критеріїв оцінки технічних характеристик об’єкта нормування у будівництві".

3. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері нормування у будівництві та застосування будівельних норм".

4. Пункт 1 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"1) створення безпечного середовища для здоров’я та життєдіяльності людини (у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)".

5. У статті 5:

1) у назві слово "Суб’єкти" замінити словами "Суб’єкти та об’єкти";

2) у частині першій:

у пункті 2 слово "міністерства" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади";

доповнити абзацом такого змісту:

"Перелік суб’єктів нормування у будівництві встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Об’єктами нормування у будівництві є:

1) планування та забудова території;

2) об’єкт будівництва, містобудування та архітектури і його складові частини;

3) склад і зміст документації об’єктів будівництва, містобудування та архітектури".

6. У частині першій статті 6:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) затвердження, внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, скасування державних будівельних норм та координація їх розроблення та перевірки";

2) у пункті 3 слово "державних" виключити;

3) пункт 6 виключити;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) забезпечення офіційного оприлюднення державних будівельних норм шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті і надання безоплатного доступу до них".

7. У статті 7:

1) у назві слово "міністерств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";

2) у частині першій:

в абзаці першому слово "міністерств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";

пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:

"1) затвердження, внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, скасування галузевих будівельних норм і координація їх розроблення та перевірки, а також погодження технічних завдань на їх розроблення";

"6) забезпечення офіційного оприлюднення галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта нормування у будівництві і надання безоплатного доступу до них".

8. Доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Методи нормування у будівництві

1. До методів нормування у будівництві належать параметричний, розпорядчий та цільовий методи.

2. Вибір методу нормування у будівництві здійснюється, виходячи з особливостей об’єкта нормування у будівництві.

Перевага надається параметричному та цільовому методам нормування у будівництві".

9. У статті 8:

1) у частині третій слово "Міністерства" замінити словами "Суб’єкти нормування у будівництві";

2) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Тексти державних будівельних норм, включені до центрального фонду будівельних норм, та галузевих будівельних норм, включених до фондів галузевих будівельних норм, оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних суб’єктів нормування у будівництві. Доступ до таких текстів є безоплатним".

10. У статті 10:

1) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Виконавцями робіт з нормування у будівництві є базові організації у будівництві. Положення про базову організацію у будівництві затверджує Кабінет Міністрів України. Перелік базових організацій у будівництві встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах будівництва, містобудування та архітектури";

2) перше речення частини п’ятої після слів "погодження, затвердження" доповнити словом "реєстрації";

3) у частині восьмій слова "опублікування в офіційному друкованому виданні" замінити словами "реєстрації та оприлюднення на офіційному веб-сайті";

4) частину дев’яту викласти в такій редакції:

"9. Суб’єкти нормування у будівництві, що затвердили державні та галузеві будівельні норми чи зміни до них, зобов’язані розмістити тексти та актуалізовані тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних веб-сайтах і забезпечити безоплатний доступ до них";

5) доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Будівельні норми не містять правових норм".

11. Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

"1. Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів містобудування. Будівельні норми, правила іноземних держав застосовуються в Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".

12. У статті 12:

1) у частині першій слова "в офіційних друкованих виданнях та" виключити;

2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Право власності на будівельні норми належить державі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 жовтня 2019 року
№ 156-IX