Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1559-III
Прийняття: 16.03.2000
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну підтримку космічної діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 22, ст.172)

{Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
№ 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552
Законом
№ 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239}

Цей Закон визначає засади державної підтримки космічної діяльності в Україні і спрямований на збереження, розвиток та ефективне використання створеного високого науково-технічного, виробничого та експортного потенціалу космічної галузі як пріоритетної складової високотехнологічного сектора економіки для забезпечення національних інтересів держави.

Стаття 1. Визначення термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

агрегат, система та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем - повний або частковий набір компонентів і складових частин, необхідних для створення (виробництва) одного космічного ракетного комплексу (космічної ракети-носія), космічного апарата та наземного сегмента космічних систем. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільно, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії;

космічна система - сукупність складових частин, систем, агрегатів (приладів) космічного та наземного спеціального комплексів, які забезпечують функціонування та виконання завдань відповідно до тактико-технічного завдання на космічну систему;

космічний комплекс - сукупність складових частин, систем, агрегатів (приладів), які забезпечують функціонування та виконання завдань відповідно до тактико-технічного завдання на космічний комплекс.

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на суб'єктів космічної діяльності, які здійснюють цю діяльність відповідно до Закону України "Про космічну діяльність".

Стаття 3. Мета державної підтримки космічної діяльності

Метою державної підтримки космічної діяльності в Україні є:

збереження і подальший розвиток науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу космічної галузі як одного з факторів національної безпеки;

підвищення експортного потенціалу космічної галузі та конкурентоспроможності розробок (виробів) вітчизняних суб'єктів космічної діяльності;

створення економічних умов і надання гарантій для залучення інвестицій (у тому числі іноземних) в розвиток космічної галузі.

Стаття 4. Заходи державної підтримки космічної діяльності

Кошти на фінансування космічної діяльності для державних потреб виділяються у Державному бюджеті України окремими рядками.

Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне та повне виділення коштів для виконання Загальнодержавної (Національної) космічної програми України та договорів, що укладені згідно з нею.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{Підпункт 1 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу № 4495-VI від 13.03.2012}

{Підпункт 2 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018}

{Підпункт 3 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010}

4) у Законі України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2):

статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"унікальні об'єкти космічної діяльності - складні науково-технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна апаратура, з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних телекомунікацій)";

статтю 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим, шостим;

статтю 6 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту:

"веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів для їх підтримки;

здійснює координацію та контроль зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;

надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим, сімнадцятим, вісімнадцятим;

статтю 11 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Витрати на здійснення міжнародної космічної діяльності (у тому числі фінансування участі України в міжнародних космічних форумах, представництва в міжнародних організаціях тощо) та витрати на фінансування заходів щодо утримання і збереження унікальних об'єктів космічної діяльності, які включено до Державного реєстру унікальних об'єктів космічної діяльності, передбачаються в Державному бюджеті України окремими рядками".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

статтю 13 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"З метою забезпечення функціонування, збереження та подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності запроваджується Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, а також встановлюється державний нагляд за їх станом, використанням та здійснюються відповідні заходи підтримки цільового фінансування цих об'єктів згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України";

{Підпункт 5 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010}

{Підпункт 6 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010}

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
16 березня 2000 року
№ 1559-III