Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1518-III
Прийняття: 02.03.2000
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 19, ст.144)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 686-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 28, ст.215
№ 3381-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.189
№ 3025-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.363
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499
№ 1437-VIII від 07.07.2016, ВВР, 2016, № 33, ст.564
№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371}

{У тексті Закону слово "інвалід" у всіх відмінках і числах замінено словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі, а слова "інвалідів війни" - словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни" згідно із Законом № 2581-VIII від 02.10.2018}

Цей Закон визначає порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав та умови тимчасового перебування на території цих держав, принципи формування, організації підготовки зазначених підрозділів та гарантії соціального захисту осіб їх військового і цивільного персоналу, членів їх сімей.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

підрозділ Збройних Сил України - військовий підрозділ, що належить до сухопутних військ (військ наземної оборони), повітряних, військово-морських, спеціальних сил (військ), Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, має постійну чи тимчасову організацію, оснащений легкою зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед Україною та іншою державою за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані додержуватися внутрішньої дисципліни, норм міжнародного права, і направляється до іншої держави з метою виконання бойових, миротворчих або гуманітарних завдань;

{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 686-IV від 03.04.2003, № 5286-VI від 18.09.2012, № 1437-VIII від 07.07.2016}

особи військового персоналу - військовослужбовці, які проходять військову службу в підрозділах Збройних Сил України і направляються до іншої держави;

особи цивільного персоналу - особи, які працюють за трудовим договором у підрозділах Збройних Сил України і є громадянами України.

Стаття 2. Підстави направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав і перебування їх в цих державах

Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися до інших держав та перебувати на території цих держав лише тимчасово на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України.

Стаття 3. Зміст міжнародного договору про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав і їх тимчасове перебування на території цих держав

Міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надається Верховною Радою України, про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав і їх тимчасове перебування на території цих держав має передбачати:

мету, строк та порядок перебування;

види діяльності та підпорядкованість підрозділів Збройних Сил України;

місце і межі дислокації підрозділів Збройних Сил України;

склад та структуру підрозділів Збройних Сил України, а також типи і кількість озброєння та військової техніки;

чисельність осіб військового і цивільного персоналу;

правовий статус осіб військового і цивільного персоналу;

порядок в'їзду (виїзду) до (з) держави перебування;

маршрути пересування територією держави перебування;

порядок проведення митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна;

порядок здійснення контролю за діяльністю підрозділів Збройних Сил України на території іншої держави;

питання виплати компенсаційних сум особам військового і цивільного персоналу, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), пов'язаних з участю у наданні військової допомоги іншим державам, спільних військових навчаннях та маневрах у рамках військового співробітництва, а також членам сімей зазначених осіб, які загинули, померли, пропали безвісти під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків);

питання юрисдикції, пов'язані з перебуванням підрозділів Збройних Сил України на території іншої держави;

порядок повернення або відкликання підрозділів Збройних Сил України з території іншої держави;

умови денонсації міжнародного договору України;

фінансові, матеріально-технічні та інші питання, пов'язані із забезпеченням перебування підрозділів Збройних Сил України на території іншої держави, що випливають із міжнародних зобов'язань сторін за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 4. Перетинання державного кордону України особами військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України перетинають державний кордон України відповідно до законів України та міжнародних договорів України з додержанням встановленого порядку митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна, необхідного для виконання покладених на них завдань.

Стаття 5. Транзит підрозділів Збройних Сил України через територію інших держав

Порядок та умови транзиту підрозділів Збройних Сил України через територію інших держав визначаються міжнародними договорами України, укладеними з цими державами.

Стаття 6. Внесення пропозиції щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

Пропозиція щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави вноситься до Ради національної безпеки і оборони України Міністерством закордонних справ України разом з Міністерством оборони України за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозиція має включати наявні на момент її внесення дані про райони дій, завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни та умови виведення підрозділів, про гарантії і компенсації особам військового і цивільного персоналу, а також інформацію про порядок і умови відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням підрозділами Збройних Сил України покладених на них завдань у зв'язку з направленням до іншої держави і перебуванням на території цієї держави.

Рада національної безпеки і оборони України, визнаючи відповідність надання такої військової допомоги національним інтересам і законам України, у тому числі міжнародним зобов'язанням України згідно із Статутом ООН, враховуючи можливості фінансування та матеріально-технічного забезпечення, безпеки громадян України, які братимуть участь у наданні цієї допомоги, вносить пропозицію щодо направлення відповідних підрозділів Збройних Сил України до іншої держави на розгляд Президента України.

Стаття 7. Прийняття рішень щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

Рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рішення. Разом із законопроектом подається інформація, зазначена в частині першій статті 6 цього Закону.

Рішення Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рішення щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.

Стаття 8. Відкликання підрозділів Збройних Сил України з інших держав

Підрозділи Збройних Сил України, які були направлені до інших держав, можуть бути відкликані у разі, якщо їх подальше перебування на території інших держав не відповідає національним інтересам України або порушуються зазначені в міжнародному договорі, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, умови їх перебування. Рішення про відкликання підрозділів Збройних Сил України приймається з урахуванням міжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України, або за зверненням Верховної Ради України.

{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3381-IV від 19.01.2006}

Стаття 9. Порядок комплектування підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав

Комплектування посад у підрозділах Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів, здійснюється виключно в добровільному порядку.

{Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

З військовослужбовцем, який проходить службу за контрактом та направляється до іншої держави для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів, підписується додаток до укладеного з ним контракту про проходження військової служби, що є невід'ємною частиною цього контракту, в якому зазначаються умови та порядок проходження військової служби у складі підрозділу, що направляється до іншої держави.

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Безперервний строк служби осіб військового і роботи цивільного персоналу у складі підрозділів Збройних Сил України, направлених до іншої держави, не може перевищувати одного року.

{Стаття 9 в редакції Закону № 3025-VI від 15.02.2011}

Стаття 10. Навчання та спеціальна підготовка осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав

Навчання та спеціальна підготовка осіб військового і цивільного персоналу, які зараховуються до підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, проводяться у відповідних навчальних центрах та військових навчальних закладах.

Технічне, тилове, медичне, фінансове та інші види забезпечення підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, здійснюються відповідно до закону та міжнародного договору України.

Стаття 11. Гарантії соціального захисту осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, та членів їх сімей

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які безпосередньо брали участь у бойових діях або у ліквідації наслідків застосування зброї масового ураження на території інших держав, користуються пільгами, передбаченими Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для учасників бойових дій. Обчислення вислуги років та стажу роботи для призначення відповідно до закону пенсій цим особам здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 686-IV від 03.04.2003}

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які були направлені до інших держав і стали особами з інвалідністю під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), користуються пільгами, передбаченими Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Особам військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що були направлені до інших держав і які стали особами з інвалідністю, а також членам сімей зазначених осіб, які загинули чи пропали безвісти під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) або які померли внаслідок одержаних під час виконання цих обов'язків поранення, контузії, травми чи каліцтва, проводиться виплата компенсаційних та страхових сум у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав

Фінансування витрат, пов'язаних із направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав та перебуванням їх на території цих держав, здійснюється з Державного бюджету України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Стаття 13. Орган, який забезпечує додержання порядку і дисципліни, збереження життя і здоров'я персоналу підрозділів Збройних Сил України під час перебування в інших державах

Забезпечення додержання порядку і дисципліни, збереження життя і здоров'я осіб військового і цивільного персоналу, які направляються до інших держав у складі підрозділів Збройних Сил України, покладається на Міністерство оборони України.

Стаття 14. Відповідальність за недодержання вимог Конституції України і законів України при направленні підрозділів Збройних Сил України до інших держав

Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції України і законів України щодо порядку направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, притягаються до відповідальності згідно з законом.

Стаття 15. Відповідальність за порушення особами військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України законів інших держав

У разі порушення особами військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України законів інших держав під час перебування на території цих держав вони притягаються до відповідальності у порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 16. Інформування Верховної Ради України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

Міністерство оборони України щорічно подає Президенту України і Верховній Раді України доповідь про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав та про результати їх діяльності на території цих держав.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
2 березня 2000 року
№ 1518-III