Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1460
Прийняття: 27.09.2000
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2000 р. № 1460
Київ

Про затвердження статуту Національної акціонерної компанії "Надра України"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 823 від 11.07.2001
№ 848 від 17.07.2001
№ 183 від 18.02.2004
№ 886 від 27.06.2007
№ 1109 від 11.09.2007
№ 905 від 26.08.2009
№ 413 від 13.04.2011
№ 912 від 31.08.2011
№ 640 від 22.05.2019
№ 1065 від 04.12.2019}

На виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. № 802 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити статут Національної акціонерної компанії "Надра України", що додається.

2. Національній акціонерній компанії "Надра України" разом з Фондом державного майна, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити підготовку пропозицій щодо збільшення статутного (складеного) капіталу Компанії після виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2000 р. № 1273 "Питання Національної акціонерної компанії "Надра України".

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 413 від 13.04.2011}

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 33ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1460
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 640)

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”

{У тексті Статуту слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

Загальні положення

1. Приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України” (далі - Компанія) утворено на виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 p. № 802 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр”.

2. Цей Статут є установчим документом Компанії, що визначає порядок діяльності, припинення, виділу, правовий статус, права та обов’язки акціонерів та містить інші відомості, які визначені законодавством.

3. Найменування Компанії:

1) повне:

українською мовою - приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України”;

англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY “NADRA UKRAYNY”;

2) скорочене:

українською мовою - ПрАТ “НАК “Надра України”;

англійською мовою - PrJSC “NJSC “NADRA UKRAYNY”.

4. Місцезнаходження Компанії - 03057, Україна, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10.

Мета і предмет діяльності Компанії

5. Компанія утворена з метою підвищення ефективності управління підприємствами галузі геології і розвідки надр, досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від провадження господарської діяльності, задоволення потреби держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази.

6. Предметом діяльності Компанії є:

1) організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами;

2) видобування та переробка корисних копалин;

3) забезпечення нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних та переробних галузей національної економіки;

4) геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних геологічних явищ;

5) участь у:

реалізації державної політики в галузі геології і розвідки надр та формуванні цільових програм розвитку мінерально-сировинного комплексу;

формуванні та реалізації єдиної технічної політики, організації та координації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов’язаних з виробництвом, розробленням та впровадженням нової техніки і передових технологій у сфері пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної сировини, що виконуються дочірніми підприємствами;

реалізації міжнародних інвестиційних проектів;

6) здійснення лізингових операцій;

7) залучення інвестицій та реалізація інвестиційних проектів, пов’язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, зокрема проведення конкурсів для залучення інвестицій для виконання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт у межах виданих в установленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами;

8) надання фінансової, організаційної та інжинірингової підтримки підприємствам галузі геології і розвідки надр;

9) організація виробництва необхідних для галузі обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

10) здійснення проектування, геологічного супроводу та проведення геологічної експертизи проектів, пов’язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, бурінням свердловин, будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, як для дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, так і для інших суб’єктів господарювання за їх зверненням;

11) регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр, виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;

12) здійснення відповідно до законодавства збирання, систематизації та зберігання геологічної інформації;

13) забезпечення підготовки пакетів геологічної інформації для розроблення та реалізації інвестиційних проектів дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами;

14) проведення на території України та за її межами маркетингових досліджень щодо визначення можливості задоволення потреби держави у корисних копалинах та мінеральній сировині;

15) забезпечення вивчення світового ринку геологічних послуг та організація участі дочірніх підприємств у тендерах, зокрема міжнародних, з проведення сервісних геологічних робіт, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин;

16) вжиття заходів до підвищення ефективності пошукових та геологорозвідувальних робіт шляхом проведення аналізу, експертизи і узгодження програм робіт з геологічного вивчення надр, оцінки виробничих можливостей дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, перед одержанням ними спеціальних дозволів на користування надрами;

17) регулювання інвестиційної політики філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;

18) координація діяльності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;

19) надання транспортно-експедиційних послуг;

20) провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг;

21) організація та проведення семінарів, конференцій, виставок та аукціонів з питань, що належать до компетенції Компанії;

22) надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг підприємствам галузі геології і розвідки надр;

23) навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями в галузі геології і розвідки надр;

24) здійснення операції з рухомим та нерухомим майном, купівля-продаж, оренда (лізинг), дарування тощо;

25) провадження інвестиційної, природоохоронної діяльності;

26) забезпечення розвитку нових форм взаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків, торговельно-економічного та наукового співробітництва з іноземними юридичними особами;

27) виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та товарів широкого вжитку;

28) забезпечення розвитку підсобного сільськогосподарського виробництва;

29) виконання будівельних і ремонтно-реставраційних робіт;

30) провадження діяльності, пов’язаної з роздрібною та оптовою торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами;

31) удосконалення та забезпечення розвитку своєї виробничої, технічної та соціальної інфраструктури;

32) провадження інших видів діяльності згідно із законодавством, що не суперечать меті діяльності Компанії, визначеній цим Статутом.

7. Види діяльності, що передбачають отримання ліцензії, спеціального дозволу чи іншого документа дозвільного характеру, провадяться Компанією після отримання відповідних ліцензії, спеціального дозволу, іншого документа дозвільного характеру.

8. Компанія здійснює необхідні заходи щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Компанії. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю” та інших законодавчих актів.

Юридичний статус Компанії

9. Компанія є юридичною особою приватного права згідно із  законодавством. Компанія набула статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації.

Компанія діє як самостійний суб’єкт господарювання відповідно до законодавства та цього Статуту.

Організаційно-правовою формою Компанії є акціонерне товариство. Компанія за типом є приватним акціонерним товариством. Компанія може здійснювати тільки закрите (приватне) розміщення акцій.

10. Компанія:

1) має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

2) діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань;

3) може набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов’язки, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту, бути позивачем та відповідачем у суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

4) самостійно планує свою господарську діяльність з урахуванням попиту на її продукцію (роботи, послуги) і провадить таку діяльність на підставі договорів; фінансовий план Компанії затверджується з урахуванням вимог законодавства;

5) може виступати виконавцем державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин;

6) здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом самостійного укладення договорів, у тому числі через біржі та посередницькі організації;

7) реалізує власну продукцію, виконує роботи, надає послуги, а також передає в оренду (користування) належне їй майно;

8) провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності Компанії, визначених цим Статутом.

11. Компанія відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном.

Компанія не відповідає за зобов’язаннями акціонерів, дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами.

Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Компанії і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Компанії, лише у межах належних їм акцій Компанії.

12. Компанія має право в установленому законодавством порядку утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником) юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними фондами та обіговими коштами.

Компанія разом з іншими суб’єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

13. Компанія згідно із законодавством самостійно:

визначає форму, систему, розміри та види оплати праці; встановлює технічно обґрунтовані норми праці;

надає своїм працівникам додаткові відпустки; визначає трудовий розпорядок.

14. Компанія має право вносити відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо прийняття нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності функціонування галузі геології і розвідки надр.

15. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

Засновник Компанії та її акціонери

16. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України як засновник приймає рішення про:

затвердження Статуту Компанії та внесення до нього змін;

зміну типу Компанії;

збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Компанії;

виділ, реорганізацію, ліквідацію Компанії, обрання комісії з припинення Компанії (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

продаж або відчуження в будь-який інший спосіб пакетів акцій, переданих до статутного капіталу Компанії;

призначення на посаду та звільнення з посади голови правління і його заступників за поданням Держгеонадр, погодженим з Мінекоенерго;

відсторонення голови правління від здійснення ним повноважень та призначення за погодженням з Мінекоенерго особи, яка тимчасово виконує обов’язки голови правління.

17. Акціонером Компанії є держава в особі Держгеонадр, якій повноваження з управління державними корпоративними правами Компанії передано згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 912 “Деякі питання Національної акціонерної компанії “Надра України”.

Після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії функції з управління пакетом акцій Компанії передаються державному органу приватизації.

Фізичні та юридичні особи набувають право власності на акції Компанії відповідно до законодавства на момент приватизації.

18. Кожною простою акцією Компанії її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

1) участь в управлінні Компанією;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Компанії частини її майна або частини вартості такого майна;

4) отримання інформації про господарську діяльність Компанії.

Акціонер - власник простих акцій має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

19. Акціонери зобов’язані;

1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Компанії;

3) виконувати свої зобов’язання перед Компанією, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю та участю в управлінні Компанією;

4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені законодавством і цим Статутом;

5) не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Компанії.

Акціонери мають також інші обов’язки, передбачені законодавством.

Майно Компанії

20. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств, незавершених капітальних інвестицій, у тому числі результатів геологорозвідувальних робіт, інших активів.

21. Майно Компанії формується за рахунок:

1) майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії;

2) продукції, виробленої в результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, відновлених активів, у тому числі результатів геологорозвідувальних робіт, об’єктів незавершеного будівництва, та інших активів, набутих у процесі провадження господарської діяльності;

3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, провадження господарської діяльності дочірніми підприємствами, та доходів (дивідендів), отриманих від володіння корпоративними правами та цінними паперами;

4) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять від оплати акцій;

5) кредитів, позик;

6) майна, придбаного в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

7) іншого майна, набутого на законних підставах.

22. Державне майно, у тому числі нерухоме майно, передане Компанії відповідно до законодавства, закріплюється за Компанією на праві господарського відання.

23. Компанія є власником майна, набутого на законних підставах. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону, меті діяльності Компанії та цьому Статуту.

Майно, передане засновником до статутного капіталу Компанії, може відчужуватися у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

24. Державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу Компанії та перебуває на балансі Компанії та її дочірніх підприємств або передане Компанії в господарське відання, користування чи управління, не включається до статутного капіталу Компанії.

Статутний капітал Компанії

25. Статутний капітал Компанії сформовано за рахунок внесків її засновника і становить 739295625,25 гривні (сімсот тридцять дев’ять мільйонів двісті дев’яносто п’ять тисяч шістсот двадцять п’ять гривень 25 копійок).

26. Статутний капітал Компанії поділяється на 2957182501 (два мільярди дев’ятсот п’ятдесят сім мільйонів сто вісімдесят дві тисячі п’ятсот одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 0,25 гривні (нуль гривень 25 копійок) кожна.

27. Статутний капітал Компанії після оплати в повному обсязі усіх раніше випущених акцій вартістю не нижче номінальної може бути збільшено шляхом:

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

підвищення номінальної вартості акцій.

28. Зменшення статутного капіталу Компанії здійснюється шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

анулювання раніше викуплених Компанією акцій та зменшення їх загальної кількості.

29. До зменшення розміру статутного капіталу Компанії не призводить вчинення будь-яких дій та/або правочинів стосовно майна, яке передане до статутного капіталу Компанії.

30. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Компанії приймається у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Акції та інші цінні папери Компанії

31. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії.

32. Акції Компанії існують в бездокументарній формі.

33. Компанія здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

34. Акціонери Компанії мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Компанії, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Компанії, діє протягом двох місяців з дня отримання Компанією повідомлення акціонера про намір продати акції.

Акціонер Компанії, який має намір продати свої акції третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це іншим акціонерам Компанії із зазначенням ціни та умов продажу акцій. Повідомлення акціонерам Компанії здійснюється через Компанію. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Компанія зобов’язана протягом двох робочих днів надіслати копії повідомлення всім іншим акціонерам Компанії. Повідомлення акціонерів Компанії здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

35. Компанія має право розміщувати цінні папери у порядку, встановленому законодавством.

Прибуток Компанії та його використання. Порядок покриття збитків

36. Прибуток Компанії створюється з надходжень, отриманих у результаті провадження нею господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці та є узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії.

Прибуток є основним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.

37. Для покриття збитків Компанії створюється резервний капітал у розмірі не менш як 15 відсотків статутного капіталу Компанії.

38. Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії за рік до досягнення резервним капіталом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

39. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а у разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами.

40. Рішення про розподіл прибутку та збитків, виплату дивідендів за простими іменними акціями та їх розмір приймається загальними зборами відповідно до законодавства. Загальні збори визначають дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів.

Компанія письмово повідомляє особам, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір та строк їх виплати.

Органи Компанії

41. Органами Компанії є:

загальні збори;

правління;

ревізійна комісія.

Загальні збори

42. Вищим органом Компанії є загальні збори.

У період до проведення перших загальних зборів Компанії повноваження загальних зборів Компанії, що передбачені законом та цим Статутом, здійснюються державою в особі Держгеонадр як єдиним акціонером.

Починаючи з перших загальних зборів, Компанія зобов’язана щороку скликати загальні збори.

Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії згідно з цим Статутом та законодавством.

43. До виключної компетенції загальних зборів належать такі питання;

1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про розміщення цінних паперів;

4) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

5) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

6) затвердження положень про загальні збори, правління, ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

7) затвердження річного звіту Компанії;

8) розгляд звіту правління та затвердження плану заходів за результатами його розгляду;

9) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження плану заходів за результатами його розгляду;

10) розподіл прибутку і збитків Компанії з урахуванням вимог, передбачених законом;

11) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій, крім обов’язкового викупу акцій, визначених законом;

12) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

15) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

16) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;

17) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

18) прийняття рішення про надання або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;

19) прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізійної комісії;

20) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

21) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Компанією акцій;

22) затвердження ринкової вартості майна Компанії у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

23) обрання та припинення повноважень членів правління Компанії, крім голови правління та його заступників; визначення кількісного складу правління;

24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

25) вирішення питань щодо участі Компанії у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;

26) вирішення питань щодо утворення та/або участі Компанії або її дочірніх підприємств в інших юридичних особах, реорганізації, ліквідації таких юридичних осіб;

27) прийняття рішення про придбання, продаж, набуття або відчуження будь-яким іншим чином Компанією або її дочірніми підприємствами корпоративних прав в інших юридичних особах;

28) затвердження статутів дочірніх підприємств Компанії;

29) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про вчинення Компанією правочинів щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником;

31) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;

32) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Компанією інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Компанії;

33) обрання аудитора (аудиторської фірми) Компанії для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого року (минулих років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом.

44. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Компанії.

45. Повноваження загальних зборів, передбачені цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення єдиного акціонера держави в особі Держгеонадр оформлюється письмово (у формі наказу).

У такому разі скликання та проведення загальних зборів не здійснюється.

46. Компанія зобов’язана щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком.

47. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються у випадках та порядку, передбачених законодавством та цим Статутом.

48. Позачергові загальні збори скликаються правлінням за власною ініціативою, ревізійною комісією або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій Компанії, та в інших випадках, встановлених законодавством.

49. Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Компанією вимоги про їх скликання.

50. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам особою, яка скликає загальні збори, за допомогою факсимільного зв’язку або на адресу електронної пошти, або вручається особисто не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення надсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Компанії.

51. Компанія не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та розміщує на власному веб-сайті інформацію в обсязі, передбаченому законодавством.

52. Зміст повідомлення про проведення загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного визначається законодавством.

53. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Компанія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерам про такі зміни та надсилає/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, та розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни, внесені до порядку денного.

54. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Компанія повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Компанії у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

55. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, передбаченого для реєстрації учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Компанії.

56. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

57. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на розгляд загальних зборів, крім проведення кумулятивного голосування.

Правління

58. Управління поточною діяльністю Компанії здійснює правління, яке є колегіальним виконавчим органом Компанії.

Кількісний склад правління визначається загальними зборами.

59. Правління підзвітне загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

60. Членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом ревізійної комісії Компанії.

61. До складу правління входять голова правління та його заступники та інші члени правління.

Голова правління та його заступники призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Держгеонадр, погодженим з Мінекоенерго, інші члени правління - загальними зборами.

62. Основною формою роботи правління є засідання.

Засідання правління вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як половина його членів.

Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.

Рішення правління оформлюється протоколом, який підписують голова, секретар та члени правління.

63. До компетенції правління Компанії належать такі питання:

1) щодо організації господарської діяльності Компанії, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, інших питань діяльності Компанії;

2) щодо управління роботою дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;

3) підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах, підготовка у зв’язку з цим матеріалів; організація виконання рішень загальних зборів;

4) розгляд матеріалів ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії, дочірніх підприємств;

5) розгляд і подання загальним зборам річного звіту Компанії;

6) затвердження відповідно до своєї компетенції правил, процедур та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Компанії;

7) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії;

8) прийняття в установленому законодавством порядку рішення про:

списання майна Компанії, крім державного майна, яке передане Компанії в господарське відання;

укладення Компанією договорів оренди, відчуження, дарування основних засобів (крім основних засобів, що є державним майном, які передані Компанії в господарське відання), договорів про спільну, у тому числі інвестиційну, діяльність, інших господарських договорів згідно із цим Статутом та законодавством;

здійснення Компанією правочинів щодо майна, переданого засновником до її статутного капіталу, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом;

організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для виконання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт, затвердження умов проведення таких конкурсів;

утворення, реорганізацію, ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Компанії, затвердження положень про них;

9) погодження:

укладення дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами Компанії договорів на суму (ціна договору), що перевищує 200 тис. гривень, а також укладення ними договорів, що пов’язані з придбанням, відчуженням будь-яким чином, обміном, орендою, наданням у безоплатне користування майна, заставою нежитлових приміщень та основних засобів;

статутів дочірніх підприємств Компанії;

утворення, реорганізації, ліквідації відокремлених підрозділів дочірніми підприємствами Компанії;

положень про відокремлені підрозділи дочірніх підприємств Компанії;

10) затвердження фінансових планів дочірніх підприємств Компанії та звітів про їх виконання;

11) прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії, її дочірніх підприємств;

12) встановлення умов оплати праці керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії та дочірніх підприємств, а також прийняття рішення про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності.

Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

64. Правління очолює голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова правління має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Компанії.

65. Голова правління:

1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;

2) розпоряджається майном, у тому числі коштами, Компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством;

3) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;

4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;

5) установлює порядок підписання договорів від імені Компанії;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, вирішує питання щодо застосування до них заходів дисциплінарного стягнення або матеріального стимулювання;

7) розподіляє обов’язки між заступниками голови правління та членами правління;

8) затверджує положення про структурні підрозділи Компанії;

9) вирішує питання щодо добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

10) затверджує відповідно до своєї компетенції внутрішні документи Компанії;

11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії;

12) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;

13) укладає договори від імені Компанії;

14) погоджує договори, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 30 тис. гривень, крім тих, погодження яких належить до компетенції правління Компанії згідно із цим Статутом;

15) затверджує штатний розпис апарату Компанії;

16) організовує ведення обліку військовозобов’язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;

17) вирішує відповідно до законодавства інші питання, що не належать до компетенції інших органів Компанії.

Ревізійна комісія

66. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії.

67. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами у кількості трьох осіб строком на п’ять років у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

68. Склад ревізійної комісії обирається відповідно до вимог законодавства.

До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени правління Компанії, члени інших органів Компанії, особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

69. На вимогу ревізійної комісії подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Компанії.

70. Ревізійна комісія може залучати до проведення перевірок експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Компанією.

71. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні збори.

72. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація, передбачена законодавством.

73. Ревізійна комісія має право:

вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

вимагати скликання позачергових загальних зборів;

брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу.

Трудовий колектив Компанії

74. Трудовий колектив Компанії становлять усі фізичні особи, що беруть участь у її діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

75. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

Облік та звітність

76. Фінансовий рік Компанії співпадає з календарним роком.

77. Компанія веде первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складає та подає відповідно до вимог законодавства статистичну інформацію та інші дані, визначені законодавством, а також веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність згідно із законодавством.

78. Оподаткування результатів господарської діяльності Компанії здійснюється згідно із законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

79. Питання внесення змін до цього Статуту належить до компетенції Кабінету Міністрів України.

80. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

Припинення Компанії

81. Компанія припиняється за рішенням Кабінету Міністрів України або на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

82. Компанія припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

83. Припинення Компанії здійснюється комісією, призначеною Кабінетом Міністрів України, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду - комісією, призначеною судом.

84. З дати призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Компанії.

85. Комісія з припинення вживає усіх можливих заходів до виявлення дебіторів та кредиторів Компанії і забезпечує проведення розрахунків з ними.

86. Задоволення вимог кредиторів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

87. Будь-які кошти або інше майно, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать. Майно, що передано акціонерами Компанії у користування, повертається їм у натуральній формі без будь-якої винагороди.

88. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинилася, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

{Статут в редакції Постанови КМ № 640 від 22.05.2019}