Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1434-IX
Прийняття: 29.04.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2021, № 31, ст.247)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-IX та від 15 квітня 2021 року № 1393-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри "1.084.034.307,3" та "959.854.312,4" замінити відповідно цифрами "1.097.546.646" та "973.366.651,1";

в абзаці третьому цифри "1.320.152.623,2", "1.183.857.335,7" та "136.295.287,5" замінити відповідно цифрами "1.335.162.571,9", "1.197.349.674,4" та "137.812.897,5";

в абзаці п’ятому цифри "19.102.293", "4.904.312,3" та "14.197.980,7" замінити відповідно цифрами "17.604.683", "4.924.312,3" та "12.680.370,7".

2. У статті 5 цифри "2.544.899.928,5" замінити цифрами "2.564.899.928,5".

3. Пункт 16 статті 14 викласти в такій редакції:

"16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм у сумі 2.385.791,9 тис. гривень та, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1.200.000 тис. гривень і на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100.000 тис. гривень за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону)".

4. Статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Міністерству фінансів України здійснити за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія", зокрема для забезпечення громадян України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, та врегулювання питань фінансово-господарської діяльності у зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до зазначеного акціонерного товариства, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".

5. Доповнити статтями 36 і 37 такого змісту:

"Стаття 36. Установити, що, як виняток з положень статті 23 Бюджетного кодексу України:

розподіл бюджетних призначень загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (код 3511380) здійснюється на заходи, пов’язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

обмеження, встановлені частинами десятою і одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у разі прийняття рішень про розподіл бюджетних призначень за напрямами, передбаченими абзацом другим цієї статті;

Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету щодо скорочення видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та їх спрямування на бюджетну програму "Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (код 3511380).

Стаття 37. Установити, що, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів станом на 1 січня 2021 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних періодах від плати за послуги, надані Міністерством юстиції України, Державним агентством лісових ресурсів України згідно з їх основною діяльністю, за рішеннями Кабінету Міністрів України можуть бути повністю або частково спрямовані відповідно на здійснення заходів та виконання завдань і функцій зазначених державних органів;

невикористані на кінець 2021 року кошти, визначені у рішеннях Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого цієї статті, перераховуються до загального фонду державного бюджету".

6. Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10. У зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України Державній казначейській службі України здійснити перенесення активів, зобов’язань та результатів виконання районних бюджетів ліквідованих районів і бюджетів розформованих територіальних громад, залишків коштів на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів за власними надходженнями бюджетних установ і зареєстрованих бюджетних зобов’язань розпорядників коштів таких бюджетів, що обліковувалися станом на 1 січня 2021 року на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів, на відповідні рахунки районних бюджетів новоутворених районів і бюджетів сформованих територіальних громад та рахунки розпорядників коштів таких бюджетів. Це положення застосовується виключно до місцевих бюджетів у районах і населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень".

7. Внести зміни до додатків №№ 1-4, № 6 та № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків №№ 1-6 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) розділ "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16. Під час здійснення приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" положення частин другої і третьої статті 104 цього Кодексу не застосовуються";

2) розділ XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступними змінами) доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:

"13. Установити, що, як виняток з частин другої і третьої статті 104 Цивільного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може бути здійснено приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія".

При цьому за результатами такого приєднання емісія акцій приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" здійснюється на суму чистих активів Державної іпотечної установи, у разі якщо сума чистих активів Державної іпотечної установи буде більшою за її статутний капітал. У разі якщо за результатами такого приєднання сума чистих активів Державної іпотечної установи буде меншою за її статутний капітал, додаткова емісія акцій приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" не здійснюється.

Кредитор має право не вимагати від Державної іпотечної установи, що припиняється шляхом приєднання відповідно до цього Закону, припинення або дострокового виконання зобов’язання, або забезпечення виконання зобов’язання.

У зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" зазначене акціонерне товариство є правонаступником прав та обов’язків Державної іпотечної установи.

14. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія".

3. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та приватному акціонерному товариству "Українська фінансова житлова компанія" здійснити усі необхідні заходи щодо внесення у разі необхідності змін до правочинів у зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 квітня 2021 року
№ 1434-IX


{ДОДАТКИ №№ 1-6 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2021 РІК"}