Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 1416-VIII
Прийняття: 14.06.2016
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 29, ст.537)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 6, ст. 45) такі зміни:

1. У статті 1:

1) пункт 5 частини першої доповнити словами "військові формування, утворені відповідно до законів України";

2) доповнити частиною другою такого змісту:

"Термін "військове майно" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

2. У статті 2 слова "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" виключити.

3. Частину другу статті 3 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері оборонного замовлення".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

4. У статті 6:

1) у частині третій:

в абзаці другому слово "наступний" замінити словом "плановий";

абзац третій викласти в такій редакції:

"наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням індикативних показників прогнозу Державного бюджету України";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Під час планування оборонного замовлення державні замовники виходять з того, що закупівля озброєння та військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, а також їх модернізація з проведенням ремонту за технічним станом здійснюються виключно за оборонним замовленням";

2) у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "наступний бюджетний період" замінити словами "плановий, а також наступні за плановим два бюджетні періоди";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"В умовах особливого періоду, у разі введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції до основних показників оборонного замовлення може включатися інше військове майно, що забезпечує життєдіяльність і функціонування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів спеціального призначення, якщо його закупівля становить державну таємницю";

3) абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:

"6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення протягом місяця після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік".

5. У статті 7:

1) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Державні замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців після оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік, виходячи з того, що державний контракт з ними буде укладено після затвердження Кабінетом Міністрів України основних показників оборонного замовлення. У разі відсутності відповідного закону на початок року державні замовники можуть розпочинати процедуру з 1 січня поточного року, якщо їх закупівля становить державну таємницю";

2) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Порядок формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, якщо відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, визначається Кабінетом Міністрів України".

6. Статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції компенсаційні (офсетні) договори можуть за рішенням Кабінету Міністрів України не укладатися.

Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом може здійснюватися в іноземних юридичних осіб шляхом укладення державним замовником державного контракту з вітчизняним суб’єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 червня 2016 року
№ 1416-VIII