Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 141
Прийняття: 10.03.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. № 141
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581; 2014 р., № 78, ст. 2241; 2016 р., № 3, ст. 171) і від 31 травня 2012 р. № 512 “Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 44, ст. 1700; 2016 р., № 3, ст. 171) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 141

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137:

1) у Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягах перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 2:

підпункт 6 після слова “код” доповнити словом “оцінки”;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) метод контролю засобами перевірки - перевірка технічного стану транспортного засобу з використанням випробувального устатковання, комп’ютерної техніки із спеціалізованим програмним забезпеченням та (або) засобів вимірювальної техніки;”;

доповнити пункт підпунктами 111 і 112 такого змісту:

“111) протокол перевірки технічного стану - документ, що засвідчує позитивні результати проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу і містить інформацію, необхідну для його ідентифікації;

112) ідентифікація транспортного засобу - звірка ідентифікаційних номерів, екологічного рівня за документацією виробника та (або) документами щодо переобладнання і номерних знаків транспортного засобу - за реєстраційними документами, установлення його комплектності;”;

у підпункті 13 слова “під розписку” виключити;

у підпункті 15 слова “, за винятком транспортних засобів, що експлуатуються на умовах лізингу” виключити;

підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції :

“2) атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності.”;

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Мінінфраструктури протягом 10 днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в ньому інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом аналізу поданих разом з повідомленням документів та в разі підтвердження такої інформації надсилає повідомлення та копії документів до Головного сервісного центру МВС.

У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні, Мінінфраструктури письмово повідомляє юридичній особі або фізичній особі - підприємцю про невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку або Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710 (далі - Вимоги до перевірки), з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості надіслання повідомлення та копій документів до Головного сервісного центру МВС, юридична особа або фізична особа - підприємець має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Мінінфраструктури приймає рішення про відкликання повідомлення виконавця на підставі:

інформації про скасування або тимчасове зупинення дії Національним органом з акредитації атестата про акредитацію виконавця;

повідомлення виконавця про припинення своєї діяльності;

рішення суду про припинення підприємницької діяльності виконавця;

інформації про відсутність матеріально-технічної бази чи закінчення строку дії атестата акредитації і непоновлення його протягом шести місяців;

інформації від Головного сервісного центру МВС про видачу 10 і більше протоколів, складених з порушенням цього Порядку або Вимог до перевірки.”;

пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі отримання рішення Мінінфраструктури про відкликання повідомлення виконавця Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів виключає виконавця з реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, про що відразу письмово інформує виконавця та Мінінфраструктури.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Для замовників обов’язкового технічного контролю транспортних засобів виконавець оприлюднює шляхом розміщення на інформаційному стенді інформацію про:

категорії транспортних засобів, на проведення обов’язкового технічного контролю яких він має право;

місцезнаходження пункту технічного контролю;

перелік послуг та їх вартість;

режим роботи;

номер виконавця згідно з реєстром суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

прізвище та ініціали, найменування посади відповідальних за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, місце зберігання книги скарг і пропозицій.”;

пункти 9 і 10 виключити;

абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

“11. Для проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовник подає виконавцю особисто або через уповноважену особу:”;

в абзаці першому пункту 12 після слів “з метою” доповнити словами “ідентифікації транспортного засобу,”, а слова “і фіксації його пошкоджень на підставі договору про проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, який укладається між виконавцем і замовником” виключити;

пункт 13 виключити;

пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно з Технологічними вимогами до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженими наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106, і Вимогами до перевірки.

Виконавець здійснює фотофіксацію процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Фотофіксація процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу здійснюється виконавцем під час зовнішнього огляду транспортного засобу, перевірки фар, гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака. При цьому на фотографіях обов’язково зазначаються час і дата фотофіксації, які повинні відповідати часу і даті видачі протоколу перевірки технічного стану.

Результат фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю (одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака) друкується на зворотному боці протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.”;

пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Перевірка конструкцій і технічного стану транспортних засобів проводиться згідно з Вимогами до перевірки.

У разі позитивного результату після проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовникові видається протокол перевірки технічного стану. У разі негативного результату або невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу складається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4.

Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу, коди оцінки невідповідності його технічного стану наведено в додатку 5.

У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу виконавець зазначає дату проведення наступного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку.”;

в абзаці п’ятому пункту 19 слова “обов’язкового технічного контролю” замінити словами “перевірки технічного стану”;

абзац другий пункту 20 після слів “істотною невідповідністю” доповнити словами “, яка зазначається першою частиною коду оцінки невідповідності технічного стану”;

у пункті 21 слова “відповідно до укладеного договору” виключити;

пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. Виконавець зобов’язаний зберігати всі документи та матеріали фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу протягом трьох років.”;

у додатках до Порядку:

у додатку 1:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Засвідчена підписом суб’єкта господарювання та скріплена печаткою (за наявності) копія атестата про акредитацію разом з паспортом, що містить інформацію про устаткування суб’єкта господарювання та персоналу.”;

пункт 2 виключити;

слово “М.П.” замінити словом “МП”;

у виносці “*” до додатка 2 слова “або атестовано” виключити;

додаток 3 виключити;

у додатку 4:

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Замовник _____________________”;

у пункті 5 слова “Дата виготовлення” замінити словами “Рік виробництва”;

у додатку 5:

доповнити додаток такою позицією:

“001

Ідентифікація

001.010

Дані у свідоцтві про державну реєстрацію транспортного засобу не відповідають даним ідентифікації транспортного засобу

органолептично


Х”;


позиції

“1501

Укомплектованість:

1501.010

немає, не відповідає вимогам комплект противідкотних упорів, попереджувальних конусів, знаків об’їзду, протиковзких ланцюгів пневматичних шин автомобіля-тягача та причепів

-“-

Х1501.010

немає, не відповідає вимогам жорсткий буксир, миготливий ліхтар червоного кольору або знак аварійної зупинки, жилет оранжевого кольору із світловідбивними елементами

-“-


Х


1501.010

немає, не відповідає вимогам розпізнавальний знак обмеження швидкості, передній та задній сигнальний щиток “Негабаритний вантаж”

-“-


Х


1501.010

немає достатньої кількості чи не відповідають вимогам ліхтарі переднього білого та заднього червоного кольору для установлення на крайніх габаритних частинах негабаритного вантажу

-“-


Х


1501.010

немає, не відповідає вимогам знак “Довгомірний транспортний засіб” та ліхтарі білого, червоного та оранжевого кольору або вони та транспортний засіб не пристосовані для установлення відповідно спереду, ззаду і з боків транспортного засобу

-“-


Х


1501.010

немає, не відповідають вимогам щодо конструкції та установки дзеркала заднього виду

-“-


Х”


замінити такими позиціями:

“1501

Укомплектованість

1501.010

немає, не відповідає вимогам комплект противідкотних упорів, попереджувальних конусів, знаків об’їзду, протиковзких ланцюгів пневматичних шин автомобіля-тягача та причепів

-“-

Х1501.020

немає, не відповідає вимогам жорсткий буксир, миготливий ліхтар червоного кольору або знак аварійної зупинки, жилет оранжевого кольору із світловідбивними елементами

-“-


Х


1501.030

немає, не відповідають вимогам розпізнавальний знак обмеження швидкості, передній та задній сигнальні щитки “Негабаритний вантаж”

-“-


Х


1501.040

немає достатньої кількості чи не відповідають вимогам ліхтарі переднього білого та заднього червоного кольору для встановлення на крайніх габаритних частинах негабаритного вантажу

-“-


Х


1501.050

немає, не відповідає вимогам знак “Довгомірний транспортний засіб” та ліхтарі білого, червоного та оранжевого кольору або вони та транспортний засіб не пристосовані для встановлення їх відповідно спереду, ззаду і з боків транспортного засобу

органолептично


Х


1501.060

немає, не відповідають вимогам до конструкції та установки дзеркала заднього виду

-“-


Х”;


2) у технічному описі та зразку протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затверджених зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (далі - бланк) має вигляд прямокутного аркуша паперу формату А4 (за зразком згідно з додатком).”;

пункти 5 і 6 виключити;

в абзаці першому пункту 7 слова “з червоним свіченням в ультрафіолетовому промінні” виключити;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Усі реквізити, передбачені формою бланка, повинні бути заповнені. На зворотному боці бланка протоколу друкуються дані з гальмового стенда про перевірку характеристик гальмових систем транспортного засобу та одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака розміром 13 х 18 сантиметрів.”;

додаток до технічного опису викласти в такій редакції:


“Додаток
до технічного опису
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 141)

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
№ ХХХХХ-ХXXХХ-XX

Дата складення протоколу

Місце проведення технічного контролю

Суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю

VIN або номер кузова (рами)

Категорія, марка, модель

Державний реєстраційний номер

Показник одометра

Дата державної реєстрації

Найменування, дата і номер документа, яким погоджено переобладнання транспортного засобу (за наявності)

Суть переобладнання (за наявності)

Екологічний рівень за документами затвердження конструкції

Вантажність (для транспортних засобів категорій N, О), тонн

Автомобіль експлуатується як таксі: ТАК, НІ (непотрібне викреслити)

Транспортний засіб (категорій N, О) використовується для перевезення небезпечних вантажів: ТАК, НІ (непотрібне викреслити)

Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним

Дата наступного проходження обов’язкового технічного контролю: не пізніше

Керівник пункту технічного контролю

_______________
(підпис)

___________________”.
(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

2. У Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 512:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Суб’єкти здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів забезпечують кожної робочої зміни внесення до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів інформації про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка зазначена в протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу чи акті невідповідності технічного стану транспортного засобу разом з матеріалами фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, а також про пошкоджені або зіпсовані бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу.

Головний сервісний центр МВС забезпечує проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що є основною формою контролю за діяльністю суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю. Зазначена інформація передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних.

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу визнається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС недійсним у разі:

видачі суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу з порушенням Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581), або Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710;

отримання від органів державного нагляду (контролю) інформації про перебування транспортного засобу в непридатному для експлуатації стані (пошкоджений внаслідок дорожньо-транспортної пригоди або розукомплектований, внаслідок чого є непридатним до експлуатації).”;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Інформація, зазначена у пунктах 3 і 4 цього Порядку, вноситься до реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів і реєстру договорів страхування у вигляді електронного документа (засвідченого електронним цифровим підписом) у відповідному форматі захищеними каналами.”;

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Для отримання персонального логіна та пароля користувач загальнодержавної бази даних подає її власникові інформацію про посадових осіб, які матимуть доступ до такої бази даних. Територіальний орган з надання сервісних послуг МВС у 10-денний строк з дня отримання інформації про зазначених посадових осіб здійснює звірку відповідності поданих документів вимогам до наявного в користувача облаштованого робочого місця та перевіряє можливість виконання пункту 3 цього Порядку, після чого користувачеві передається персональний логін та пароль. Забезпечення користувача особистим ключем електронного цифрового підпису та його використання здійснюються відповідно до законодавства.”;

3) пункт 11 доповнити підпунктами 3 і 4 такого змісту:

“3) видачі суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю протягом року більше ніж трьох протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, визнаних недійсними;

4) виключення суб’єкта здійснення обов’язкового технічного контролю з реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.”.