Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1381-XIV
Прийняття: 13.01.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 10, ст. 79 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131

N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N  3-4, ст. 21
                 Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43,
N 44-45, ст.529
Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88
Законами
N 876-VII ( 876-18 ) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.594
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 }

У зв'язку з прийняттям законів України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст.51) та "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст.50) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 }

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 185-11 такого змісту:

"Стаття 185-11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист

Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, -

тягне за собою накладення штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у статті 221 цифри "184-2 - 185-10" замінити цифрами "184-2 - 185-11";

3) у частині першій статті 294 цифри "184 - 185-10" замінити цифрами "184 - 185-11";

4) пункт 3-4 частини першої статті 255 після слова і цифр "стаття 185-8" доповнити словом і цифрами "стаття 185-11".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 }

5. Статтю 88 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) доповнити частиною такого змісту:

"Працівники державної лісової охорони, члени їх сімей та близькі родичі перебувають під захистом держави, що здійснюється в порядку і випадках, передбачених законом".

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303):

1) статтю 1 після слів "в інтересах безпеки" доповнити словом "громадян";

2) у статті 3 слова "Управління охорони вищих посадових осіб" замінити словами "державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів";

3) пункт 1 статті 6 доповнити абзацом такого змісту:

"реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя";

4) пункт 5 статті 7 викласти у такій редакції:

"5) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб";

5) у статті 9:

частину десяту після слів "відомості про" доповнити словами "заходи безпеки та осіб, взятих під захист";

частину чотирнадцяту після слів "безвісти зникли" доповнити словами "захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";

частину п'ятнадцяту викласти у такій редакції:

"Візуальне спостереження може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв'язки у разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину, а також для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб";

6) статтю 10 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб".

У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 5 і 6.

8. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382):

1) пункт 9 статті 24 після слів "захист особистої безпеки громадян" доповнити словами "і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну";

2) статтю 25 доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку";

3) частину другу статті 28 викласти у такій редакції:

"Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України також підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких родичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом".

{ Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 876-VII ( 876-18 ) від 13.03.2014 }

{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 січня 2000 року
N 1381-XIV