Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1318
Прийняття: 21.12.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 21 грудня 2011 р. N 1318 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044; 2005 р., N 28, ст. 1623; 2006 р., N 22, ст.1645; 2008 р., N 47, ст. 1526; 2009 р., N 50, ст. 1692; 2011 р., N 71, ст. 2684) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1318

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п )

1. Абзац п'ятий пункту 1 постанови ( 468-2004-п ) викласти у такій редакції:

"перелік органів, установ, організацій, у яких в 2012-2017 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму "державне управління".".

2. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України ( 468-2004-п ), затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 5 слова "Секретаріатом Президента України" замінити словами "Адміністрацією Президента України";

2) у першому реченні абзацу четвертого пункту 7 слово "МОН" замінити словом "МОНмолодьспортом";

3) в абзаці першому пункту 11 слово "Головдержслужбою" замінити словом "Нацдержслужбою";

4) у пункті 13:

в абзаці першому слова і цифри "за формою N 086-у, чотири фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, трудової книжки" замінити словами і цифрами "встановленої форми, п'ять фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, додатка до нього, трудової книжки, засвідченої відділом кадрів, а також картки фізичної особи - платника податків";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Вступники, які здобули повну вищу освіту за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту.".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

в абзаці одинадцятому пункту 15 слова "Секретаріату Президента України" і "Головдержслужби" замінити відповідно словами "Адміністрації Президента України" і "Нацдержслужби";

5) пункт 18 викласти у такій редакції:

"18. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 1,5 максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою не перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше одного максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого законодавством.";

6) пункт 21 викласти у такій редакції:

"21. Слухачі після завершення навчання відраховуються з Національної академії наказом президента Національної академії.

Слухач може бути достроково відрахований:

за власним бажанням (зазначене відрахування слухача у разі навчання за державним замовленням відбувається за згодою органу, установи, організації, яка направила його на навчання);

за станом здоров'я на підставі медичного висновку;

за невиконання всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки або за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку. Такі слухачі відраховуються з Національної академії без права на поновлення;

якщо слухач зарахований на навчання і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів після їх початку;

за невиконання зобов'язань, передбачених договором-направленням;

якщо слухач навчався за державним замовленням за заочною, вечірньою, вечірньо-заочною чи заочно-дистанційною формою та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) або через призначення відповідно до законодавства інших осіб чи у разі дострокового припинення повноважень осіб, які перебували на виборних посадах, після проведення виборів).

У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані на навчання за державним замовленням та без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, проводиться протягом 10 наступних днів додаткове зарахування слухачів. На звільнені місця за рішенням приймальної комісії зараховуються особи, які склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом.

У разі припинення навчання з поважної причини слухач може бути поновлений на навчанні за державним замовленням за умови, що слухач має право навчатись за відповідною формою та за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерську роботу з поважних причин, президент Національної академії може дозволити повторне складення державних екзаменів та захист магістерської роботи у наступному навчальному році.".

3. У пункті 6 Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування ( 468-2004-п ), затвердженого зазначеною постановою, слова "Секретаріаті Президента України" і "Головдержслужбою" замінити відповідно словами "Адміністрації Президента України" і "Нацдержслужбою".

4. У Положенні про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України ( 468-2004-п ), затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці третьому пункту 1 слово "Держкомстатом" замінити словом "Держстатом";

2) в абзацах першому і другому пункту 6 слова "Секретаріатом Президента України" замінити словами "Адміністрацією Президента України";

3) пункт 9 після слів і цифри "згідно з додатком 2" доповнити словами ", а також інформує Національну академію та Нацдержслужбу про причини непрацевлаштування випускника";

4) у тексті Положення ( 468-2004-п ) слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінити словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку;

5) у додатках до Положення ( 468-2004-п ):

у додатку 1 слова "Секретаріатом Президента України" замінити словами "Адміністрацією Президента України";

у тексті додатка 2 слово "Головдержслужба" у всіх відмінках замінити словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку.

5. Перелік органів, установ, організацій, у яких у 2008-2012 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління" ( 468-2004-п ), затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1318)

ПЕРЕЛІК органів, установ, організацій, у яких у 2012-2017 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму "державне управління"

------------------------------------------------------------------
|Органи для проведення стажування|Квота для щорічного направлення|
|                |слухачів Національної академії |
|                | на стажування, кількість осіб |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретаріат Кабінету Міністрів |       25        |
|України             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінагрополітики         |        8        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МВС               |  відповідно до укладених  |
|                |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінприроди           |        8        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінекономрозвитку        |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міненерговугілля        |  відповідно до укладених  |
|                |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МЗС               |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінінфраструктури        |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінкультури           |        8        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МНС               |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міноборони           |  відповідно до укладених  |
|                |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МОНмолодьспорт         |       15        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МОЗ               |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінрегіонбуд          |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінсоцполітики         |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінфін             |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мін'юст             |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державіаслужба         |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укрдержархів          |        1        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держветфітослужба        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДВС               |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Казначейство          |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держмитслужба          |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДМС               |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДПтС              |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДПС               |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пробірна служба         |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укрдержреєстр          |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держсанепідслужба        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держгеонадра          |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держгірпромнагляд        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держекспортконтроль       |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державна служба з питань    |        4        |
|інвалідів та ветеранів     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державна служба інтелектуальної |        3        |
|власності            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держмолодьспорт         |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держстат            |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держлікслужба          |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДСКН              |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДСЗПД              |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держслужба соцзахворювань    |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держфінмоніторинг        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укравтодор           |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держводагентство        |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держекоінвестагентство     |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держенергоефективності     |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держінвестпроект        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держінформнауки         |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держземагентство        |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держлісагентство        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держрезерв           |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держрибагентство        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держкіно            |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держтуризмкурорт        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Агентство держмайна       |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДАЗВ              |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДКА               |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держархбудінспекція       |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держекоінспекція        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДІНЗ              |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держсільгоспінспекція      |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держтехногенбезпеки       |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державна інспекція з безпеки на |        3        |
|морському та річковому     |                |
|транспорті           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укртрансінспекція        |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держспоживінспекція       |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держпраці            |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держатомрегулювання       |  відповідно до укладених  |
|                |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держфінінспекція        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Адміністрація          |  відповідно до укладених  |
|Держприкордонслужби       |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Національна комісія, що здійснює|        6        |
|державне регулювання у сфері  |                |
|ринків фінансових послуг    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укрєвроінфрапроект       |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пенсійний фонд України     |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Антимонопольний комітет     |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держкомтелерадіо        |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Фонд держмайна         |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Адміністрація Державної служби |  відповідно до укладених  |
|спеціального зв'язку та захисту |   договорів-направлень   |
|інформації           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нацдержслужба          |       20        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Територіальні підрозділи    |  4 (на кожний підрозділ)  |
|центральних органів виконавчої |                |
|влади              |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рада міністрів Автономної    |        6        |
|Республіки Крим         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Київська міськдержадміністрація |       20        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Севастопольська         |        6        |
|міськдержадміністрація     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Обласні держадміністрації    | 4 (на кожну адміністрацію)  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Районні держадміністрації (за  | 4 (на кожну адміністрацію)  |
|визначенням обласних, Київської |                |
|та Севастопольської міських   |                |
|держадміністрацій)       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Обласні, міські ради міст    | до 4 на кожну місцеву раду  |
|загальнодержавного і обласного |    (за домовленістю)    |
|значення та їх виконавчі органи |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інші органи, установи,     |    за домовленістю".    |
|організації           |                |
------------------------------------------------------------------