Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1306
Прийняття: 22.08.2000
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 22 серпня 2000 р. N 1306 Київ

Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статті 8 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додаються.

2. Установити, що виготовлення та видача застрахованим особам свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється за рахунок коштів фондів з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Пенсійному фонду:

установити термін початку реєстрації застрахованих осіб;

визначити термін подання страхувальниками до органів Пенсійного фонду відомостей про застрахованих осіб для проведення їх реєстрації;

у двомісячний термін затвердити зразки документів, необхідних для реєстрації застрахованих осіб та видачі свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

4. Пенсійному фонду разом з Міністерством праці та соціальної політики здійснити заходи щодо своєчасної видачі застрахованим особам свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1306

ПОРЯДОК видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1. Цей Порядок регулює видачу особам, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - страхове свідоцтво).

2. Страхове свідоцтво є єдиним для всіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування документом суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

3. Страхове свідоцтво видається кожній особі, яка підлягає будь-якому виду загальнообов'язкового державного соціального страхування, на підставі анкети застрахованої особи (зразок додається) після обов'язкової реєстрації цієї особи в органах Пенсійного фонду.

Анкета застрахованої особи (далі - анкета) заповнюється цією особою відповідно до наданого роботодавцем (страхувальником) зразка, підписується нею, протягом двох тижнів перевіряється, засвідчується підписом роботодавця і печаткою та подається ним до органу Пенсійного фонду, де його зареєстровано як платника страхових внесків.

4. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), особи, які добровільно сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, де вони перебувають, подають анкету до органів Пенсійного фонду за постійним місцем проживання самостійно одночасно з реєстрацією в ньому як платники страхових внесків.

5. Реєстрація застрахованих осіб, персоніфікований облік відомостей про них та оформлення страхових свідоцтв здійснюється органами Пенсійного фонду.

6. Для проведення реєстрації застрахованих осіб та видачі їм страхових свідоцтв відомості про таких осіб подаються страхувальниками та особами, зазначеними в пункті 4 цього Порядку, в терміни, визначені Пенсійним фондом.

Особи, які на час початку реєстрації не працюють, але раніше працювали та сплачували збори на обов'язкове державне пенсійне страхування і обов'язкове соціальне страхування, проходять реєстрацію та одержують страхове свідоцтво в органах Пенсійного фонду за місцем проживання.

7. Страхове свідоцтво заповнюється уповноваженою посадовою особою органу Пенсійного фонду, засвідчується підписом керівника цього органу або його заступника і печаткою.

У тексті страхового свідоцтва виправлення не допускаються.

Номер страхового свідоцтва повинен збігатися з ідентифікаційним номером, наданим конкретній фізичній особі як платнику податків та інших обов'язкових платежів Головною державною податковою інспекцією.

До страхового свідоцтва заносяться такі відомості про застраховану особу:

прізвище, ім'я та по батькові;

дата і місце (країна, область, район, населений пункт) народження;

стать.

8. Орган Пенсійного фонду протягом трьох тижнів з дня одержання анкети оформляє страхове свідоцтво застрахованої особи або у разі необхідності внесення уточнень до відомостей про неї надсилає через страхувальника застрахованій особі (особам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, безпосередньо) відповідний запит за формою, встановленою Пенсійним фондом. Застрахована особа не пізніше ніж через тиждень з дня одержання цього запиту уточнює в ньому відомості про себе (у разі необхідності підтверджує їх документально), підписує його і через страхувальника повертає запит відповідному органу Пенсійного фонду (особи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, особисто).

9. Оформлене органом Пенсійного фонду страхове свідоцтво разом із супровідною відомістю, форма якої встановлюється Пенсійним фондом, надсилається відповідному страхувальнику.

Страхувальник протягом тижня з дня одержання страхового свідоцтва зобов'язаний видати його застрахованій особі під розписку у супровідній відомості.

10. Застраховані особи, зазначені в пункті 4 цього Порядку, одержують страхові свідоцтва після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, безпосередньо в органах Пенсійного фонду під розписку.

11. Якщо в тексті страхового свідоцтва є помилки, застрахована особа через страхувальника (особи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, особисто) одержує в органі Пенсійного фонду лист виправлення за встановленою Пенсійним фондом формою, який з уточненими даними у тижневий термін повертає органу Пенсійного фонду.

Якщо страхувальник не має можливості видати застрахованій особі страхове свідоцтво у зв'язку з її відрядженням, хворобою чи з інших причин, він сам перевіряє текст страхового свідоцтва, уточнює дані та повертає органу Пенсійного фонду завірений лист виправлення.

12. На підставі листів виправлень орган Пенсійного фонду протягом двох тижнів оформляє за тим же номером нові страхові свідоцтва та передає їх страхувальнику для видачі застрахованим особам або видає страхове свідоцтво застрахованій особі безпосередньо.

13. Заповнені та засвідчені страхувальником супровідні відомості та у разі необхідності - листи виправлень, а також страхові свідоцтва, не видані застрахованим особам через їх звільнення, повертаються органу Пенсійного фонду. Повернені страхові свідоцтва видаються застрахованій особі безпосередньо органом Пенсійного фонду після її звернення.

14. Якщо відомості, що включаються до страхового свідоцтва, з часом зазнали змін, застрахована особа у місячний термін з дня настання змін зобов'язана через страхувальника (застраховані особи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, безпосередньо) подати органу Пенсійного фонду заяву про обмін страхового свідоцтва разом з копіями документів, що підтверджують ці зміни.

На підставі поданих документів орган Пенсійного фонду протягом двох тижнів видає нове страхове свідоцтво за тим же номером.

15. У разі втрати або пошкодження страхового свідоцтва застрахованій особі видається його дублікат на підставі раніше поданих документів та особистої заяви застрахованої особи, де пояснюються обставини втрати або пошкодження.

У лівому верхньому кутку страхового свідоцтва ставиться штамп або робиться чорним чорнилом напис "дублікат".

Видача дублікатів страхового свідоцтва здійснюється у тому ж порядку, що й видача страхових свідоцтв.

16. Страхове свідоцтво зберігається у застрахованої особи.

17. Страхове свідоцтво пред'являється застрахованою особою у разі одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, укладення трудового договору (контракту), договору цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт та надання послуг, під час прийому на навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

18. Страхове свідоцтво дійсне тільки у разі пред'явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.

19. Страхове свідоцтво та його дублікати видаються безкоштовно.

20. Бланки страхового свідоцтва розповсюджуються централізовано Пенсійним фондом.

Зразок                   ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2000 р. N 1306
Лицьовий бік
------------------------------------------------------------------
|             У К Р А Ї Н А             |
|                                |
|              СВІДОЦТВО              |
|                                |
|        ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ        |
|           СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ           |
|                                |
|               номер               |
|                                |
| прізвище  _________________________________________________ |
| ім'я    _________________________________________________ |
| по батькові _________________________________________________ |
| дата і місце народження "____" ___________________________ р. |
| _____________________________________________________________ |
| стать _______________                     |
|                                |
| дата видачі свідоцтва "_____" _______________________ 200 р. |
| ким видано свідоцтво                     |
| _____________________________________________________________ |
|                                |
|     МП                           |
| _____________________________________________________________ |
|       (підпис керівника або його заступника)       |
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------
|  Свідоцтво зберігається у застрахованої особи.        |
|                                |
|  Свідоцтво дійсне тільки у разі пред'явлення паспорта чи |
| іншого документа, що посвідчує особу.             |
|                                |
|  Страхове свідоцтво пред'являється застрахованою особою у |
| разі  одержання  послуг та матеріального забезпечення за |
| загальнообов'язковим  державним  соціальним  страхуванням, |
| укладення  трудового  договору  (контракту),  договору |
| цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання |
| робіт та надання послуг, під час прийому на навчання, а також |
| в інших випадках, передбачених законодавством.         |
|                                |
|  Застраховані особи зобов'язані в повному обсязі  та  у |
| встановлені законодавством України про загальнообов'язкове |
| державне соціальне страхування строки  сплачувати  внески |
| страховикам,  повідомляти  страховиків  про обставини, що |
| спричинюють зміни розміру матеріального  забезпечення  із |
| загальнообов'язкового державного соціального страхування та |
| порядку його надання (зміни стану непрацездатності, у складі |
| сім'ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі |
| держави тощо).                         |
|                                |
|  Сума вартості матеріального забезпечення  та  соціальних |
| послуг, наданих застрахованій особі внаслідок зловживання або |
| невиконання нею своїх обов'язків, стягується з цієї особи в |
| судовому порядку.                       |
------------------------------------------------------------------
Додаток до Порядку видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Анкета застрахованої особи

-------------------------------
                 -------------------------------

(ідентифікаційний номер)

Прізвище   ___________________________________________________
ім'я     ___________________________________________________
по батькові  ___________________________________________________
стать     ____________
дата і місце народження _________________________________________
_________________________________________________________________
адреса постійного місця проживання ______________________________
_________________________________________________________________
місце основної роботи та адреса _________________________________
_________________________________________________________________
паспорт або інший документ, що посвідчує особу __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(серія, номер, дата і місце видачі)
________________________________ "___"________ 200 р.
(підпис застрахованої особи) ________________________________ ____________________
(прізвище, ініціали роботодавця) (підпис)
МП "____"_________________ 200 р.