Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1245
Прийняття: 17.11.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2021 р. № 1245
Київ

Деякі питання відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 416 від 28.04.2023}

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 17 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету, що додається.

2. Внести до пункту 3 Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 701 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2033; 2012 р., № 57, ст. 2289; 2018 р., № 1, ст. 13), зміну, що додається.

3. Міністерству економіки разом з іншими заінтересованими органами у тримісячний строк з дня прийняття цієї постанови подати Кабінетові Міністрів України проект акта про утворення Міжвідомчої комісії з відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету, та проект Положення про неї.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2021 р. № 1245

ПОРЯДОК
відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм відбору інфраструктурних проектів, які відповідно до абзацу другого частини другої статті 17 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за рахунок коштів державного бюджету (далі - відбір), перелік документів, що подаються для відбору, та критерії відбору.

Інфраструктурні проекти, відібрані відповідно до вимог цього Порядку, можуть фінансуватись та/або їх витрати можуть рефінансуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від розміщення державних облігацій України, емісія та обіг яких здійснюється відповідно до статті 16 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”.

2. Відбір проводиться конкурсними комісіями, які утворюються центральними органами виконавчої влади, відповідальними за реалізацію або фінансування інфраструктурних проектів у відповідних сферах (далі - відповідальні органи).

Прийняття рішення про остаточний відбір інфраструктурних проектів, які можуть фінансуватись та/або витрати яких можуть рефінансуватись за рахунок коштів державного бюджету, відібраних конкурсними комісіями, утвореними відповідальними органами (далі - конкурсні комісії), здійснюється Міжвідомчою комісією з відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету (далі - Міжвідомча комісія). Склад Міжвідомчої комісії та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Кількість представників відповідального органу в конкурсній комісії становить не більше половини її складу.

До складу конкурсної комісії також можуть включатися представники інших центральних органів виконавчої влади, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), громадських об’єднань, у тому числі представники об’єднань роботодавців, асоціацій (за згодою).

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

Членство у конкурсній комісії не повинно створювати потенційного чи реального конфлікту інтересів у членів комісії, який може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо оцінки та відбору інфраструктурних проектів.

Положення про конкурсну комісію та її персональний склад затверджуються відповідальним органом, який її утворив.

Інформація про персональний склад конкурсної комісії та положення про неї розміщуються на офіційному веб-сайті відповідального органу.

Формою роботи конкурсної комісії є засідання, періодичність проведення яких визначається відповідальним органом. Засідання конкурсної комісії можуть також проводитися в онлайн-режимі.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення конкурсної комісії про відбір інфраструктурних проектів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4. Відповідальними органами є:

Мінінфраструктури - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів у сферах транспортної інфраструктури (доріг, мостів, переправ тощо), житлово-комунального господарства (водопровідних та каналізаційних споруд, систем теплопостачання тощо);

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 416 від 28.04.2023}

Міненерго - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів газотранспортної системи, систем енергопостачання;

МОН - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів у сфері освіти;

МОЗ - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів у сфері охорони здоров’я;

Мінсоцполітики - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів у сфері соціального призначення;

{Абзац сьомий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 416 від 28.04.2023}

МКІП - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів культурного призначення;

Мінреінтеграції - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів у сферах, визначених частиною другою статті 17 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, реалізація яких передбачається на територіях, прилеглих до тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

Мінстратегпром - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів у сферах, визначених частиною другою статті 17 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, реалізація яких передбачає створення умов для розвитку стратегічних галузей промисловості.

5. Оголошення про проведення відбору розміщується на офіційному веб-сайті відповідального органу не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення відбору. В оголошенні зазначаються:

1) повне найменування та місцезнаходження відповідального органу;

2) умови проведення відбору;

3) перелік завдань на інфраструктурні проекти, розроблених на виконання стратегічних цілей, пріоритетів та завдань державних стратегічних, програмних документів;

4) перелік документів, що додаються до заяви про участь у відборі;

5) строки проведення відбору;

6) кінцевий строк прийняття заяв про участь у відборі;

7) місце прийому документів;

8) адреса електронної пошти, номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

6. У відборі беруть участь інфраструктурні проекти, подані в установленому законодавством порядку заявниками інфраструктурних проектів (далі - заявники).

Не допускаються до участі у відборі інфраструктурні проекти, фінансування яких вже здійснюється за рахунок державного бюджету.

Заявниками можуть бути суб’єкти господарювання всіх форм власності. У разі потреби заявник забезпечує погодження реалізації інфраструктурного проекту з органами місцевого самоврядування на відповідній території.

До участі у відборі не допускаються суб’єкти господарювання або їх участь у конкурсі може бути припинена у разі, коли:

вони визнані банкрутом або стосовно них порушено справу про банкрутство, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виплати заробітної плати;

вони перебувають у стадії ліквідації;

вони припинили свою господарську діяльність;

вони зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно них застосовано санкції відповідно до законодавства;

власники 10 і більше відсотків їх акцій (часток) є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Дія цього Порядку не поширюється на діяльність оператора ринку електричної енергії, оператора системи передачі, оператора газотранспортної системи та на відносини, пов’язані з функціонуванням ринку електричної енергії відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”, функціонуванням ринку природного газу відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” та функціонуванням сфери теплопостачання відповідно до Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”.

7. Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідальному органу такі документи:

заяву про участь у відборі, в якій у разі потреби зазначається згода заявника на закріплення в державній власності частки у статутному капіталі відповідної юридичної особи;

інфраструктурний проект в електронній формі, розроблений за типовою формою, встановленою Мінекономіки (у форматі doc або pdf та xls (таблиці), пронумерований, засвідчений кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи заявника;

копії установчих документів, засвідчені в установленому порядку;

копії балансу на останню звітну дату разом із додатками та баланси за останні три роки (для юридичної особи);

висновки незалежних експертних організацій (за наявності);

затверджену в установленому законодавством порядку проектну документацію (за наявності);

відомості про власників істотної участі суб’єкта господарювання;

копію позитивного висновку державної експертизи інфраструктурного проекту (за наявності);

інші документи за переліком, установленим відповідальним органом (у разі потреби), які підписуються заявником.

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у документах, покладається на заявника.

8. Інфраструктурні проекти повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів.

9. Інфраструктурний проект підлягає оцінці його економічної ефективності.

Оцінка економічної ефективності/економічного ефекту інфраструктурного проекту проводиться за такими критеріями:

чиста приведена вартість;

внутрішня норма дохідності;

дисконтований період окупності;

індекс прибутковості;

чиста приведена вартість (на основі аналізу вигід і витрат);

співвідношення вигід і витрат (на основі аналізу вигід і витрат);

інші критерії, визначені відповідальним органом (у разі потреби).

Зазначена оцінка проводиться заявником під час розроблення інфраструктурного проекту з урахуванням міжнародних рекомендацій та інших рекомендацій, розроблених та затверджених центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах, яких стосуються інфраструктурні проекти, методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, розміщених на офіційних веб-сайтах зазначених органів та Мінекономіки.

10. Строк подання заявниками документів для участі у відборі встановлюється відповідальним органом і не може бути меншим ніж 30 і більшим ніж 60 днів з дати розміщення на офіційному веб-сайті відповідального органу оголошення про проведення відбору.

11. У разі подання заявником комплекту документів або відомостей, що містяться в них, не в повному обсязі відповідальний орган протягом 10 робочих днів з дати надходження документів надсилає заявнику повідомлення про виявлені недоліки та повертає комплект документів.

У разі усунення виявлених відповідальним органом недоліків, які стали підставою для повернення комплекту документів, заявник може повторно подати документи для участі у відборі до закінчення строку подання заявниками документів для участі у відборі із зазначенням інформації про заходи, вжиті для усунення недоліків.

У разі невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку інфраструктурний проект не підлягає розгляду конкурсною комісією.

12. Заяви про участь у відборі, подані після встановленого кінцевого строку їх прийняття, не розглядаються.

13. Інфраструктурний проект підлягає обов’язковій державній експертизі.

14. Відповідальний орган проводить державну експертизу інфраструктурного проекту та готує висновок за її результатами протягом 30 днів з дати подачі документів.

15. Державна експертиза інфраструктурного проекту проводиться на підставі документів, поданих відповідно до пункту 7 цього Порядку.

16. Державна експертиза інфраструктурного проекту проводиться з урахуванням Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженої Мінекономіки, та передбачає аналіз поданих згідно з пунктом 7 цього порядку документів і визначення:

відповідності інфраструктурного проекту вимогам законодавства;

узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів;

актуальності та соціальної спрямованості інфраструктурного проекту;

достовірності техніко-економічних розрахунків та обґрунтованості обсягу і форми надання державної підтримки для реалізації інфраструктурного проекту;

ефективності використання бюджетних коштів;

наявності належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації інфраструктурного проекту.

Під час державної експертизи інфраструктурного проекту враховуються нормативи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки.

У разі виявлення помилок у розрахунках та/або відсутності розрахунків показників економічної ефективності інфраструктурного проекту подаються чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, які повинні бути враховані у разі повторного подання документів.

17. За результатом проведення державної експертизи інфраструктурного проекту заявнику видається висновок державної експертизи інфраструктурного проекту за формою, визначеною Мінекономіки.

Висновок державної експертизи містить основні техніко-економічні показники та може бути як позитивним, яким рекомендується реалізація інфраструктурного проекту, так і негативним, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження щодо істотного доопрацювання інфраструктурного проекту або обґрунтування неможливості його реалізації.

18. Негативний висновок державної експертизи інфраструктурного проекту, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження щодо істотного доопрацювання проекту, подається в одному з таких випадків:

інфраструктурний проект не відповідає вимогам законодавства;

інфраструктурний проект є неактуальним;

виявлено неузгодженість екологічних, економічних і соціальних інтересів;

техніко-економічні розрахунки є недостовірними;

реалізація інфраструктурного проекту може призвести до неефективного використання бюджетних коштів.

Після врахування зазначених зауважень заявник подає інфраструктурний проект повторно.

19. Висновок державної експертизи чинний протягом року з дати його надання заявнику.

20. За результатами опрацювання поданих документів для участі у відборі інфраструктурних проектів та проведення державної експертизи відповідальний орган:

формує перелік інфраструктурних проектів, допущених до участі у відборі, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті;

готує і подає конкурсній комісії протягом 30 робочих днів з дати оприлюднення зазначеного переліку інформацію про інфраструктурні проекти із зазначенням обсягу коштів державного бюджету, за рахунок яких передбачається фінансування та/або рефінансування витрат кожного інфраструктурного проекту.

21. Після завершення підготовки інформації, зазначеної у пункті 20 цього Порядку, відповідальний орган забезпечує протягом 10 робочих днів проведення засідань конкурсної комісії.

22. Конкурсна комісія на підставі пропозицій відповідального органу під час засідання:

1) проводить відбір допущених до участі у відборі інфраструктурних проектів;

2) визначає рейтингову оцінку відібраних інфраструктурних проектів;

3) приймає рішення щодо можливості фінансування та/або рефінансування витрат інфраструктурних проектів за рахунок коштів державного бюджету, в якому зазначаються обсяг коштів державного бюджету для кожного інфраструктурного проекту.

23. Основними умовами відбору є:

орієнтовний строк реалізації інфраструктурного проекту повинен становити до трьох років;

загальна кошторисна вартість проектів будівництва - понад 10000 тис. гривень.

24. Оцінювання інфраструктурних проектів здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

відповідність проекту пріоритетам та завданням державних стратегічних та програмних документів у відповідних сферах;

соціально-економічна ефективність проекту (створення нових робочих місць; впровадження інновацій; економія бюджетних коштів тощо);

готовність до реалізації;

наявність у разі потреби висновку з оцінки впливу на довкілля щодо допустимості провадження планованої діяльності щодо інфраструктурних проектів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”;

інших критеріїв, визначених відповідальним органом (у разі потреби).

25. Інформація про результати відбору та перелік інфраструктурних проектів за формою згідно з додатком розміщується на офіційному веб-сайті відповідального органу та надсилається таким органом разом з копією (копіями) протоколів засідань конкурсної комісії:

заявникам - протягом 10 робочих днів після прийняття комісією такого рішення;

Мінекономіки - не пізніше 1 квітня року, що передує плановому.

26. Мінекономіки узагальнює інформацію відповідальних органів, зазначену в пункті 25 цього Порядку, та подає Мінфіну не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, для врахування під час підготовки Бюджетної декларації перелік інфраструктурних проектів за формою згідно з додатком.

27. Міжвідомча комісія у місячний строк після схвалення Бюджетної декларації здійснює з урахуванням обсягу витрат державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для фінансування та/або рефінансування інфраструктурних проектів та на підставі узагальненої інформації відповідальних органів стосовно переліку інфраструктурних проектів остаточний відбір та розподіл зазначеного обсягу витрат між інфраструктурними проектами шляхом прийняття відповідного протокольного рішення.

Мінекономіки подає копію зазначеного рішення Міжвідомчої комісії та перелік інфраструктурних проектів Мінфіну щороку не пізніше 1 липня та розміщує на офіційному веб-сайті.

28. Моніторинг стану реалізації інфраструктурних проектів проводиться відповідальним органом та заявником шляхом порівняння фактичних строків і показників результативності здійснення заходів проектів з плановими та оцінки ступеня їх відхилення від запланованих за формою, встановленою відповідальним органом.

29. Заявник щороку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає відповідальному органу звіт про стан виконання інфраструктурного проекту та узагальнену інформацію про основні результати, досягнуті за звітний період, за формою, визначеною відповідальним органом. У разі потреби звіт може подаватися також англійською мовою.

30. Відповідальний орган забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті інформації про стан виконання інфраструктурного проекту та надсилає її Мінекономіки.

31. Суб’єкт господарювання, для фінансування інфраструктурного проекту якого здійснено емісію інфраструктурних облігацій:

не має права вчиняти будь-які дії, наслідком яких може бути дострокове припинення, скасування або інша втрата прав на інфраструктурний проект, а також їх обтяження;

несе відповідальність у визначеному законодавством порядку за нецільове використання коштів, що будуть залучені на фінансування інфраструктурного проекту.
Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
інфраструктурних проектів, які пропонується фінансувати та/або витрати яких пропонується рефінансувати за кошти державного бюджету

Порядковий номер

Відповідальний орган

Назва проекту

Строк реалізації

Загальна вартість проекту, тис. гривень

Профінансовано у попередні роки, тис. гривень

Загальний обсяг фінансування, необхідний для завершення реалізації проекту, тис. гривень

У тому числі за роками реалізації проекту, тис. гривень

плановий рік

другий рік

третій рікЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2021 р. № 1245

ЗМІНА,
що вноситься до пункту 3 Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів

Доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Державну експертизу інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету відповідно до абзацу другого частини другої статті 17 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, підготовку за її результатами висновку проводять центральні органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері, якої стосується інфраструктурний проект, відповідно до пунктів 13-19 Порядку відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1245 “Деякі питання відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету”.”.