Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1203
Прийняття: 27.12.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1203
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 938 від 15.11.2019
№ 966 від 15.09.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань впровадження реформи у сфері освіти у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань впровадження реформи у сфері освіти, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1203

СКЛАД
Координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері освіти

Міністр освіти і науки, голова Ради

Заступник Міністра освіти і науки, заступник голови Ради

Перший заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра економіки

Заступник Міністра культури та інформаційної політики

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Заступник Міністра цифрової трансформації

Міністр Кабінету Міністрів України

Заступник Голови Казначейства

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад” (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад” (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 938 від 15.11.2019, № 966 від 15.09.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1203

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань впровадження реформи у сфері освіти

1. Координаційна рада з питань впровадження реформи у сфері освіти (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики з впровадження реформи у сфері освіти.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з впровадження реформи у сфері освіти;

2) сприяння взаємодії та комунікації органів державної влади, установ, організацій суб’єктів господарювання та міжнародних організацій щодо впровадження реформи у сфері освіти;

3) вироблення стратегічних рішень з реформування системи освіти;

4) підготовка рекомендацій та пропозицій щодо формування і реалізації державної політики з впровадження реформи у сфері освіти;

5) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час впровадження реформи у сфері освіти;

6) удосконалення нормативно-правової бази у сфері освіти.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем під час впровадження реформи у сфері освіти;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, з метою з’ясування достовірності та узгодженості інформації для вироблення ефективних рішень і надання відповідних пропозицій та рекомендацій;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування покладених на них завдань, зокрема з питань реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22), та Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419 (Офіційний вісник України 2019 р., № 49 ст. 1680);

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 938 від 15.11.2019}

4) надає пропозиції щодо необхідності внесення змін до нормативно-правових актів стосовно повноважень і завдань органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері освіти;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Рада має право:

1) подавати запити та отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), для виконання покладених на неї завдань;

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. У рамках діяльності Ради за її рішенням можуть утворюватися робочі групи, персональний склад яких затверджується на засіданнях Ради.

Робочі групи Ради виконують завдання Ради за окремими напрямами відповідно до покладених на них завдань.

8. Посадовий склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 966 від 15.09.2021}

Голова Ради затверджує її персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.

Рада утворюється у складі голови Ради, заступника голови Ради, секретаря Ради та членів Ради.

Секретар Ради призначається головою Ради.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, підписує протокол засідання Ради.

Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради.

Голова Ради або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку в нарадах, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Ради.

Порядок денний засідання Ради формується її секретарем відповідно до пропозицій членів Ради, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об’єднань.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Голова Ради може прийняти рішення про проведення засідання Ради у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Ради в такому режимі у засіданні Ради.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}

10. Пропозиції та рекомендації Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради.

11. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані, зокрема, шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює МОН.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}