Чинний Закон
Номер: 1184-VII
Прийняття: 08.04.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та деяких інших законів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 18-19, ст.696)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015}

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260):

1) частину третю статті 42 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови";

2) частину першу статті 49 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради";

3) в абзаці першому частини четвертої статті 55 слова "якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради" виключити;

4) частину п’яту статті 78 доповнити новим першим реченням такого змісту:

"5. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради";

5) частину шосту статті 79 доповнити новим першим реченням такого змісту:

"6. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови".

3. У статті 7 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236):

частину першу виключити;

у частині другій слово "також" виключити.

4. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII):

1) частину сьому статті 24 викласти в такій редакції:

"7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур";

2) у статті 28:

в абзаці другому частини дев’ятої слово "(блоків)" виключити;

у частині шістнадцятій:

останнє речення абзацу першого після слова "надсилається" доповнити словами "через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему";

останнє речення абзацу другого виключити;

3) у частині десятій статті 32 слово "попереднього" виключити;

4) в абзаці другому частини другої та частині шостій статті 36 слова "відповідне рішення дільничної виборчої комісії" замінити словами "таке включення";

5) у частині другій статті 563 слова "чи окружної виборчої комісії" виключити;

6) у пункті 9 частини першої статті 58 слово "інформаційних" замінити словом "агітаційних";

7) останнє речення частини третьої статті 67 виключити;

8) у частині п’ятнадцятій статті 76 слова та цифри "оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті до 22 години 30 хвилин" замінити словами "невідкладно оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті";

9) у статті 78:

у частині п’ятій слова "під час голосування доповнень після закінчення голосування" замінити словом "доповнень";

у частині дванадцятій слова "відкріпні посвідчення" виключити, а слова "включення виборця до списку виборців у день голосування" замінити словами "внесення змін до списку виборців, повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців";

10) у частині четвертій статті 81 слова "відповідної окружної виборчої комісії" замінити словами "Центральної виборчої комісії";

11) пункт 31 частини першої статті 83 виключити;

12) частину четверту статті 90 після слів "на спеціальних виборчих дільницях" доповнити словами "крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань";

13) у частині четвертій статті 93 слова "чи бездіяльність" виключити;

14) останнє речення частини п’ятої статті 98 викласти в такій редакції: "Рішення окружної виборчої комісії невідкладно після його прийняття надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему".

5. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2007 р., № 28, ст. 382; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII):

1) у частині першій статті 6 слова "призначає на посаду та припиняє повноваження" замінити словами "призначає на посади та звільняє з посад";

2) у статті 30:

включити частину другу такого змісту:

"2. Закінчення строку повноважень члена Комісії є підставою для звільнення його з посади";

частини третю та п’яту викласти в такій редакції:

"3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених цим Законом";

"5. У разі смерті члена Комісії його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть";

частину шосту після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади", а слова "та частиною п’ятою" виключити;

частини сьому - одинадцяту після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади";

частину дванадцяту виключити;

3) частину першу статті 31 та частину другу статті 311 після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади".

6. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; із змінами, внесеними Законом України від 21 листопада 2013 року № 709-VII):

1) статтю 11 доповнити частинами дев’ятою та десятою такого змісту:

"9. Повторні та проміжні вибори депутатів можуть проводитися одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, виборами Президента України, виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

10. Чергові та позачергові вибори депутатів не можуть проводитися одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, черговими чи позачерговими виборами Президента України, черговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

2) у статті 16:

у частині п’ятій слово "тридцять" замінити словом "десять";

у частині шостій слово "тридцятиденний" замінити словом "десятиденний";

3) статтю 21 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"9. У разі проведення виборів депутатів одночасно з виборами Президента України на виборах депутатів використовуються спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, та виборчі дільниці, утворені відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про вибори Президента України";

4) у статті 26:

у частині другій слова "якщо зазначені вибори чи референдум проводяться" замінити словами "якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдуму проводиться";

у частині п’ятій слова "проводяться інші вибори" замінити словами "проводиться виборчий процес інших виборів чи процес референдуму";

5) статтю 28 доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:

"16. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії звичайних і спеціальних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України";

6) статтю 29 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

"14. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць з виборів Президента України";

7) у пунктах 5-7 частини третьої статті 37 слова "якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами" замінити словами "якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів";

8) статтю 39 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі одночасного проведення виборів народних депутатів України з виборами Президента України, місцевими виборами, референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців встановлюється Центральною виборчою комісією";

9) у пункті 9 частини другої статті 68 слово "інформаційних" замінити словом "агітаційних";

10) частину другу статті 87 викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України, підрахунок голосів проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів Президента України та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.

Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум, підрахунок голосів на місцевих виборах чи референдумі проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів народних депутатів України у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі на виборчій дільниці та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.

Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується виборів народних депутатів України, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією транспортуються в порядку, встановленому статтею 93 цього Закону, до окружної виборчої комісії відразу після підписання відповідних протоколів з усіх інших виборів чи референдуму";

11) частину третю статті 93 викласти в такій редакції:

"3. Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України, виборча документація з виборів народних депутатів транспортується до відповідної окружної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів Президента України.

Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум, виборча документація з місцевих виборів чи референдуму транспортується до відповідної територіальної виборчої комісії, окружної комісії з референдуму членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів народних депутатів України";

12) у частині першій статті 105:

слова "не раніш" замінити словами "не пізніш";

після слів "відповідного рішення" доповнити словами "або копії свідоцтва про смерть";

13) у статті 107:

частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі якщо одночасно з повторними або проміжними виборами депутатів проводяться інші вибори, за рішенням Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії для організації, підготовки та проведення повторних або проміжних виборів депутатів можуть не утворюватися, а їх повноваження здійснюють відповідні дільничні виборчі комісії, утворені для виборів, що проводяться одночасно";

абзац другий частини двадцять третьої виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Новий склад Київської міської виборчої комісії та районних у місті Києві територіальних виборчих комісій для організації підготовки та проведення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 травня 2014 року формується Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", не пізніш як на п’ятий день з дня набрання чинності цим Законом. Подання щодо кандидатур до складу відповідних комісій вносяться місцевими організаціями партій не пізніш як на третій день з дня набрання чинності цим Законом.

Повноваження членів Київської міської виборчої комісії припиняються з моменту набуття повноважень новим складом відповідної комісії.

3. Центральній виборчій комісії визначити розмір грошової застави, що має вноситися кандидатами у депутати обласних, районних, міських, районних у містах рад усіх областей, районів, міст, районів у містах України під час проведення проміжних виборів, на час до визначення її розміру після початку виборчого процесу з чергових або позачергових виборів депутатів відповідної обласної, районної, міської чи районної у місті ради.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ

м. Київ
8 квітня 2014 року
№ 1184-VII