Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1171-IX
Прийняття: 02.02.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" щодо електронної форми документообігу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 19, ст.166)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2013 р., № 21, ст. 208; 2020 р., № 10, ст. 50) такі зміни:

1. У пункті 1 частини першої статті 4 слово "письмової" виключити.

2. У статті 15:

у частині третій слова "у письмовій формі" замінити словами "у паперовій або електронній формі";

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "у письмовій формі" виключити, доповнити другим реченням такого змісту: "Повідомлення про результат розгляду депутатського запиту надсилається у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";

в абзаці другому слово "письмово" замінити словами "у паперовій або електронній формі".

3. У статті 16:

у частині першій:

в абзаці другому слова "викладена в письмовій формі" виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Депутатське звернення надсилається у паперовій або електронній формі";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов’язані протягом 10 днів з дня його одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, що порушуються у депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з дня його одержання";

у частині третій слова "не пізніше ніж за день" замінити словами "не пізніше ніж за три дні";

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку розгляду депутатського звернення надсилається народному депутату у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

4. У частині п’ятій статті 17:

абзац перший після слів "з вимогою" доповнити словами "у паперовій або електронній формі";

абзац другий після слова "вимогу" доповнити словами "у паперовій або електронній формі", а після слів "з наступним інформуванням про це народного депутата" - словами "у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

5. Пункт 16 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:

"16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, що підписуються ним власноручно або із застосуванням електронного цифрового підпису з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

6. В абзаці четвертому частини п’ятої статті 28 слово "письмово" замінити словами "у паперовій або електронній формі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 лютого 2021 року
№ 1171-IX