Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1128
Прийняття: 25.12.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1128
Київ

Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 1150 від 24.12.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 345 від 01.06.2016
№ 806 від 09.11.2016
№ 990 від 21.12.2016
№ 1025 від 20.12.2017
№ 286 від 18.04.2018
№ 831 від 04.09.2019
№ 843 від 18.09.2019
№ 1150 від 24.12.2019
№ 288 від 15.04.2020}

Відповідно до частини дев’ятої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та частини дев’ятої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1150 від 24.12.2019}

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1128
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1150)

ПОРЯДОК
розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін’юстом та його територіальними органами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту (далі - скарги у сфері державної реєстрації).

2. Розгляд скарг у сфері державної реєстрації здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами у межах компетенції, визначеної законом.

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту здійснюється колегіально, крім випадку, передбаченого цим Порядком.

Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юстом чи його територіальними органами утворюються постійно діючі колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - колегії), положення про які затверджуються Мін’юстом. Склад колегій затверджується Мін’юстом чи відповідним територіальним органом.

3. Скарга у сфері державної реєстрації реєструється у день її надходження до Мін’юсту чи відповідного територіального органу відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах за умови підписання її скаржником, зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Копії документів, що додаються до скарги у сфері державної реєстрації в електронній формі, виготовляються шляхом сканування з обов’язковим накладенням відповідним скаржником кваліфікованого електронного підпису.

Скаржник може відкликати подану ним скаргу у сфері державної реєстрації до прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішення щодо неї. Відкликана скарга у сфері державної реєстрації залишається без розгляду.

4. Розгляд скарги у сфері державної реєстрації здійснюється у строки, встановлені Законом України “Про звернення громадян”.

5. Мін’юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації на предмет встановлення підстав для відмови в її задоволенні, а саме:

оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом;

наявність інформації про судове рішення про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання відповідачем позову або затвердження мирової угоди сторін;

наявність інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;

наявність рішення Мін’юсту чи його територіального органу з такого самого питання;

здійснення Мін’юстом чи його територіальним органом розгляду скарги з такого самого питання від того самого скаржника;

подання скарги особою, яка не має на це повноважень;

закінчення встановленого законом строку подачі скарги;

розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції Мін’юсту чи його територіального органу.

Мін’юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері державної реєстрації у строк, визначений абзацом першим цього пункту, також на предмет пересилання її за належністю Мін’юсту чи іншому територіальному органу.

6. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку встановлено наявність підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст чи відповідний територіальний орган приймає не пізніше десяти робочих днів з дня її реєстрації рішення про відмову в задоволенні такої скарги із зазначенням мотивів такої відмови. Рішення про відмову у задоволенні скарги у сфері державної реєстрації з підстави оформлення її без дотримання вимог, визначених законом, не позбавляє скаржника права на повторне звернення з такою скаргою в межах визначеного законом строку.

7. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку встановлено наявність підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган пересилає її не пізніше п’яти днів з дня реєстрації Мін’юсту чи іншому територіальному органу з використанням системи електронного документообігу, про що повідомляється скаржнику.

Відповідна скарга у сфері державної реєстрації та за наявності додані до неї документи пересилаються не пізніше наступного робочого дня за належністю Мін’юсту чи відповідному територіальному органу в паперовій формі.

8. У разі коли під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган здійснює колегіальний розгляд такої скарги на предмет наявності (відсутності) порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, що оскаржуються.

Якщо під час розгляду Мін’юстом скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, проте встановлено наявність очевидних порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, розгляд такої скарги здійснюється Мін’юстом невідкладно без розгляду її колегіально.

9. Під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст чи відповідний територіальний орган встановлює наявність обставин, якими обґрунтовано скаргу, та інших обставин, які мають значення для її об’єктивного розгляду, зокрема шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстри), у разі необхідності витребовує документи (інформацію) і вирішує:

1) чи мало місце рішення, дія або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту;

2) чи було оскаржуване рішення, дія або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту прийнято, вчинено на законних підставах;

3) чи належить задовольнити скаргу у сфері державної реєстрації або відмовити в її задоволенні;

4) чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скаржника іншим способом, ніж визначено ним у скарзі у сфері державної реєстрації;

5) які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають з факту скасування рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, підлягають вчиненню.

10. Для розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально Мін’юст чи відповідний територіальний орган запрошує скаржника, державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіальний орган Мін’юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або встановлених відповідно до відомостей реєстрів.

Відсутність осіб, визначених абзацом першим цього пункту, під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально не є перешкодою для її розгляду.

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації колегіально під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, проводиться з урахуванням обмежень, встановлених відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 288 від 15.04.2020}

11. Мін’юст чи відповідний територіальний орган своєчасно, але не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально повідомляє особам, визначеним у пункті 10 цього Порядку, про час і місце засідання колегії шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту та додатково одним з таких способів:

1) телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі у сфері державної реєстрації, повідомлено заінтересованою особою або встановлено з інших офіційних джерел);

2) засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі у сфері державної реєстрації, доданих до неї документах, повідомлено заінтересованою особою або встановлено з інших офіційних джерел).

12. Копії скарги у сфері державної реєстрації та доданих до неї документів надаються особам, визначеним у пункті 10 цього Порядку (крім скаржника), в день розгляду Мін’юстом чи відповідним територіальним органом скарги у сфері державної реєстрації колегіально.

За відповідним клопотанням осіб, визначених в абзаці першому цього пункту, колегія відкладає розгляд скарги у сфері державної реєстрації на не більше ніж одну годину для забезпечення можливості ознайомлення таких осіб з відповідною скаргою та доданих до неї документів. Особи, визначені в абзаці першому цього пункту, мають право подавати письмові пояснення по суті скарги у сфері державної реєстрації, які обов’язково приймаються колегією до розгляду.

У разі повідомлення особами, що беруть участь у розгляді скарги у сфері державної реєстрації колегіально, про наявність судового спору між тими самими сторонами, з того самого предмета, з тих самих підстав, про які зазначено у відповідній скарзі, такі особи подають колегії засвідчену копію відповідного судового рішення.

13. За результатом розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально колегія формує висновок про те, чи:

1) встановлено наявність порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту;

2) підлягає скарга у сфері державної реєстрації задоволенню (в повному обсязі чи частково (з обов’язковим зазначенням в якій частині) шляхом прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішень, передбачених законом.

14. За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, у тому числі колегіально, Мін’юст чи відповідний територіальний орган приймає рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених законом.

Не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні засвідчені в установленому законодавством порядку відповідні копії рішень Мін’юсту чи його територіального органу, копії висновків колегії (у разі розгляду скарг у сфері державної реєстрації колегіально) розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту чи відповідного територіального органу.

За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації у строки, встановлені Законом України “Про звернення громадян”, засвідчені в установленому законодавством порядку відповідні копії рішень Мін’юсту чи його територіального органу, копії висновків колегії (у разі розгляду скарг у сфері державної реєстрації колегіально) разом із супровідним листом надсилаються скаржнику.

15. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації буде визнано за необхідне проведення правоохоронними органами перевірки зазначених у відповідній скарзі обставин, Мін’юст чи відповідний територіальний орган надсилає відповідні відомості правоохоронним органам для проведення перевірки таких відомостей та вжиття в межах їх компетенції відповідних заходів реагування щодо припинення порушення закону.

У разі виявлення під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації адміністративного правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 166-11 та 166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Мін’юст чи відповідний територіальний орган складає протокол про адміністративне правопорушення у порядку, визначеному Мін’юстом. При цьому державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання суб’єктом державної реєстрації, нотаріусом засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення Мін’юсту чи його територіального органу, зобов’язана прибути до Мін’юсту чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Порушення державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації встановленого абзацом другим цього пункту строку є підставою для прийняття Мін’юстом рішення, передбаченого підпунктом “ґ” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та/або підпунктом “ґ” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

16. Скарга у сфері державної реєстрації та додані до неї документи, інші документи (інформація), отримані Мін’юстом чи відповідним територіальним органом, а також рішення, прийняте за результатом розгляду відповідної скарги, висновки колегії (у разі розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально) зберігаються Мін’юстом чи відповідним територіальним органом відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.

Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть надаватися за зверненням осіб, визначених у пункті 10 цього Порядку, а також на підставі судового рішення.

17. Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду.

У разі скасування судом рішення Мін’юсту за результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст забезпечує повторний розгляд такої скарги відповідно до цього Порядку.

У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст не пізніше наступного робочого дня з дня надходження судового рішення також забезпечує внесення відповідних відомостей до реєстрів відповідно до закону.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 288 від 15.04.2020}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1150 від 24.12.2019}