Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1116
Прийняття: 21.11.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. № 1116
Київ

Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про екстрену медичну допомогу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 84 “Про затвердження Примірного положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 12, ст. 452).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. № 1116

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - центр) - заклад охорони здоров'я, що забезпечує на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, мм. Київ та Севастополь) організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладному стані (далі - пацієнти і постраждалі), у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами і статутом, розробленим на підставі цього Типового положення.

3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням. За своєю організаційно-правовою формою центр може бути унітарним комунальним підприємством або територіальним медичним об'єднанням, до складу якого входять юридичні особи та підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.

4. Основними завданнями Центру є:

1) забезпечення організації та надання:

екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

консультаційної медичної допомоги з виїздом на місце;

2) організація:

виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригади) до місця події;

медико-санітарного забезпечення під час проведення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

взаємодії з аварійно-рятувальними службами та підрозділами міністерств та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;

3) організація та здійснення:

транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводу, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

організаційно-методичної допомоги Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій під час розроблення плану медико-санітарного забезпечення населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації;

інформаційно-аналітичного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

контролю за своєчасністю, повнотою та якістю надання екстреної медичної допомоги бригадами.

5. Відповідно до покладених на нього завдань центр:

1) забезпечує:

приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги, надісланих за допомогою усіх засобів зв'язку;

надання екстреної медичної допомоги відповідно до затверджених МОЗ протоколів і стандартів;

взаємодію з:

- приймальними відділеннями (відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги) багатопрофільних лікарень з метою забезпечення безперервності та послідовності надання екстреної медичної допомоги бригадами і закладами охорони здоров'я;

- органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- закладами охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо створення регіональних резервів лікарських засобів і виробів медичного призначення;

надання консультаційної медичної допомоги;

навчання та практичну підготовку немедичних працівників з питань надання домедичної допомоги;

розроблення планів заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;

ведення статистичного обліку і звітності щодо надання екстреної та виїзної консультаційної медичної допомоги;

паливно-мастильними матеріалами і технічним обслуговуванням спеціалізовані санітарні транспортні засоби центру;

зв'язок з бригадами;

прогнозування виникнення наслідків надзвичайної ситуації та розроблення рекомендацій щодо їх ліквідації;

проведення збору, аналізу та передачі інформації про наслідки надзвичайної ситуації з використанням Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

2) проводить розрахунок кількості та визначає місцезнаходження пунктів постійного і тимчасового базування бригад з метою виконання нормативу прибуття таких бригад до місця події;

3) визначає потребу у:

кадровому забезпеченні, лікарських засобах, медичному обладнанні та виробах медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги згідно з табелями оснащення, затвердженими МОЗ;

залученні додаткових бригад, забезпеченні їх технічними засобами та засобами індивідуального захисту, необхідними для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

4) забезпечує бригади лікарськими засобами, у тому числі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та сильнодіючими лікарськими засобами, а також виробами медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги;

5) бере участь у проведенні навчання та практичної підготовки медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги;

6) організовує та проводить навчально-тренувальні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

7) координує заходи щодо забезпечення готовності закладів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, систем зв'язку та оповіщення, спеціалізованих формувань до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

8) вивчає досвід закладів охорони здоров'я щодо надання екстреної медичної допомоги.

6. Центр для виконання основних завдань має право:

1) використовувати наявний кадровий ресурс, медикаменти, медичне обладнання, вироби медичного призначення, спеціалізовані санітарні транспортні засоби, телекомунікаційні та інші засоби для організації ефективного надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим;

2) планувати та провадити власну діяльність у межах наданих повноважень;

3) запитувати та отримувати відповідно до законодавства необхідну інформацію від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій;

4) взаємодіяти з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;

5) надавати допомогу закладам охорони здоров'я у проведенні заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

6) подавати пропозиції щодо залучення закладів охорони здоров'я для надання екстреної медичної допомоги;

7) розповсюджувати методичні, інформаційні та інші матеріали з питань організації надання екстреної медичної допомоги;

8) організовувати і проводити згідно з програмами, затвердженими МОЗ, навчання та практичну підготовку немедичних працівників з питань надання домедичної допомоги.

7. Структуру центру та штатний розпис затверджує його керівник за погодженням з Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

8. Управління центром здійснює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства, шляхом укладення контракту з Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

9. Керівник центру:

1) несе відповідальність за виконання основних завдань центру;

2) укладає трудові договори з працівниками центру;

3) укладає договори від імені центру;

4) розподіляє функціональні обов'язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів центру;

5) представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;

6) видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання підрозділами і працівниками центру, організовує та контролює їх виконання;

7) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

10. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, медичне обладнання, лікарські засоби, вироби медичного призначення, засоби зв'язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, які обліковуються на балансі у порядку, визначеному законодавством.

11. Джерелами фінансування центру є кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя, інші джерела.

12. Ліквідація та реорганізація центру здійснюються відповідно до законодавства.