Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 1108-V
Прийняття: 31.05.2007
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 44, ст.510 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 1996 р., N 28, ст. 135; 1999 р., N 44, ст. 390; 2000 р., N 22, ст. 172; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 19, ст. 270; 2005 р., N 3, ст. 77) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів";

частину другу виключити;

2) у статті 2:

у частині першій статті 2 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Строк та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України";

3) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку";

4) у статті 4:

у частині першій:

слова "(митної вартості недопоставленої продукції)" замінити словами "(вартості недопоставленого товару)";

доповнити реченням такого змісту: "Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару)";

частину другу після слів "У разі прийняття" доповнити словами "до розгляду";

5) у статті 5 слова "термінів, передбачених статтею 3 цього Закону" замінити словами "строків, установлених Національним банком України відповідно до статті 3 цього Закону";

6) у статті 6:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Строки, зазначені у статтях 1 і 2 цього Закону, можуть бути продовжені центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики у разі виконання резидентами операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення.

Порядок віднесення операцій резидентів до зазначених у частині першій цієї статті та умови видачі висновків на перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, встановлюються Кабінетом Міністрів України";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики протягом п'яти робочих днів з дати видачі висновку, зазначеного у частині другій цієї статті, інформує Національний банк України та Державну податкову адміністрацію України про видачу такого висновку".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

частину шосту після слів "Торгово-промислової палати" доповнити словом "України";

7) у тексті Закону:

слова "індивідуальної ліцензії Національного банку України" замінити словами "висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";

слово "термін" в усіх відмінках і числах замінити словом "строк" у відповідному відмінку і числі.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1108-V