Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1081-IX
Прийняття: 15.12.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 7, ст.54)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині першій статті 2:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад, а також бюджети районів у містах (у разі утворення районних у місті рад)";

2) у пункті 23-1:

в абзаці першому слова "та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні" замінити словами "кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні (включаючи кошти, зараховані на єдиний рахунок)";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Термін "єдиний рахунок" вживається в цьому Кодексі у значенні, наведеному в Податковому кодексі України";

3) у пункті 36 слова "функції з складання" замінити словами "функції з складання прогнозів місцевих бюджетів, складання";

4) пункт 47 після слів "довгострокових зобов’язань за енергосервісом" доповнити словами "середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я";

5) доповнити пунктом 47-2 такого змісту:

"47-2) середньострокове зобов’язання у сфері охорони здоров’я - зобов’язання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за напрямами використання бюджетних коштів, закупівля за якими здійснюється спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, та/або зобов’язання особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, в частині доведеного до неї переліку напрямів використання бюджетних коштів, у тому числі за договором керованого доступу, укладеним відповідно до законодавства, здійснити платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я";

6) у пункті 48-1 слова "отримані як надходження бюджетів" виключити, а після слів "місцевих бюджетів" доповнити словами "загального фонду державного бюджету".

2. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Структура бюджетної системи України

1. Бюджетна система України складається з:

1) державного бюджету;

2) місцевих бюджетів:

а) бюджету Автономної Республіки Крим;

б) обласних бюджетів;

в) районних бюджетів;

г) бюджетів місцевого самоврядування".

3. У статті 6:

1) частини третю і четверту після слів "бюджетів місцевого самоврядування" доповнити словами "на території";

2) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Зведений бюджет міської територіальної громади, у складі якої утворені райони у місті, включає показники міського бюджету та бюджетів районів у місті (у разі утворення районних у місті рад)".

4. Частину першу статті 12 після слів "Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласної ради".

5. Абзац перший частини четвертої статті 13 доповнити другим реченням такого змісту: "При цьому надходження бюджетних установ у вигляді майна (активів) в натуральній формі, отримане від інших бюджетних установ, які відповідно до законодавства виконують функції з управління об’єктами державної (комунальної) власності, у межах відповідного бюджету, не є власними надходженнями таких бюджетних установ".

6. Частину першу статті 15 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка".

7. В абзаці другому частини третьої статті 16 слова "міст обласного значення" замінити словами "міських територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення".

8. У статті 17:

1) в абзаці другому частини першої:

слова "резидентів України" замінити словами і цифрами "резидентів України, у тому числі для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 відсотків - за кожним окремим кредитом (далі - державні гарантії на портфельній основі)";

доповнити реченням такого змісту: "Порядок відбору банків-кредиторів, умови надання державних гарантій на портфельній основі, плата за надання таких гарантій, а також розмір та вид забезпечення, що надається відповідними суб’єктами господарювання, встановлюються Кабінетом Міністрів України";

2) у частині третій:

після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі оформляється в письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повне найменування та місцезнаходження кредитора; обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань; строк дії гарантії.

Обов’язковою умовою надання державної гарантії на портфельній основі є внесення суб’єктом господарювання - резидентом України плати за надання такої гарантії, а також надання майнового або іншого забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитним договором перед банком-кредитором".

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

перше речення абзацу п’ятого після слів "державної (місцевої) гарантії" доповнити словами "крім державних гарантій на портфельній основі";

3) частину п’яту після слів "державних (місцевих) гарантій" доповнити словами "крім державних гарантій на портфельній основі";

4) частину дев’яту доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"Прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством щодо управління проблемними активами в банках України та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державою".

9. В абзаці першому частини третьої статті 18 слова і цифри "схваленому відповідно до статті 75-1 цього Кодексу" виключити.

10. У статті 22:

1) у частині другій:

пункт 1 після слів "Національне антикорупційне бюро України" доповнити словами "Служба безпеки України";

друге речення пункту 3 виключити;

2) у частині п’ятій:

пункт 8 після слів "Автономною Республікою Крим" доповнити словами "обласною радою";

у пункті 9 слово "внутрішній" виключити.

11. У статті 23:

1) частину третю доповнити реченням такого змісту: "Зменшення бюджетних призначень на здійснення середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний період, не допускається";

2) доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:

"16. Обсяг видатків на середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я окремо визначається законом про Державний бюджет України на рівні відповідних показників Бюджетної декларації, схваленої у попередньому та/або поточному бюджетному періоді, з урахуванням фактично взятих у попередніх та/або поточному бюджетних періодах середньострокових зобов’язань, а також невикористаних асигнувань, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я у попередніх та/або поточному бюджетних періодах.

Взяття середньострокових зобов’язань центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, допускається щодо лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, включених до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджених Кабінетом Міністрів України, а також щодо послуг, пов’язаних з поставками та супроводженням таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

Перелік бюджетних програм, у процесі виконання яких допускається взяття середньострокових зобов’язань центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, визначається законом про Державний бюджет України на відповідний період з урахуванням бюджетних програм, за якими у попередніх та/або поточному періодах були фактично взяті відповідні середньострокові зобов’язання, а також за якими наявні невикористані асигнування у попередніх та/або поточному бюджетних періодах".

12. У статті 24-1:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів у частині розвитку спортивної інфраструктури, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку";

2) у частині третій:

в абзаці першому цифру і слово "1 травня" замінити цифрою і словом "1 серпня", після слів "конкурсний відбір" доповнити словами "регіональними комісіями", а слова "та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" виключити;

в абзаці другому слова "та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" виключити;

в абзаці п’ятому слова і цифру "і результатів відбору проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", до 1 серпня" замінити словами і цифрами "до 15 грудня";

в абзаці шостому слова "на рівні" замінити словами "в обсязі не менше";

3) у частині четвертій слова "та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" виключити;

4) у частині п’ятій слова "та проектами - переможцями "Всеукраїнського громадського бюджету" виключити, а слово "тримісячний" замінити словом "двомісячний".

13. У частині другій статті 24-2:

1) у пункті 1 слово і цифри "та 6-4" замінити цифрами і словом "6-4 та 6-5";

2) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) надходження, отримані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

14. У статті 28:

1) у частині четвертій:

у другому реченні слово "оприлюднене" замінити словом "опубліковане";

доповнити абзацами другим - шостим такого змісту:

"Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад забезпечують оприлюднення на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

1) прогнозу місцевого бюджету - у п’ятиденний строк з дня його схвалення;

2) проекту рішення про місцевий бюджет - не пізніше ніж через три робочі дні після подання його Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді;

3) рішення про місцевий бюджет - у десятиденний строк з дня його прийняття;

4) інформації про виконання місцевого бюджету - за підсумками місяця, кварталу, року";

2) у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "(крім бюджетів сіл і селищ)" виключити, а слова "газетах "Голос України" та" замінити словом "газеті";

в абзаці десятому слова "(крім бюджетів сіл і селищ)" виключити;

абзац одинадцятий виключити.

15. У статті 29:

1) у частині першій цифри "64, 66, 69" замінити цифрами "64, 64-1, 66";

2) у частині другій:

у пункті 2 слова і цифри "пунктом 1-2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "пунктом 1 частини першої статті 64-1 та пунктом 1-2 частини першої статті 66";

у пункті 23 слова і цифри "пунктами 26 і 27 частини першої статті 66 та пунктами 11, 12, 13 і 13-1 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "пунктом 13 частини першої статті 64-1 та пунктами 26 і 27 частини першої статті 66";

у пункті 24 слова і цифри "та пунктом 20-1 частини першої статті 69" виключити;

у пункті 24-1 слова і цифри "пунктом 20-5 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "пунктом 9 частини першої статті 64-1";

у пункті 24-4 слова і цифри "пунктом 20-6 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "пунктом 11 частини першої статті 64-1";

у пункті 25 слова і цифри "пунктами 18-21, 24, 25 і 25-1 частини першої статті 66, пунктами 8-1 і 10-1 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "пунктом 2 частини першої статті 64-1, пунктами 18-21, 24, 25 і 25-1 частини першої статті 66";

у пункті 25-1 слова і цифри "пунктом 20-7 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "пунктом 10 частини першої статті 64-1";

пункт 41 доповнити словами і цифрами "(крім коштів, визначених пунктом 12-1 частини третьої цієї статті)";

пункти 45 і 46 викласти в такій редакції:

"45) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;

46) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету";

пункт 52 доповнити словами і цифрами "(крім концесійних платежів, визначених пунктом 6-5 частини третьої цієї статті)";

у пункті 56 слова "(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації); кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації" виключити;

3) у частині третій:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);

2) акцизний податок з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 16-2 частини першої статті 64 цього Кодексу)";

доповнити пунктами 6-5 і 12-1 такого змісту:

"6-5) концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах концесії";

"12-1) кошти від реалізації розвідувальними органами України надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна";

у пункті 13-2 слова "Фонду соціального захисту інвалідів" замінити словами "Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю".

16. У частині четвертій статті 30:

у пункті 2-1 слова і цифри "пунктами 1-3, 6, 6-2, 6-3 та 6-4" замінити словами і цифрами "пунктами 1-3, 6, 6-2, 6-3, 6-4 та 6-5";

доповнити пунктом 23 такого змісту:

"23) здійснення розвідувальної діяльності розвідувальних органів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".

17. У частині першій статті 38:

1) абзац четвертий підпункту "ґ" пункту 1 виключити;

2) доповнити пунктом 6-2 такого змісту:

"6-2) переліки та обсяги середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з постачальниками лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них та/або надавачами пов’язаних із ними послуг за такими угодами (договорами)".

18. У статті 43:

1) частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Казначейство України за погодженням з Міністерством фінансів України має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету з дотриманням граничного обсягу дефіциту державного бюджету";

2) абзац перший частини п’ятої після слів "захищених видатків загального фонду" доповнити словами "тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету".

19. У частині другій статті 45:

абзац перший після слів "здійснює повернення" доповнити словом "(перерахування)";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного бюджету через єдиний рахунок, здійснюється Казначейством України за висновком податкових органів, поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України".

20. У частині першій статті 48:

в абзаці першому після слів "довгострокових зобов’язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України" доповнити словами "середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Середньострокове зобов’язання у сфері охорони здоров’я набуває статусу бюджетного зобов’язання у сумі, визначеній згідно з умовами угоди (договору), та/або невикористаних асигнувань, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови її відповідності граничним показникам видатків державного бюджету, що можуть бути спрямовані на взяття середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я, визначеним законом про Державний бюджет України на відповідний період. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, здійснює постійний моніторинг відповідності взятих особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, середньострокових зобов’язань граничним показникам видатків державного бюджету, що можуть спрямовуватися на таку мету".

21. У частині третій статті 51 слова "з дотриманням встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання на енергоносії та комунальні послуги" замінити словами "у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі".

22. Пункт 2 частини першої статті 52 після слів "перевиконання за підсумками трьох кварталів надходжень" доповнити словами "загального фонду".

23. У статті 53:

1) назву після слів "Перевиконання надходжень" доповнити словами "загального фонду";

2) частину першу після слів "Факт перевиконання надходжень" і "у разі перевищення показників надходжень" доповнити словами "загального фонду".

24. Частину другу статті 55 доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:

"середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я".

25. У статті 64:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад";

2) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. До доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать";

доповнити пунктами 16-1 і 16-2 такого змісту:

"16-1) 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

у першому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя попереднього бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду;

у другому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя поточного бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду;

16-2) 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

у першому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя попереднього бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду;

у другому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя поточного бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду";

у пункті 17 слова і цифри "пунктом 1-2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "пунктом 1 частини першої статті 64-1 та пунктом 1-2 частини першої статті 66";

у пункті 21 слова "відповідно до" замінити словами "до відповідних";

у пунктах 23, 27 і 28 слова "та тютюнові вироби" в усіх відмінках замінити словами "тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах" у відповідному відмінку;

у пункті 24 слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом" та "дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом" виключити;

у пункті 31 слова "місцевих бюджетів" замінити словами "бюджетів місцевого самоврядування";

у пункті 32 слова "відповідно до" замінити словами "до відповідних";

у пункті 39 слова "місцевих бюджетів" замінити словами "бюджетів місцевого самоврядування";

пункти 40 і 41 викласти в такій редакції:

"40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів відповідних бюджетів місцевого самоврядування;

41) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів відповідних бюджетів місцевого самоврядування".

26. У частині першій статті 64-1:

пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

"6) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;

7) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів";

у пункті 13 слова "відповідних місцевих бюджетів" замінити словами "районних бюджетів";

доповнити пунктами 14 і 15 такого змісту:

"14) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;

15) плата за розміщення тимчасово вільних коштів районних бюджетів".

У зв’язку з цим пункт 14 вважати пунктом 16.

27. У частині першій статті 66:

1) у пункті 1-1 слова і цифри "та пунктом 2 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "та пунктом 1 частини першої статті 64-1";

2) у пунктах 20, 24 і 25 слова "та тютюнові вироби" в усіх відмінках замінити словами "тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах" у відповідному відмінку;

3) у пункті 21 слова "коньячним і плодовим та зерновим дистилятом" та "дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом" виключити;

4) пункти 30 і 31 викласти в такій редакції:

"30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;

31) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів".

28. У статті 67:

1) у частині першій:

в абзаці першому слова "Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" замінити словами "закону, що визначає спеціальний статус міста Києва";

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) до доходів бюджету міста Києва належать доходи, визначені статтями 64, 69-1 цього Кодексу, та трансферти з інших бюджетів";

пункт 2 виключити;

2) в абзаці першому частини другої слова "трансферти місцевим бюджетам" замінити словами "трансферти з інших бюджетів".

29. У статті 67-1:

1) у частині першій після слів "бюджети місцевого самоврядування" доповнити словами "на території";

2) у частині другій:

у пункті 2 цифри "69" виключити;

у пункті 6 цифри "103-5" замінити цифрами "103-6".

30. Частину третю статті 68 виключити.

31. У статті 71:

1) у пункті 6 частини першої слова "(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації)" виключити;

2) частину п’яту виключити.

32. Частину сьому статті 74 викласти в такій редакції:

"7. Якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником та/або правочином надання місцевої гарантії, порушується графік платежів, що призводить до нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії протягом трьох наступних років".

33. У частині сьомій статті 75 слова "Територіальні громади сіл, селищ і міст" замінити словами "Сільські, селищні і міські територіальні громади".

34. Частину шосту статті 75-1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"З дня схвалення прогнозу місцевого бюджету втрачає чинність прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді".

35. У статті 76:

1) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) проект показників зведеного бюджету міської територіальної громади (у складі якої утворені райони у місті)";

2) частину другу доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів".

36. У статті 77:

1) друге речення частини четвертої виключити;

2) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів, які передаються відповідно до частини третьої статті 93 цього Кодексу".

37. У статті 78:

1) у частині другій:

абзац другий після слів "здійснює повернення" доповнити словом "(перерахування)";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до місцевих бюджетів через єдиний рахунок, здійснюється Казначейством України за висновком податкових органів, поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України".

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

2) абзац другий частини п’ятої доповнити словами "а також здійснюють обмін відповідною інформацією з органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) у частині сьомій слово "кварталу" замінити словом "півріччя".

38. У частині четвертій статті 80 слова "або сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом)" виключити.

39. У частині другій статті 85:

у другому реченні слова "заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України" замінити словами "простроченої кредиторської заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків на останню звітну дату, що передує плануванню видатків, або за рішенням Кабінету Міністрів України";

доповнити реченням такого змісту: "Такі видатки здійснюються шляхом надання міжбюджетного трансферту з відповідного місцевого бюджету".

40. У частині першій статті 87:

1) пункт 6-1 після слів "правоохоронних органів" доповнити словами "Служби безпеки України";

2) у підпункті "а" пункту 7:

абзац другий викласти в такій редакції:

"заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові (військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою державної власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України";

абзац третій виключити;

3) у пункті 9:

у підпункті "б" слова "Фонду соціального захисту інвалідів" замінити словами "Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю";

підпункт "е" викласти в такій редакції:

"е) забезпечення функціонування державних реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

4) у підпункті "а" пункту 12 слово "організацій" замінити словом "об’єднань".

41. У статті 89:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад";

2) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. До видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, належать видатки на";

у пункті 2:

абзаци другий і четвертий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"ліцеї (засновником яких є міська рада з населенням більше 50 тисяч), початкові школи, гімназії";

"заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові (військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (крім закладів, визначених у підпункті "а" пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу)";

у підпункті "е" слова "з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів" замінити словами "з бюджетів міських територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення - обласному центрі", а слова "зазначених міст" - словами "зазначених територіальних громад";

підпункти "ґ" і "д" пункту 3 викласти в такій редакції:

"ґ) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення";

у підпункті "г" пункту 4 слова "для сім’ї, дітей та молоді" виключити;

у пункті 6 слово "організацій" замінити словом "об’єднань".

42. У частині першій статті 90:

1) у підпункті "а" пункту 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"спеціальні школи, санаторні школи, ліцеї (засновником яких є обласна рада)";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові (військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному закладі освіти, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім відповідної територіальної громади, де розташований такий заклад)";

2) підпункт "ґ" пункту 3 викласти в такій редакції:

"ґ) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення";

3) у підпункті "б" пункту 4 слова "для сім’ї, дітей та молоді" виключити;

4) у підпункті "а" пункту 6 слово "організацій" замінити словом "об’єднань".

43. Частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-6 такого змісту:

"20-6) місцеві програми підтримки автомобільних підприємств санітарного транспорту".

44. У статті 93:

1) частину першу доповнити словами і цифрами "у тому числі якщо на території територіальної громади недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання публічних послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу";

2) частину п’яту виключити.

45. Главу 15 виключити.

46. Пункт 11 частини першої статті 97 виключити.

47. В абзаці першому частини першої статті 103-1 слова і цифри "пунктами 1-3, 6 та 6-2 частини третьої статті 29" замінити словами і цифрами "пунктом 1 частини другої статті 24-2".

48. У статті 103-2:

1) у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї";

у пункті 2 слова "санаторні школи" виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові (військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою";

2) частину третю після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що використовується для розподілу освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням зазначених параметрів".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

49. У пункті 1 частини першої статті 115 слова "міст республіканського Автономної Республіки Крим значення" замінити словами "місцевого самоврядування".

50. Пункт 16-1 частини першої статті 116 викласти в такій редакції:

"16-1) порушення вимог цього Кодексу щодо розроблення і забезпечення головними розпорядниками бюджетних коштів затвердження порядків використання бюджетних коштів".

51. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

1) в абзаці другому пункту 1 слова і цифри "пункту 10 частини другої статті 69, а також" виключити;

2) пункт 1-1 доповнити підпунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) пункт 20-6 частини першої статті 91 цього Кодексу діє до 1 січня 2023 року";

3) пункт 4-1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"перерозподіл видатків, що здійснюється відповідно до абзацу другого цього пункту та призводить до зміни обсягів видатків судів, погоджується Державною судовою адміністрацією України з Вищою радою правосуддя";

4) пункт 12 виключити;

5) пункт 16 доповнити абзацами третім - п’ятим такого змісту:

"Установити, що до повернення тимчасово окупованої території України під загальну юрисдикцію України:

Казначейство України відкриває рахунки за надходженнями до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя для зарахування платежів із сплати боргів з місцевих податків та зборів, що виникли до дати початку тимчасової окупації, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", платниками - резидентами, які мають об’єкти оподаткування з місцезнаходженням на тимчасово окупованій території України, на підставі інформації та даних центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію податкової політики;

як виняток із положень пункту 3 частини другої статті 67-1 та абзацу другого частини другої статті 78 цього Кодексу, органи Казначейства України здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на такі рахунки, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету";

6) в абзаці першому пункту 17-2 слова і цифри "пунктів 4-1 і 4-2 частини першої статті 64, пункту 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69" замінити словами і цифрами "пункту 4-2 частини першої статті 64 та пункту 4-1 частини першої статті 66";

7) доповнити пунктом 17-3 такого змісту:

"17-3. Установити, що, як виняток із положень частини другої статті 45 і частини другої статті 78 цього Кодексу, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та/або місцевих бюджетів з єдиного рахунка з причин технічних та/або методологічних помилок при формуванні реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України, здійснюється Казначейством України за повідомленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (без погодження відповідними місцевими фінансовими органами у разі повернення коштів з місцевих бюджетів)";

8) абзаци другий і третій пункту 20-1 викласти в такій редакції:

"За зверненням міської ради міської територіальної громади з адміністративним центром у місті обласного значення - обласному центрі обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді міської територіальної громади з адміністративним центром у місті обласного значення - обласному центрі та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету бюджету міської територіальної громади з адміністративним центром у місті обласного значення - обласному центрі. При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою в додатку до рішення про обласний бюджет.

В окремих областях (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) на період реалізації пілотного проекту щодо здійснення з обласних бюджетів видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міських територіальних громад з адміністративним центром у містах обласного значення - обласних центрах, як виняток з положення підпункту "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, міська рада міської територіальної громади з адміністративним центром у місті обласного значення - обласному центрі приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді (в обсягах, що визначаються пропорційно до кількості учнів, місцем реєстрації яких є міська територіальна громада з адміністративним центром у місті обласного значення - обласному центрі, з розрахунку розміру середніх витрат на одного учня) та затверджує у міському бюджеті обсяги міжбюджетних трансферів з бюджету міської територіальної громади з адміністративним центром у місті обласного значення - обласному центрі обласному бюджету";

9) у пункті 24-1:

абзац перший після слів "здійснюють повернення" доповнити словом "(перерахування)";

доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, через єдиний рахунок, здійснюється Казначейством України за висновком податкових органів (без відповідного погодження з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями), поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України.

Установити, що повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, з єдиного рахунка з причин технічних та/або методологічних помилок при формуванні реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України, здійснюється Казначейством України за повідомленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (без відповідного погодження з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями)";

10) у пункті 26:

слова і цифри "частин першої, другої і п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230); абзацу першого частини другої, абзаців другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393)" замінити словами і цифрами "Закону України "Про повну загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226); абзацу першого частини другої, абзаців другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу третього, п’ятого частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої, частини третьої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393)";

слова і цифри "частини першої статті 25, статті 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29)" виключити;

слова і цифри "частини третьої статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529)" виключити;

11) пункт 33 виключити;

12) абзаци перший - третій пункту 35 викласти в такій редакції:

"35. Право на розміщення державних деривативів та/або здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, належить державі в особі Голови Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України. Умови розміщення державних деривативів та правочинів з державними деривативами визначаються Кабінетом Міністрів України.

Під час здійснення розміщення державних деривативів та/або правочинів з державними деривативами Голова Боргового агентства України за погодженням з Міністром фінансів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням такого розміщення державних деривативів та/або таких правочинів з державними деривативами, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов’язаних із здійсненням виплат за державними деривативами відповідно до умов їх розміщення.

Видатки на виплати за державними деривативами, а також видатки, пов’язані із здійсненням правочинів з державними деривативами, здійснюються Борговим агентством України відповідно до умов розміщення державних деривативів та/або правочинів з державними деривативами, а також нормативно-правових актів, якими затверджені умови розміщення державних деривативів та/або правочинів з державними деривативами, незалежно від обсягу коштів, визначених на цю мету в законі про Державний бюджет України";

13) пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Установити, що положення частини першої статті 79 цього Кодексу щодо формування та виконання бюджету сільської, селищної, міської територіальної громади та районного бюджету на 2021 рік застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) якщо до 31 грудня 2020 року не прийнято рішення про місцевий бюджет на 2021 рік, виконавчий орган місцевої ради, районна державна адміністрація має право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік, схваленому виконавчим органом місцевої ради, районною державною адміністрацією та поданому на розгляд місцевої ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу витрат бюджету, передбачених проектом рішення про місцевий бюджет на 2021 рік, схваленим виконавчим органом місцевої ради, районною державною адміністрацією та поданим на розгляд місцевої ради (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету), з урахуванням міжбюджетних трансфертів, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - проектом закону про Державний бюджет України на 2021 рік, поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України);

2) до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України у 2020 році відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - сформована територіальна громада), функції із складання проекту бюджету сформованої територіальної громади на 2021 рік та виконання такого бюджету здійснює виконавчий орган місцевої ради територіальної громади, на території якої розміщений адміністративний центр сформованої територіальної громади. При цьому витрати бюджету сформованої територіальної громади здійснюються на цілі, визначені у проекті рішення про бюджет сформованої територіальної громади на 2021 рік, схваленому виконавчим органом місцевої ради територіальної громади, на території якої розміщений адміністративний центр сформованої територіальної громади, з дотриманням вимог підпункту 1 цього пункту та пункту 39 цього розділу";

14) включити пункт 39 такого змісту:

"39. Районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад";

15) доповнити пунктами 39-1 і 39-2 такого змісту:

"39-1. Установити, що повернення (перерахування) помилково або надміру зарахованих до 1 січня 2021 року податків і зборів та інших доходів (крім визначених пунктом 39-2 цього розділу) до:

районного бюджету ліквідованого району, територіальні громади якого включені до складу кількох новоутворених районів, здійснюється органами Казначейства України з районного бюджету новоутвореного району, до складу якого включені території ліквідованого району, на яких станом на 1 січня 2020 року проживала найбільша чисельність наявного населення ліквідованого району, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами;

бюджетів територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, бюджетів об’єднаних територіальних громад, території яких розформовані та включені до територій кількох сформованих територіальних громад, здійснюється органами Казначейства України із бюджету сформованої територіальної громади, на території якої розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами.

39-2. Установити, що податки, збори та інші доходи (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного в абзаці другому цього пункту), помилково або надміру зараховані до районного бюджету до 1 січня 2021 року, що з 1 січня 2021 року не належать до доходів районного бюджету, підлягають поверненню (перерахуванню) органами Казначейства України з бюджету територіальної громади, до якого з 1 січня 2021 року зараховуються такі види доходів, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами.

Повернення (перерахування) надміру сплачених сум податку на доходи фізичних осіб, які зараховані до 1 січня 2021 року до районного бюджету та підлягають поверненню фізичній особі на підставі поданої нею податкової декларації за 2020 рік за результатами проведення перерахунку її загального річного оподаткованого доходу, здійснюється органами Казначейства України з бюджету територіальної громади, на території якої знаходиться податкова адреса такої фізичної особи, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами";

16) доповнити пунктом 47-1 такого змісту:

"47-1. Установити, що у 2021-2023 роках кошти, отримані установами та організаціями, що перебувають у віданні Національної академії наук України, за здані у вигляді брухту і відходів золото, срібло, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, що відповідно до пункту 54 частини другої статті 29 цього Кодексу підлягають спрямуванню до Державного бюджету України, залишаються у розпорядженні таких установ та організацій та використовуються ними виключно на проведення своєї основної статутної діяльності";

17) пункт 49 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) до схвалення прогнозу місцевого бюджету відповідно до статті 75-1 цього Кодексу з метою здійснення у 2021 році місцевих запозичень відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу та надання місцевих гарантій відповідно до статті 17 цього Кодексу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, виконавчі органи відповідних міських рад схвалюють прогноз відповідного місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки, сформований відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та відповідної території, що включає показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, включаючи обсяг бюджету розвитку, показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою боргу, а також показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів";

18) у пункті 50 слова "Закону України "Про освіту" замінити словами "законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту";

19) доповнити пунктом 51 такого змісту:

"51. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень пункту 21 частини четвертої статті 30 цього Кодексу, 60 відсотків коштів спеціального фонду, джерелом формування якого є доходи, визначені пунктом 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу, спрямовуються Міністерству інфраструктури України на фінансове забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень".

52. У тексті Кодексу слова "територіальна громада міста" в усіх відмінках і числах замінити словами "міська територіальна громада" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім підпунктів 4 і 5 пункту 1, пункту 11, підпункту 2 пункту 17, пунктів 20 і 24, підпункту 5 пункту 51 розділу I, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250; 2020 р., № 28, ст. 188, № 38, ст. 279, № 47, ст. 408):

пункт 1 частини другої статті 19 виключити;

частину другу статті 34 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби - на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно";

у статті 83:

пункт 7 частини першої викласти в такій редакції:

"7) у разі виходу державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом";

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, виплачується одноразово за його бажанням";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку";

у статті 91:

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"Повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює Голова Верховної Ради України";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"11. Особливості вступу, проходження та припинення державної служби в Апараті Верховної Ради України, державних органах, зазначених у частинах першій, восьмій - десятій цієї статті, інших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних, митних та податкових органах регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері.

Для цілей статей 20 та 22 цього Закону час роботи особи, яка претендує на зайняття посади державної служби, народним депутатом України прирівнюється до досвіду роботи на посадах державної служби категорії "А" та враховується конкурсною комісією під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби";

2) у статті 15 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25; із змінами, внесеними Законом України від 17 вересня 2020 року № 910-IX):

частину другу доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

"потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)";

абзац другий частини третьої після слів "цієї статті" доповнити словами і цифрами "закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19)";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. У період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності будь-якої організаційно-правової форми, які не задіяні у наданні стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), та/або балансоутримувачі майна таких закладів, яке не використовується за призначенням, мають право на передачу в оренду державного та комунального майна з метою його використання виключно для цілей боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), без проведення аукціону. Орендодавцями за такими договорами виступатимуть органи управління відповідних балансоутримувачів";

3) підпункт 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст. 126; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2020 року № 941-IX) виключити.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 грудня 2020 року
№ 1081-IX