Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1076-VI
Прийняття: 05.03.2009
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.421 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) частину другу статті 12 доповнити словами і цифрою "та спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті";

2) частину другу статті 35 після слів "(іншого органу, який вирішує господарські спори)" доповнити словами "за винятком встановлених рішенням третейського суду".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

3. У Законі України "Про третейські суди" ( 1701-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412):

1) у статті 3 слова "сторін третейського розгляду" замінити словами "фізичних чи юридичних осіб";

2) у частині першій статті 6:

пункт 6 після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень";

після пункту 6 доповнити чотирма новими пунктами такого змісту:

"7) справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

8) справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

9) справ у спорах, що виникають з трудових відносин;

10) справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств".

У зв'язку з цим пункти 7 і 8 вважати відповідно пунктами 11 і 12;

доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень";

3) у частинах сьомій та дев'ятій статті 9 слово "компетентного" виключити;

4) статтю 12 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Третейська угода має містити відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою;

5) частину другу статті 18 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"судді судів загальної юрисдикції або Конституційного Суду України";

6) у статті 30:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"Місцем проведення третейського розгляду справи у постійно діючому третейському суді є місцезнаходження цього третейського суду.

Місце проведення третейського розгляду справи у третейському суді для вирішення конкретного спору визначається третейською угодою";

частину третю виключити;

7) частину третю статей 34 та 55 виключити;

8) статтю 38 доповнити частиною десятою такого змісту:

"Обставини, встановлені рішенням третейського суду, підлягають обов'язковому доказуванню при розгляді цивільних, господарських та інших справ, в яких беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлені ці обставини";

9) у статті 51:

у частині другій слово "стороною" замінити словами "сторонами, третіми особами, а також особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки";

частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Заяву про скасування рішення третейського суду може бути подано до компетентного суду сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, - протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду";

частину шосту після слів "що виходять за межі третейської угоди" доповнити словами "або рішення прийнято у справі, не підвідомчій третейському суду";

10) частину шосту статті 56 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Не підлягають примусовому виконанню рішення третейських судів, прийняті до набрання чинності цим Законом і не виконані на день набрання чинності цим Законом, у справах, які відповідно до цього Закону не підвідомчі третейським судам.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1076-VI