Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1053
Прийняття: 27.09.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2022 р. № 1053
Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2115), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2022 р. № 1053

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи

1. У пункті 3:

1) в абзаці першому:

після слова “подається” доповнити словами “громадянином України (далі - заявник) особисто”;

після слів “для виїзду за кордон” доповнити словами “, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту”;

2) пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Заява щодо зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена, може бути подана через представника або надіслана поштою.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

3) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто. Заява одного з батьків, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, може бути подана другим з батьків.”.

2. Пункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про обізнаність заявника щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені (у разі подання заяви через представника або надіслання поштою у випадку, передбаченому пунктом 3 цього Порядку);”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

3. Пункт 5 після слів “у разі зміни імені” доповнити словами і цифрою “, крім подання заяви через представника або надіслання поштою у випадку, передбаченому пунктом 3 цього Порядку”.

4. Пункт 11 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“подання заяви про зміну імені у спосіб, що не передбачений цим Порядком.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

5. У пункті 12:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися особисто для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені, або у випадку зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу в судовому порядку, - через представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності.”;

2) абзац другий після слів “Якщо заявник” доповнити словами “чи у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, представник”;

3) в абзацах третьому і четвертому слово “заявником” виключити;

4) абзац п’ятий після слова “право” доповнити словами “, чи у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, представником подається нотаріально засвідчена копія відповідного документа, що підтверджує таке право”;

5) абзац шостий після слова “заявникові” доповнити словами “чи у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, представнику”;

6) абзац дев’ятий після слів “Після державної реєстрації зміни імені” доповнити словами “у разі звернення заявника особисто”, а після слів “у паспорті громадянина України” - словами “у вигляді паспортної книжечки”.