Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1027
Прийняття: 14.11.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2018 р. № 1027
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 р. № 833

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 р. № 833 “Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 92, ст. 2800) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 1027

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 р. № 833

1. У постанові:

1) у преамбулі постанови слова “, абзацу третього частини першої статті 2793 Кодексу України про адміністративні правопорушення” виключити;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова “в тримісячний строк” виключити, а слова “Технічні вимоги до технічних засобів та процедур взаємного обміну інформацією про” замінити словами “порядки взаємного обміну інформацією про”;

в абзаці третьому слова “власниками транспортних засобів або особами,” замінити словами і цифрами “відповідальними особами, зазначеними в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особами - резидентами України, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, або особами,”;

в абзаці четвертому слова “таким особам під час перетинання” замінити словами “іноземцям та особам без громадянства під час перетинання ними”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“керівників юридичних осіб, за якими зареєстровано транспортні засоби, на яких учинено правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а також осіб, які здійснюють повноваження керівників таких юридичних осіб.”.

2. У Порядку функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“технічні засоби (прилади контролю) - це пристрої, що дають змогу в автоматичному режимі здійснювати виявлення та фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та інформація в яких захищена згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

“метадані - структуровані дані, які містять відомості про подію, зафіксовану за допомогою технічних засобів (приладів контролю), характеристики зафіксованого транспортного засобу, необхідні для його ідентифікації, параметри функціонування технічних засобів (приладів контролю), а також інші дані, необхідні для обліку, пошуку, оцінки та управління такими відомостями;

інформаційний файл - упорядкована сукупність визначених законодавством у сфері технічного регулювання та стандартизації фактичних даних з результатами фіксації (фотознімки або відеозаписи) технічними засобами (приладами контролю) події, що містить ознаки адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та метаданих до них, сформована зазначеними технічними засобами (приладами контролю) та захищена з використанням кваліфікованого електронного підпису;”;

абзац п’ятий після слів “технічних засобів” доповнити словами “(приладів контролю)”, а після слів “його учасниками” - словами “, що функціонує в єдиній інформаційній системі МВС (далі - єдина інформаційна система)”;

абзац шостий після слів “наведеному у” доповнити словами “Кодексі України про адміністративні правопорушення та”, а слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

2) у пункті 3 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

3) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

“4. Посадові особи Національної поліції, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, використовують під час винесення постанов про накладення адміністративного стягнення інформаційні файли, які разом з винесеними постановами передаються до системи, для подальшого формування масиву даних Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

5. Інформування учасників дорожнього руху про фіксацію (фотозйомку або відеозапис) фактів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху стаціонарними технічними засобами (приладами контролю) здійснюється не пізніше початку роботи таких технічних засобів (приладів контролю) на визначених місцях (ділянках вулично-дорожньої мережі) шляхом установлення відповідних дорожніх знаків на вулично-дорожній мережі, а також шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних веб-сайтах МВС та Національної поліції.”;

4) пункт 6 виключити;

5) у пункті 8:

абзац другий після слова “системи” доповнити словами “виявлення та”, а після слів “технічних засобів” - словами “(приладів контролю)”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“автоматизованої системи обробки даних МВС, що є комплексом взаємопов’язаних методів і засобів збирання, збереження, обробки та надання даних про адміністративні правопорушення.”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“підсистем взаємодії з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та іншими інформаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами МВС, відповідних органів державної влади, національного оператора поштового зв’язку, а також з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова “Національної поліції” замінити словом “МВС”;

6) у пункті 9:

в абзаці першому після слів “технічних засобів” доповнити словами “(приладів контролю)”, а слова “Національної поліції” замінити словом “МВС”;

абзац другий після слів “технічних засобів” доповнити словами “(приладів контролю)”;

7) абзац перший пункту 10 після слів “технічні засоби” доповнити словами “(прилади контролю)”;

8) пункт 11 після слів “технічних засобів” доповнити словами “(приладів контролю)”;

9) пункт 12 виключити;

10) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Користувачами системи є:

реєстратор - посадова особа уповноваженого підрозділу (підрозділів) Національної поліції, яка здійснює обробку інформаційних файлів, інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади, а також виносить, змінює, скасовує постанови про накладення адміністративного стягнення в установленому законодавством порядку;

адміністратор - посадова особа уповноваженого підрозділу МВС, яка забезпечує супроводження програмного забезпечення, збереження та захист даних системи, відповідає за її належне функціонування, надання доступу до системи та обмін даними з іншими інформаційними системами та реєстрами.”;

11) пункт 14 після слів “технічними засобами” доповнити словами “(приладами контролю)”, а слова “посадові особи центру (центрів) автоматизованої обробки інформації” замінити словами “реєстратори системи”;

12) у пункті 15:

в абзаці другому слова “Національної поліції” замінити словом “МВС”;

абзаци третій і четвертий після слів “технічних засобів” доповнити словами “(приладів контролю)”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“захист інформації від несанкціонованих дій, які можуть призвести до їх випадкової або умисної модифікації чи знищення;”;

в абзаці шостому слова “обмін інформацією між базами (банками) даних Національної поліції та МВС, інших центральних органів виконавчої влади” замінити словами “взаємодія між базами (банками) даних, реєстрами МВС, інших органів державної влади та установ”;

абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

“забезпечення обліку, нарахування, вирахування штрафних балів особам, які мають право керування транспортним засобом відповідно до виданого їм в Україні посвідчення водія, передбачених за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою технічних засобів (приладів контролю), відповідно до законодавства;

автоматизоване формування (із забезпеченням автоматичної перевірки транспортних засобів та їх номерних знаків за базами (банками) даних, реєстрами, що входять до єдиної інформаційної системи, щодо перебування їх у розшуку) постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою технічних засобів (приладів контролю), відповідно до законодавства”;

доповнити пункт після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

“невідкладна передача інформації про фіксацію за допомогою технічних засобів (приладів контролю) транспортних засобів та/або їх номерних знаків, що перебувають у розшуку, до відповідних підрозділів Національної поліції;

забезпечення послідовності дій реєстратора системи щодо винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, з підтвердженням прийнятого рішення шляхом накладення кваліфікованої електронної печатки із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання в установленому МВС порядку;

забезпечення друку постанов про накладення адміністративного стягнення та обміну інформацією відповідно до порядку, установленого МВС та Мінінфраструктури, при передачі їх національному оператору поштового зв’язку для доставлення адресату рекомендованим листом з повідомленням про вручення;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова “Національної поліції” замінити словом “МВС”, а після слів “технічними засобами” доповнити словами “(приладами контролю)”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“інформування відповідальної особи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, учинене на транспортному засобі, який йому належить або яким він користується, шляхом взаємодії з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій та з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку та/або електронної пошти відповідно до інформації про абонентський номер засобу рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти такої особи, що внесена до Єдиного державного реєстру транспортних засобів;”;

в абзаці чотирнадцятому слова “технічними засобами” замінити словами “в автоматичному режимі”;

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

“відстеження дати вручення органами Держприкордонслужби копій постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, іноземцям та особам без громадянства, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, під час перетинання такими особами державного кордону України шляхом отримання інформації в електронній формі з відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи Держприкордонслужби в порядку, визначеному МВС;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“облік і контроль за повнотою і своєчасністю сплати штрафів за адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, шляхом отримання відповідної інформації в електронній формі від органів Казначейства, а в разі відсутності в системі відомостей про сплату штрафу в установлений законом строк – інформування посадових осіб уповноваженого підрозділу Національної поліції для вжиття відповідних заходів реагування;”;

абзац сімнадцятий виключити.

3. У Порядку звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 2-4 викласти в такій редакції:

“2. Особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення (далі - заявник), протягом 20 календарних днів з дня вчинення правопорушення або з дня набрання постановою у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, законної сили може звернутися особисто до уповноваженого підрозділу (підрозділів) Національної поліції із заявою про визнання зазначеного факту правопорушення та надання згоди на притягнення її до адміністративної відповідальності (далі - заява), а також надати при цьому документ (квитанцію) про сплату відповідного штрафу.

3. Адреса уповноваженого підрозділу (підрозділів) Національної поліції, за якою заявник особисто подає заяву, зазначається на офіційних веб-сайтах МВС та Національної поліції.

4. Заявник подає заяву особисто в письмовому вигляді українською мовою (заповнюється машинодруком або від руки розбірливо без виправлень) за умови його ідентифікації та незалежно від місця реєстрації безоплатно до уповноваженого підрозділу (підрозділів) Національної поліції. Типовий зразок заяви розміщується на офіційних веб-сайтах МВС та Національної поліції.

Заява також може бути подана через офіційний веб-сайт МВС за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.”;

2) пункти 5 і 6 виключити;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. У заяві обов’язково зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання/перебування заявника;

серія, номер та дата видачі посвідчення водія заявника (або про відсутність у заявника права керування транспортними засобами);

серія, номер та дата винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі;

інформація про визнання заявником факту скоєння правопорушення та його згода на притягнення його до адміністративної відповідальності за скоєне правопорушення;

дата подання заяви та підпис заявника.

У разі подання заяви іноземцем або особою без громадянства прізвище, ім’я (імена) та по батькові (за наявності) заявника зазначаються в називному відмінку (для іноземців та осіб без громадянства - латиницею), а також додатково зазначається громадянство (підданство) заявника.

До заяви в обов’язковому порядку заявник додає документ (квитанцію) про сплату ним штрафу в установлений законодавством строк та в розмірі, визначеному відповідною постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.

Заявник відповідає за повноту і достовірність відомостей, зазначених у заяві.”;

4) пункт 9 виключити;

5) у пункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

“10. Заявнику відмовляється в розгляді уповноваженим підрозділом Національної поліції заяви, якщо її подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка зазначила в заяві неповну чи недостовірну інформацію, не надано документ (квитанцію) про сплату заявником штрафу, а також у разі подання заяви після 20 календарних днів з дня набрання постановою у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, законної сили.”;

абзац другий виключити.